Az Internet Szolgáltatók Tanácsa Tanácsadó Testületének állásfoglalása

2010.11.22. Jogi Fórum/ ISZT TT

A Tanácsadó Testület előtt 834/2010. sz. alatt bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2010. november 15-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejező jelen, 17/2010. (XI. 15.) számú eseti Állásfoglalást.

A merlot.hu domain név az Integrity Kft. igénylő számára delegálandó.

Indokolás:

Azt Integrity Kft. 2010. július 31.-én nyújtotta be a merlot.hu domain név iránti nem prioritásos igénylését. A Nyilvántartó – hatáskörében eljárva – megvizsgálta az igénylés teljesíthetőségének esetleges akadályait. Megállapításra került, hogy a „MERLOT” kifejezés az M és P Borászati és Kereskedelmi Kft. részére 167866 sz. alatt lajstromozott, illetőleg a Wineland Ltd. (Írország) javára 003353455 közösségi számon, a Dana Innovations (US) javára pedig közösségi 003085446 alatt lajstromozott védjegy. Mindezekre tekintettel a Nyilvántartó felhívta az igénylőt, hogy igénylő részéről a névhasználat gyaníthatóan jogellenes – a védjegyjogosultak kizárólagos használati jogába ütköző lenne, s egyben felhívta az igénylőt arra, hogy a Nyilvántartó álláspontjával szembeni kifogását, indokait, illetve az azokat alátámasztó iratokat legkésőbb 14 napon küldje meg az ISZT TT Titkárságának.

Az igénylő képviseletében Dravecz Tibor ügyvezető igazgató 2010. szeptember 15.-én kelt levelében fejtette ki a kifogással kapcsolatos ellenérveit. A névhasználati jogot megalapozó esetleges iratokat nem csatolt. Érvelésének lényegét az képezte, hogy a merlot, mint a vörösborszőlők egyike (Magyarországon e kategóriában a hatodik legelterjedtebb) köznév, ismert köznév. A hivatkozott közösségi védjegyek részben nem a szőlővel kapcsolatosak (pl. a 003085446 a 9-es védjegyosztályban audiotermékek vonatkozásában, a 003553455 a 3-as védjegyosztályban (illatszerek) vonatkozásában élvez védettséget. Az M és P Borászati Kft. számára 167866 sz. lajstromozott védjegy ábrás védjegy, melynek részét képezi a Merlot szövegrész is.

Az igénylő előadta továbbá, hogy a merlot.hu az Anonymail ingyenes levelezőszolgáltatásban kívánja felhasználni (hogy pontosan mire és milyen formában, a TT előtt nem sikerült világossá tennie, az azonban egyértelműnek tűnt, hogy a szolgáltatással a védjegyjogosultak kizárólagos jogai vélhetően nem szenvednek majd sérelmet).

A Tanácsadó Testület 7/2000. (V. 31.) számú Elvi Állásfoglalásában, illetőleg számos egyedi (legutóbb: A shoppingexpress.hu és a shoppingexpressz.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok tárgyában hozott 14/2010. (IX. 9.) sz.) állásfoglalásában foglalkozott hasonló kérdésekkel.

A TT a sexshopexpress.hu és sexshopexpressz.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett kifogások tárgyában hozott 21/2007. (X. 04.) sz. állásfoglalásában, illetőleg az ebexpress.hu és az ebexpressz.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett kifogások tárgyában hozott 27/2009. (XII. 14.) sz. állásfoglalásában foglaltakkal egyezően jelen esetben is arra a következtetésre jutott, hogy az a szolgáltatás, amelyet igénylő gazdasági tevékenysége keretében nyújtani kíván (interneten keresztüli ingyenes levelező-szolgáltatáshoz kapcsolás), eltér azon tevékenységektől, amelyek a védjegyjogosultak által kizárólagosan használt tartozó árujegyzékben szerepelnek. Panaszos és Panaszolt gazdasági tevékenysége más fogyasztói kört céloz meg és teljes mértékben elhatárolható, egymással nem versengő szolgáltatásokat foglal magában. Önmagában a merlot, mint szőlőfajta egyébként a TT szerint is köznévként minősíthető, megkülönböztető jellegét tájegységhez, pincészethez stb. köthetősége adhatja meg. Pusztán azzal, hogy köznévként szó vagy ábrás védjegy részévé válik, a kifejezés kizárólagos használatára nem keletkezik joga.

Mindezekre tekintettel a TT az Integrity Kft. igénylését teljesíthetőnek találta.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni.

 

  • kapcsolódó anyagok
INTERNET
INTERNET-JOG
DOMAIN-NÉV
ISZT