Nyilvánosak a HUNGALU Magyar Alumíniumipari Rt.-nek az Inotai Alumínium Kft.-vel kötött, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő szerződései

2010.11.18. Jogi Fórum/ Adatvédelmi Biztos

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) közfeladatot ellátó szerv, ezért köteles bárki számára hozzáférhetővé tenni, illetve egyedi kérelemre kiadni a HUNGALU Magyar Alumíniumipari Rt.-nek az Inotai Alumínium Kft.-vel kötött szerzősédeivel kapcsolatos, kezelésében lévő közérdekű adatokat – foglalt állást Jóri András adatvédelmi biztos.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. levélben kért állásfoglalást az adatvédelmi biztostól a valamikor a Magyar Állam tulajdonában lévő, a bauxitbányászathoz, timföldgyártáshoz, alumíniumiparhoz kötődő vállalatokból átalakulással létrejött társaságok, többek között a HUNGALU Magyar Alumíniumipari Rt.-nek az Inotai Alumínium Kft.-vel kötött szerződéseinek nyilvánosságáról.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) közfeladatot ellátó szerv. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény alapján a kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső információk közérdekű adatnak minősülnek, az ilyen adatokat pedig – a törvényben megállapított kivételekkel – bárki számára hozzáférhetővé kell tenni.

A közfeladatot ellátó szervek kötelesek a feladatkörükbe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. Lehetővé kell tenniük, hogy a kezelésükben lévő közérdekű adatot bárki megismerhesse, kivéve, ha az adat megismerhetőségét törvény korlátozza – szögezte le a biztos.

A HUNGALU Magyar Alumíniumipari Rt.-nek az Inotai Alumínium Kft.-vel, az üzletrész átruházására vonatkozó szerződés megkötése idején egyedüli tulajdonosa a Magyar Állam volt. Egy teljes egészében állami tulajdonú cég kötött, saját tulajdonában álló üzletrész átruházására vonatkozó szerződést egy magántulajdonú céggel. Az állami vagyonról szóló 2007. évi törvény szerint közérdekből nyilvános minden, az állami vagyonnal történő gazdálkodásra és az azzal való rendelkezésre vonatkozó, közérdekű adatnak nem minősülő adat. A dokumentumban szereplő adatok tehát e törvény alapján is nyilvánosak.

A közérdekű adatok, illetve közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló kérelmet csak olyan információ esetében tagadhatja meg jogszerűen az adatkezelő, amely minősített adat, döntés-előkészítéssel kapcsolatos adat, illetve üzleti titok.

A közérdekű adatok megismerésével és nyilvánosságával összefüggésben az üzleti titok megismerésére a Polgári törvénykönyvben foglaltak az irányadók. Mivel azonban a Polgári törvénykönyv szerint nem minősül üzleti titoknak az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, a szerződésekben szereplő adatok nem minősülnek üzleti titoknak.

A szerződéseket, mint közérdekű adatokat az adatkezelő MNV Zrt.-nek ki kell adnia. Ha a szerződésekben olyan további adat (pl. személyes adat, know-how) szerepel, amely nyilvánosságát egyéb törvény korlátozza, azt felismerhetetlenné kell tenni.

 

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
ADATVÉDELMI BIZTOS
OMBUDSMAN