Napirenden az új Ptk. hatálybalépése és végrehajtása - Az Alkotmánybíróság legközelebb április 12-én és 13-án tart teljes ülést

2010.04. 6. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság (Ab) legközelebb április 12-én és 13-án tart teljes ülést. A testület folytatja az új Polgári törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 2010. évi XV. törvény 1. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatát. A napirenden öt népszavazási kezdeményezés elleni kifogás is szerepel.

Az Ab április 12-i teljes ülésén tárgyalja ismét a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 1919. § (2) bekezdés második mondata „az ügyész, illetve” szövegrészének alkotmányosságát.

A testület másodszor tűzi napirendjére a Polgári törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény (új Ptk.) hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 2010. évi XV. törvény 1. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatát.

Napirendre kerül az a határozattervezet, amely az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 22. § (2) bekezdése „határozott kérelmet” szövegrészének, továbbá a 48. § (1) bekezdése „akinek jogsérelme az alkotmányellenes jogszabály alkalmazása folytán következett be,” szövegrészének, valamint a 48. § (2) bekezdése „jogerős határozat kézbesítéséről számított hatvan napon belül” szövegrészének alkotmányosságát veszi górcső alá.

Megvizsgálják a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 211. § (1)-(2) bekezdése, 212. § (1) bekezdése, 214. §-a és 219. §-ának a 2001. szeptember 1-jétıl 2009. január 1-jéig hatályban levő szövege alkotmányosságát.

Szó lesz a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 16. § (1) bekezdés i) pontjának alkotmányosságáról.

Megtámadták a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény egyes rendelkezései alkotmányosságát.

Határozattervezet készült a Legfelsőbb Bíróság Kfv. 2002. január 1-jétől 2005. II.39.112/2003/6. sz. ítéletével szemben benyújtott, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 270. §-a 2002. január 1-jétől 2005. december 31-ig hatályban volt (1) bekezdésének „A jogerős ítélet vagy” szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Kedden veszik napirendre a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 332. § (1) bekezdés d) pontjának alkotmányossági vizsgálatát.

Megbeszélik a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 26. § (2) bekezdés b) pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 446/2009. (XI. 20.) OVB határozatát. Az OVB megtagadta a D. J. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyet ért-e Ön azzal, hogy az országgyűlési képviselők tiszteletdíjuk felét kapják mindaddig, amíg az országgyűlés mulasztásos törvénysértést követ el?”

Kifogást emeltek az Országos Választási Bizottság 443/2009. (XI. 20.)) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy az Alkotmánybíróság előtti eljárásban a jogi képviselet kötelező: a beadványt – ügyvéd, jogtanácsos által készített vagy ellenjegyzett iratban, míg – a jogi szakvizsgával rendelkező indítványozónak személyesen kell előterjesztenie?”

Kifogást nyújtottak be az Országos Választási Bizottság 422/2009. (X. 29.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt arról, hogy az Alkotmánybíróság előtti eljárásban az indítványozót megilleti a saját ügyének irataiba történő betekintés és a másolatkérés joga?”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 99/2008. (II. 29.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette az A. Zs. és A. Zs.-né magánszemélyek által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon a jelenlegi egybiztosítós szolidaritás elvű kötelező egészségbiztosítási rendszerben nyereségérdekelt magánbefektetők tulajdoni részt ne szerezhessenek?”

Kifogással éltek az Országos Választási Bizottság 68/2009. (II. 27.)) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette a T. E. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy jelen népszavazást követő év január 1-jétıl Magyarországon a vízszolgáltató köteles legyen a tulajdonában lévő vízmérőkkel lecserélni az elkülönített vízhasználók saját tulajdonú mellékvízmérőit?”

A keddi teljes ülés végén hat végzéstervezetről is tárgyalnak.

A napirend megtalálható az Ab honlapján

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG