Az országos egyéni választókerületek szabályozásának alkotmányellenességéről

2010.12. 7. Jogi Fórum/ AB

Az Alkotmánybíróság (Ab) december 6-án hozott határozatában alkotmányellenessé nyilvánította és megsemmisítette országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény 50. § (2) bekezdését, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 152. §-át.

Az Ab megállapította, hogy az országgyűlési egyéni és terü­leti választókerületek megállapításáról szóló 2/1990. (I. 11.) MT rendelet alkotmány­ellenes, ezért azt 2011. december 31-ével megsemmisíti.

Az Ab-hez két utólagos normakontrollra vonatkozó indítványt és egy alkotmány­jogi panaszt nyújtottak be a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 152. §-ába és az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény 50. § (2) bekezdésébe foglalt jogalkotási felhatalmazás, valamint az utóbbi alapján kibocsátott, az országgyűlési egyéni és területi választókerületek megállapításáról szóló 2/1990. (I. 11.) MT rendelet alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére.

Az alkotmánybírák megalapozottnak találták az indítványokat. Az Ab több mint öt éve, 2005 júniusában hozott határozata szerint az egyenlő választójog alapelvéből kö­vet­kező alkotmányos követelmény, hogy az egyéni választóke­rületek­ben a vá­lasztásra jogosultak száma a lehető legkisebb mérték­ben térjen el egymástól, továbbá az egyes területi választókerü­le­ten­ként megsze­rezhető országgyűlési képviselői man­dátumok száma szo­rosan igazod­jon a választásra jogosultak számához. Az Ab akkor megállapította: az Ország­gyűlés alkot­mány­ellenes helyzetet idézett elő azáltal, hogy nem terem­tette meg ma­ra­dék­talanul az egyenlő választójog elvéből követ­kező kö­vetel­mé­nyek érvé­nye­sülését biztosító jogszabályi feltételeket. Az Ab ezekre a szabá­lyokra nézve állapított meg mulasztást, és ezek – kétharmados törvényi szintű – megalkotására kötelezte a törvényalkotót. A konkrét egyéni választókerületi határok rögzítése ezekhez a garanciális jellegű (jelenleg is hiányzó) kétharmados törvényi szabályokhoz, illetve az Alkotmányban foglaltakhoz képest végrehajtó jellegű sza­bálynak minősül, összefüggésük a választójoggal és a választási rendszerrel a garan­ciális szabályokon keresztül érvényesül.

Az Ab most meghozott határozatában rámutat arra: mivel az egyes választóke­rületek területének körülírása az egyéni jelöltekre leadható szavazatok súlyára gya­korolt meghatározó befolyásán keresztül, az alapvető jog tartalmára is kiható össze­függésben áll a választójoggal, ezért az erre vonatkozó szabályozásra nem elegendő a végrehajtó hatalom által kibocsátott rendeleti szint. Az alaptörvény alapján a vizsgált kérdéskör a jelenlévő országgyűlési képvi­selők kétharmadának szavazatával elfogadott törvény kereteihez kötött szabályozási tárgykört képez. Tekintettel arra, hogy az országos egyéni választókerületek területi lehatárolását tartalmazó törvény megalkotása az Országgyűlésben hosszabb időt ve­het igénybe, az Ab a végrehajtási rendeletet 2011. december 31-i ha­tállyal semmisítette meg.

Az Ab nemcsak a végrehajtási rendelet alkotmányellenességét állapította meg, ha­nem a rendeleti szabályozásra felhatalmazást adó két törvényi rendelkezését is, mivel azok az Alkotmányban foglalt alapvető jog tartalmának rendeleti szintű szabályozá­sára adnak felhatalmazást.

A határozat megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYJOG
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
VÁLASZTÁS