"Intelligens szabályozás" a minőségibb és célirányosabb uniós jogszabályokért - Bizottsági előterjesztés

2010.10.11. Jogi Fórum / Európai Bizottság

A mai napon az Európai Bizottság előterjesztette, milyen módon kívánja tovább javítani az uniós jogszabályok minőségét és célirányosságát. A Bizottság a jogszabályok hatását a teljes szakpolitikai ciklus során értékelni fogja, az adott politika kidolgozásától annak megvalósításán át a felülvizsgálatáig.

A Bizottság együttműködik majd az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal és a tagállamokkal annak érdekében, hogy ösztönözze őket munkájuk során az „intelligens szabályozás” alkalmazására. Végül pedig a polgárok és más érdekeltek véleményének fokozottabb figyelembe vétele érdekében a Bizottság 2012-től kezdődően meghosszabbítja nyilvános konzultációinak időtartamát.

José-Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke a következőképpen nyilatkozott:

Az intelligens szabályozás célja, hogy az uniós jogszabályok a piacok az emberek és a vállalkozások javát szolgálják A gazdasági és pénzügyi válság rávilágított, hogy a szabályozásnak szükséges feladatkört kell ellátnia. Csak megfelelő kialakítása esetén képes elérni kitűzött céljait, biztosítva a fenntartható jólétet és a fogyasztók védelmét, anélkül, hogy gúzsba kötné a gazdasági szereplőket, különösen a kis- és középvállalkozásokat. A mai napon előterjesztett javaslatok elengedhetetlenek az Európa 2020 stratégiában kitűzött, intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó markáns célok valóra váltásához. A megfelelő jogszabályalkotáshoz alapvetően fontos, hogy odafigyeljük azokra, akiket a szabályozás érinteni fog. Ezért a jövőben még nagyobb teret biztosítunk a polgárok és más érdekeltek véleményének, és nyilvános konzultációink időtartamát nyolc hétről 12 hétre hosszabbítjuk meg.

Az „Intelligens szabályozás az Európai Unióban” címmel kiadott közlemény három területre vonatkozóan körvonalaz intézkedéseket a lehető legmagasabb színvonalú és a szubszidiaritás és az arányosság elveit maradéktalan tiszteletben tartó szabályozás megvalósítása érdekében:

Először is, a Bizottság a teljes szakpolitikai ciklust nyomon kívánja követni, jelentősebb szerepet juttatva a meglévő jogszabályok és szakpolitikák értékelésének. Az értékelés eredménye ezt követően a hatásvizsgálatokkal együtt központi szerepet kap az új vagy felülvizsgált szabályozás kialakításában. A jövőben is hatásvizsgálat készül minden főbb jogalkotási kezdeményezésre vonatkozóan, a politikai döntéshozatal számára kínálkozó szakpolitikai lehetőségek összes hasznának és költségének bizonyítékokkal való alátámasztása és átláthatóvá tétele érdekében. A Bizottság emellett az adminisztratív terhek csökkentésére és a jogszabályok egyszerűsítésére irányuló jelenlegi erőfeszítéseit is a hatályos jogszabályok rendszeres felülvizsgálata keretében fejti ki, hogy e tevékenységei a lehető leghatékonyabban valósuljanak meg.

Másodszor, mivel az intelligens szabályozás az Unió politikai döntéshozatalában részt vevő valamennyi fél (az Európai Parlament, a Tanács, a tagállamok és más érdekeltek) közös felelőssége, a Bizottság a jövőben is együttműködik e szereplőkkel annak érdekében, hogy valamennyien tevékenyen végrehajtsák az ütemtervet. Emellett a jogszabályok világosabbá és elérhetőbbé tételével megerősíti az uniós szakpolitikák végrehajtására irányuló tevékenységeit és együttműködik a tagállamokkal ezek szigorú érvényesítése érdekében. A Bizottság felszólítja a Parlamentet és a Tanácsot, hogy érjenek el további előrehaladást azon általuk vállalt kötelezettséggel kapcsolatban, hogy hatásvizsgálatot végeznek a bizottsági javaslatok általuk eszközölt érdemi módosításai vonatkozásában.

Harmadszor, a polgárok és érdekeltek szerepe tovább erősödik azáltal, hogy a Bizottság 2012-től kezdődően a konzultációs időszakot 8 hetesről 12 hetesre növeli, 2011-ben elvégzi konzultációs politikájának felülvizsgálatát, valamint kiszámíthatóbbá teszi a tervezett javaslatokkal és az utólagos értékeléssel kapcsolatos munkáját, hogy így az érdekeltek a jelenleginél sokkal korábbi szakaszban készíthessék el hozzájárulásukat.

A Bizottság emellett jóváhagyta a szubszidiaritásról és az arányosságról szóló 2009. évi jelentést (a jogalkotás minőségének javításáról szóló 17. jelentést), amely háttér-információkat nyújt ezekről az elvekről, valamint példákkal szolgál olyan fontos esetek ismertetésével, amelyekben aggályok merültek fel a szubszidiaritással kapcsolatban. Bemutatja a különböző szereplők – a Bizottság, az Európai Parlament, a Tanács, a Régiók Bizottsága, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a nemzeti parlamentek – által kifejtett vélemények széles körét.

A Bizottság 2012 második felében jelentést tesz az intelligens szabályozási ütemterv végrehajtása során elért előrehaladásról.

Előzmények

A szabályozás javítására irányuló programja alapján a Bizottság már jelentős változásokat valósított meg a szakpolitikák kialakítása és jogszabály-tervezetek megalkotása során alkalmazott munkamódszerében. Mindez fokozta az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot, valamint előmozdította az igazolt tényeken alapuló politikai döntéshozatalt.

Minden jelentős hatású jogalkotási kezdeményezést hatásvizsgálat kísér, és független hatásvizsgálati testület ellenőrzi ezek minőségét. A Bizottság 2010. augusztus végéig 520 hatásvizsgálatot készített.

Az Európai Számvevőszék „Hatásvizsgálatok az uniós intézményekben: segítik-e a döntéshozatalt?” (IP/10/1187) címmel nemrégiben kiadott különjelentése elismerte, hogy e rendszert – mely a meglévő rendszerekhez képest egyedülállóan széleskörű – helyes gyakorlatnak tekintik az Unión belül, továbbá hozzájárulást jelent az uniós intézményeken belüli döntéshozatalhoz.

A Bizottság kiszélesítette azon lehetőségek körét, melyek segítségével a polgárok és az egyéb érdekeltek hozzájárulhatnak a szakpolitikai döntéshozatali folyamathoz: többek között nyilvánosan elérhető ütemtervet ad ki minden főbb bizottsági kezdeményezés esetében a tervezett szakpolitikai és konzultációs tevékenységekről.

Az egyszerűsítési program lényeges előnyöket biztosít a polgárok és a vállalkozások számára. 2010 végéig összesen mintegy 200 egyszerűsítési javaslat kerül elfogadásra.

Az adminisztratív terhek csökkentésének cselekvési programja jó úton halad afelé, hogy túlszárnyalja azt a célkitűzést, miszerint 2012-ig 25%-kal kell csökkenteni a bürokráciát. A Bizottság javaslatai – elfogadásuk esetén – évente 38 milliárd EUR megtakarítást eredményezhetnek, 31%-kal csökkentve az adminisztratív terheket. Az Európai Parlament és a Tanács nemrégiben jóváhagyott egy hozzáadottérték-adóról szóló javaslatot, amely 18,4 milliárd EUR-t eredményez az említett megtakarításokból, valamint jelenleg tárgyal egy másik javaslatot, amely 5 millió mikrovállalkozás számára lehetővé tenné, hogy mentesüljenek az uniós számviteli szabályok alól.

A Bizottság 2012 végéig meghosszabbította az Edmund Stoiber által vezetett, független érdekképviselőkből álló magas szintű munkacsoport megbízatását.

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás és a hatásvizsgálatról szóló intézményközi közös megközelítés határozza meg az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Tanács e területen folyó együttműködésének módját. A Bizottság és a tagállamok szakértői a magas szintű nemzeti szabályozási szakértői csoport keretében folytatnak együttműködést és véleménycserét.

További információ:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_hu.htm

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ