Adóváltozások I.: Az általános forgalmi adóval kapcsolatos változások

2011.01.24. Jogi Fórum/ dr. Magyar Szilvia

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) 2011. január 1-jétől hatályba lépő módosításai egyrészt a jogalkalmazást segítő, másrészt jogharmonizációs jellegűek. A következőekben a legfontosabb változások áttekintésére kerül sor.

Kapcsolódó konferencia

A Jogi Fórum 'Adó- és Illetéktörvény változások - Különös tekintettel az ügyvédek számára lényeges módosításokra' címmel 2011. február 15. napján Budapesten konferenciát szervez.

További részletek, regisztráció itt→

A jogalkalmazást segítő módosítások közé tartozik, hogy kibővültek az önellenőrzés nélküli adóalap-korrekció esetei. Ebbe a körbe tartozik az adómentes értékesítés, továbbá nem csak részletvétel és bérbeadás, hanem vagyoni értékű jog időleges használatának átengedése is.

Megváltoztak az utazásszervezőkre vonatkozó szabályok is. A módosítás egyértelművé tette, hogy amennyiben az utazási szolgáltatást nyújtó adóalany más által nyújtott szolgáltatást, értékesített terméket használ fel az utas részére történő utazásszervezési szolgáltatás nyújtásához, az arra eső áfa nem vonható le, függetlenül attól, hogy más által áthárított vagy fordított adózás keretében az igénybevevő által felszámítandó adóról van-e szó. Ezenkívül bevezetésre került az utazásszervezési szolgáltatást igénybevevők kötelező nyilatkoztatása. E nyilatkozat alapján dönthet az utazásszervező, hogy az adott ügyfél esetén a nyújtott szolgáltatásai tekintetében a különös vagy az általános adózási módot alkalmazza.

Új elemként jelenik meg a törvényben a kivételes visszatérítési eljárás. Az eljárás lényege, hogy a külföldi illetőségű adományozó a tőle származó adomány, segély felhasználását ahhoz a feltételhez köti, hogy a kedvezményezettet, annak írásos kérelmére mentesíteni kell a termék, szolgáltatás árában foglalt adó viselése alól. A kedvezményezettnek igazoltan az Áfa törvény 85. § (4) bekezdés b)-f) pontjában meghatározott közszolgáltatók tekinthetők. További feltételek közé tartozik, hogy a termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele a kedvezményezett alapszabályában (alapító okiratában) megjelölt olyan tevékenységnek, feladatnak ellátását szolgálja, amely a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján közhasznú tevékenység vagy kiemelkedően közhasznú besorolást megalapozó közfeladat, egyházi személynek, szervezetnek minősülő kedvezményezett esetében pedig a külön törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő tevékenység, továbbá a kedvezményezettet az adólevonási jog egészben vagy részben nem illeti meg. Az adó-visszatéríttetési jog legfeljebb olyan hányadban illeti meg a kedvezményezettet, amilyen hányadban a fentiekben meghatározott tevékenység, feladat ellátását szolgáló kiadásokból az adomány összege részesedik.

A törvény a belföldön letelepedett adóalanyokat érintő áfa visszatérítési eljárás esetében lehetővé teszi, hogy az írásos kérelem az adóhatóság bármely szervezeti egységéhez benyújtható. Ez a szabály természetesen nem érinti a Kiemelt Ügyek Adóigazgatóságának kizárólagos illetékességét.

Az Áfa törvény az egyszerűsített számla kötelező adattartalmát kiegészíti a vevő, igénybevevő adószámával azokban az esetekben, amikor az adófizetésre a vevő, igénybevevő kötelezett.

A módosítás feloldja az előzetesen felszámított adó levonási tilalmat azon motorbenzin beszerzésének tekintetében, melyet igazoltan környezetkímélő motorok kísérleti fejlesztéséhez használnak fel. 

Jogharmonizációs célú módosításként jelenik meg az Áfa törvényben, hogy a villamosenergiára és a vezetékes földgázra vonatkozó speciális szabályok kiterjednek a hő vagy fűtési energia hálózaton keresztüli értékesítésre is. Pontosításra került a földgáz értékesítés speciális teljesítési helyére vonatkozó szabály, mely szerint az csak a Közösség területén lévő földgázrendszeren, vagy bármely más, ilyen rendszerhez kapcsolt hálózatban lévő földgáz értékesítésére vonatkozik.

2011. január 1-jétől szétválik a teljesítési hely aszerint, hogy kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási, sport-vagy más hasonló szolgáltatásokat adóalany vagy nem adóalany veszi igénybe. Amennyiben adóalany részére nyújtják ezeket a szolgáltatásokat a teljesítési hely meghatározásánál az igénybevevő gazdasági letelepedettsége lesz az irányadó. Ez alól a szabály alól kivételt képeznek az ilyen típusú szolgáltatásokat nyújtó eseményekre, rendezvényekre történő belépések, mert ebben az esetben a teljesítési hely ott van, ahol az esemény megrendezésre kerül.

A módosítás nyomán a közösségi intézmények által történő beszerzések mentesülnek az áfa alól.

Az áfa törvény bevezeti a fordított adózást a vállalkozásban tárgyi eszközként használt termék értékesítése, valamint egyéb, a teljesítésekor a szokásos piaci árat tekintve 100 000 forintnak megfelelő pénzösszeget meghaladó termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetében, ha a teljesítésre kötelezett adóalany felszámolási vagy bármely más, fizetésképtelenségét jogerősen megállapító eljárás hatálya alatt áll; továbbá üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog (kibocsátási egység) átruházása esetében.

Szintén jogharmonizációs céllal került szabályozásra az ún. együttműködő közösség. Az együttműködő közösség az együttműködő közösség leendő tagjai által a közös cél elérésére, a Ptk. rendelkezései szerint létrehozott polgári jogi társaság, amelynek kizárólag e cél elérésére szolgáló adóalanyisága – e törvény egyéb rendelkezéseitől függetlenül – valamennyi szerződő fél közös, kifejezett és egybehangzó írásos kérelmére az állami adóhatóság engedélyével, annak jogerőre emelkedésének napjával jön létre, vagy az a személy, szervezet, aki (amely) egyébként adóalany. Polgári jogi társaságként nincs a tagjaitól elkülönült jogalanyisága, különös adóalany, a tagok által kijelölt képviselő gyakorolja az adóalanyisághoz fűződő jogokat és kötelezettségeket.

 

  • kapcsolódó anyagok
ADÓZÁS
JOGALKOTÁS
KORMÁNYZAT