A helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről

2010.12.10. Jogi Fórum/ ÁSZ

Az Állami Számvevőszék befejezte a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzését, amelynek megállapításairól a következő tájékoztatást adta.

Az ellenőrzés célja a központi és helyi adópolitikai döntések, a törvényességi ellenőrzés, a szakmai felügyelet helyi adóztatásra, a helyi adópolitika bevételekre gyakorolt hatásának, valamint az önkormányzati adóigazgatás hatékonyságának, eredményességének értékelése volt. Helyszíni vizsgálatot az adópolitikáért felelős minisztériumnál, 5 regionális államigazgatási hivatalnál, illetve 6 megyei kirendeltségnél, 31 települési önkormányzatnál folytattott az ÁSZ. Az ellenőrzés a 2006-2009 közötti időszakra terjedt ki, de figyelembe vettük a 2010. évi változásokat is.

Főbb megállapítások:
Az önkormányzatok feladatai és forrásai közötti összhang hiánya miatt a kötelező feladatok egyre nagyobb hányadát finanszírozzák az önkormányzatok saját bevételei, ezen belül a helyi adóbevételek. A helyi adóbevételek súlya nőtt, a helyi önkormányzatok költségvetésének egyötöde a 3130 önkormányzati adóhatóság által beszedett adó.

A „plafonhatás” érvényesült: a helyi adóbevételekben rejlő tartalékok kimerülőben vannak. A helyi adók törvényi szabályozásánál már a csatlakozást megelőzően érvényesítették az EU-s előírásokat, a csatlakozást követően néhány jogharmonizációs követelménynek tettek eleget.

A vizsgált időszakban a helyi adórendszerre vonatkozó törvényalkotást a kapkodás jellemezte. Így az évente bekövetkező törvénymódosításokat – a helyi adórendszer átalakítására vonatkozó középtávú koncepció hiányában – változó elképzelések alapján fogadták el. Az önkormányzati adóztatást érintő törvények egy részét visszavonták (pl. az iparűzési adó megszüntetése, az iparűzési adóval kapcsolatos feladatok APEH-hoz telepítése), más részét (luxusadó, az ingatlanadókban a számított érték alapján történő adóztatásra vonatkozó rendelkezések) az Alkotmánybíróság semmisítette meg.

A központi adópolitikai döntések gyakori módosulása a helyi önkormányzati adópolitikában és a bevételek tervezésében nagyfokú bizonytalanságot és rövidtávú szemléletet eredményezett. Az Ötv.1 előírja a középtávra szóló gazdasági programban a helyi adópolitikai célkitűzések szerepeltetését, amelyet az ellenőrzött önkormányzatok 42%-a nem teljesített.

Az önkormányzatok az EU-s jogharmonizációnak megfelelően módosították rendeletüket (a határozatlan idejű, majd 2007. december 31-ig a határozott idejű helyi adókedvezményeket, adómentességet biztosító rendelkezéseket hatályon kívül helyezték)..

A 2006-2008 között a közigazgatási hivatalok által folytatott törvényességi ellenőrzések hozzájárultak a helyi jogalkotás minőségének javításához. A helyi adó rendeletek törvényességi ellenőrzései visszatérő hiányosságokat állapítottak meg a Hatv.2 és az Art.3 előírásait sértő, azok változásait nem követő helyi rendeletalkotás miatt.

A helyi adóigazgatás színvonala eltérő az adónemek és az adóhatóságok elaprózodottsága következményeként. A helyi adók 93%-át beszedő fővárosi, megyei jogú és nagyobb városi önkormányzatok adóhatóságainak a szakmai hozzáértése, technikai feltételei magas színvonalúak, míg a községekben hiányosak. A szakmai felkészültség fogyatékossága következtében az utóbbi két évben a vizsgált önkormányzatok 356 jogorvoslatából minden másodiknál meg kellett változtatni a döntést, vagy az eljárást újra le kellett folytatni.

Az iparűzési adóerő-képesség tervezését az adóalapot befolyásoló tényezők miatt bizonytalanság jellemezte. A tervezés a költségvetési törvények alapján nem a tényszámokon, hanem az önkormányzat becslésén alapult, megnehezítve a jövedelemkülönbség mérséklési támogatás pontos igénylését. Különösen a kisebb településeken jelentett nagy kockázatot a költségvetési gazdálkodásban egy nagyobb adózó befizetésének elmaradása.

A költségvetési, illetve zárszámadási rendelethez kapcsolódva - az államháztartásról szóló törvény előírása ellenére - a kedvezmények, mentességek, a méltányosságból történt adóelengedések miatti közvetett támogatást az ellenőrzött önkormányzatok fele nem, vagy nem szöveges indoklással együtt mutatta be.

A Hatásköri tv. alapján a képviselő-testület a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóhatóság tevékenységét, amellyel az ellenőrzött önkormányzatok háromnegyede nem élt.

Az adóigazgatás belső kontrolljait az Áht.5 alapján a jegyzők közel 40%-a nem megfelelően szabályozta. Nem készítették el a kontrolltevékenységeket tartalmazó ellenőrzési nyomvonalat, továbbá a szabályzatokból az adóigazgatás, illetve a tevékenységek egy-egy eleme kimaradt.

A hatékonysági és eredményességi mutatók alapján értékelve az adóbeszedést, végrehajtást, valamint az adóellenőrzést, az Állami Számvevőszék rendkívül nagy szóródást tapasztalt. Kedvezőbb a helyzet a nagy adóerő-képességű önkormányzatoknál, míg a községekben a hatékonyság és az eredményesség még mindig alacsony szintű.

A 2006. és a 2009. év között mind az adóbeszedés, mind az adóvégrehajtás költség-hatékonysága javult: a 100 Ft bevételre jutó kiadás az adó beszedése tekintetében 10%-kal, az adó végrehajtásánál pedig 3%-kal csökkent. Az adóbeszedés szintén eredményesebb lett, mivel 100 Ft kivetett adóból 2009-ben 4%-kal többet realizáltak. Az adóvégrehajtás eredményessége azonban romlott, mert egyharmaddal nőtt a behajthatatlan követelések aránya.

A helyszíni ellenőrzés alapján az ÁSZ javasolta a Kormánynak:

*a helyi önkormányzatok gazdálkodása, stabilitása, bevételeinek biztonságos tervezése, a gazdasági programjuk adópolitikai célkitűzésekkel történő kiegészítésének elősegítése érdekében középtávú adópolitikai koncepció Országgyűlés általi elfogadásának kezdeményezését,
*a költségvetési törvényjavaslatban a jövedelemkülönbség mérséklésével kapcsolatos adóerő-képesség iparűzési adóbevételek tényadatain alapuló számítási módszerének bevezetését,
*a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat - befogadva az Állami Számvevőszék indítványát – már ezen új módszert tartalmazza.
*a helyi adóigazgatásban a szakszerűbb, hatékonyabb feladatszervezés ösztönzését.

Az elkészített jelentés itt olvasható.

  • kapcsolódó anyagok
ÖNKORMÁNYZATOK
ADÓZÁS
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK