ÁSZ jelentés

2011.01.25. Jogi Fórum/ ÁSZ

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési gazdálkodásában kialakított belső kontrollok működésének 2010. évi ellenőrzéséről.

Az ellenőrzés célja, tartalma

Az Állami Számvevőszék a Fővárosi Önkormányzat gazdálkodási rendszerének több évre ütemezett ellenőrzése végrehajtásának keretében a 2010. évben ellenőrizte a költségvetési gazdálkodás folyamatában kialakított belső kontrollok 2009. és 2010. I. féléve közötti működését, valamint a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításainak, javaslatainak hasznosítását, a javaslatok megvalósítása érdekében tett intézkedéseket.
Budapest főváros állandó lakosainak száma 2010. január 1-jén 1 721 556 fő volt. A Fővárosi Önkormányzat 67 tagú Közgyűlésének munkáját 15 állandó bizottság segítette. A Fővárosi Önkormányzat feladatainak végrehajtásában a 2009. évben 213 költségvetési intézménye és 42 többségi tulajdonú gazdasági társasága vett részt. A Fővárosi Önkormányzat a 2009. év végén a könyvviteli mérleg szerint 2 203 286 millió Ft értékű vagyonnal rendelkezett.

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a Fővárosi Önkormányzatnál a külső és a belső feltételek figyelembe vételével alakították-e ki és működtették-e a belső kontrollokat a költségvetési gazdálkodás, valamint a belső ellenőrzés folyamatában, továbbá megfelelően hasznosították-e a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításait, szabályszerűségi és célszerűségi javaslatait.

Főbb megállapítások

A Főpolgármesteri hivatalnál a gazdálkodási és a folyamatba épített ellenőrzési feladatok szabályozásának hiányosságai közepes kockázatot jelentettek a feladatok megfelelő és szabályszerű végrehajtásában, mivel a hivatali SzMSz nem tartalmazta a gazdasági szervezet megnevezését, felépítését, valamint a gazdasági vezető megjelölését. A szervezeti egységek ellenőrzési nyomvonalában nem utaltak arra, hogy a tevékenységeket, feladatokat mely belső szabályzatok tartalmazzák, nem határozták meg az ellenőrzési pontokat. A Főpolgármesteri hivatal nem rendelkezett kockázatkezelési eljárásrenddel, valamint a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjével. A költségvetési kiadások teljesítése során a költségvetési gazdálkodás folyamatában kulcsszerepet betöltő belső kontrollok (szakmai teljesítésigazolás, utalvány ellenjegyzés) működésének megfelelősége gyenge volt, mert a szakmai teljesítésigazolásra kijelölt személyek a szerződések alapján teljesített kifizetéseket megelőzően nem végezték el a jogszabályban előírt – a kifizetések jogosultságára, összegszerűségére, a szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére vonatkozó – ellenőrzési feladataikat, valamint az utalványok ellenjegyzői nem győződtek meg a szakmai teljesítésigazolás megtörténtéről, a szakmai teljesítésigazolók főjegyző általi kijelöléséről. Felelősként jelöltünk meg öt szakmai teljesítést igazoló személyt, mert a szellemi tevékenység igénybevételére kötött megbízási szerződésekhez kapcsolódó kifizetéseknél a szakmai teljesítést annak ellenére igazolták, hogy a fe­ladatok megbízott általi elvégzését bizonyító okmányok, dokumentumok nem álltak rendelkezésre, vagy a csatolt dokumentumok hitelt érdemlően nem támasztották alá, hogy a kifizetések mögött a szerződés tárgyának megfelelő volt a teljesítés. A feltárt hiányosságok, szabálytalanságok miatt az Állami Számvevőszék büntető feljelentést tett.

A belső ellenőrzés szervezeti kereteinek kialakítása és szabályozása a belső ellenőrzési feladatok megfelelő, szabályszerű végrehajtásában közepes kockázatot jelentett, mert nem biztosították a belső ellenőrzést végzők funkcionális függetlenségét, a foglalkoztatott belső ellenőrök számát nem kapacitás-felmérés alapján állapították meg, valamint a stratégiai ellenőrzési tervet nem támasztották alá kockázatelemzéssel. A kialakított kontrollok működésének megfelelősége gyenge volt, mert a belső ellenőrzés végrehajtása során nem biztosították a belső ellenőrzést végzők funkcionális függetlenségét. Továbbá a belső ellenőrzés a Főpolgármesteri hivatal szervezeti egységeinél több magas kockázatúnak értékelt területen – köztük a költségvetés tervezése, azon belül a személyi kiadások tervezése és a költségvetési előirányzatok felhasználása tekintetében – nem tervezett és nem végzett ellenőrzést, ennek következtében nem tárta fel, hogy a költségvetési előirányzatok felhasználása során teljesített kifizetéseknél a kulcsszerepet betöltő belső kontrollok, a szakmai teljesítésigazolás és az utalvány ellenjegyzés nem megfelelően működtek. A Főpolgármesteri hivatalnál a 2009-2010. év I. félévében az ellenőrzési tervekben előirányzott ellenőrzések közel harmadát a tervezett időben nem végezték el.

Az ÁSZ a 2008. évben a Fővárosi Önkormányzat egyes hatósági díjak megállapítására irányuló tevékenységét, a 2009. évben az európai uniós források igénylésére és felhasználására történt felkészülését ellenőrizte. A 2009. évi ellenőrzés keretében utóvizsgálatot végzett egy, a 2005. évi zárszámadáshoz kapcsolódó ellenőrzés, valamint további négy, 2006-2008 között elvégzett ellenőrzés korábbi javaslatainak hasznosítására vonatkozóan. Az ÁSZ által a 2005-2010. években végzett ellenőrzések javaslatait összességében 34%-ban hasznosították, 11%-át részben, 55%-át nem teljesítették. A főpolgármester és a főjegyző a távhőszolgáltatás, a folyékonyhulladék-kezelés és a kegyeleti közszolgáltatások hatósági díjai megállapítása szabályozására irányuló javaslatok közül hasznosította az önköltségszámítás szabályozási, számviteli feltételei kiegészítésével, módosításával kapcsolatos javaslatokat. Az egyes hatósági díjak megállapítására vonatkozó javaslatok közül nem hasznosították az egyes közműcégek díjjavaslatának megalapozottságára és működési hatékonyságának ösztönzésére vonatkozó célszerűségi javaslatok 68%-át, köztük a Hálózat Alapítvány vonatkozásában a díjhátralékkal rendelkező lakosok támogatási rendszerének átalakítását célzó javaslatot. A főpolgármester és a főjegyző intézkedett, hogy a 2010. évi költségvetési rendelettervezet elkülönítetten tartalmazza az európai uniós forrással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait. Az európai uniós pályázatokkal összefüggésben a főjegyző kijelölte az önkormányzati szintű pályázat-koordinálás feladataiért, valamint a pályázat-nyilvántartás vezetéséért felelős személyt. A főjegyző a 2006. évi országgyűlési, valamint önkormányzati és nemzeti, etnikai kisebbségi képviselőválasztások lebonyolításához felhasznált pénzeszközök ellenőrzéséről készített jelentés javaslataira, a főpolgármester az önkormányzati kórházak és a bentlakásos szociális intézmények ápolásra, rehabilitációra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről készített jelentés, valamint a sürgősségi betegellátó rendszer kialakítására, fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről készített jelentés javaslataira intézkedéseket tett.

Javaslatok

A helyszíni ellenőrzés megállapításai mellett javaslatot tettünk a Közgyűlésnek a megbízási díjak kifizetéseinél megállapított hiányosságok és mulasztások miatt arra, hogy a 2006-2010 között teljesített kifizetések tekintetében végeztesse el a megbízási szerződések kötése körülményeinek, jogszerűségének, valamint annak felülvizsgálatát, hogy az el­lenőrzési jogkörök gyakorlására kijelölt, illetve felhatalmazott személyek a szerződéskötések és a kifizetések során ellátták-e a jogszabá­lyokban előírt ellenőrzési feladataikat, valamint indokolt esetben kezdeményezzen a mulasztásokért felelős köztisztviselők ellen fegyelmi eljárást. Egy fegyelmi eljárás megindítását az ÁSZ kezdeményezte. Javaslatokat tettünk a főjegyzőnek a Főpolgármesteri hivatal SzMSz-ének, a szervezeti egységek belső működési szabályzatainak, a szervezeti egységek ellenőrzési nyomvonalainak elkészítésére, valamint intézkedéseket javasoltunk a szakmai teljesítésigazolás és az utalvány ellenjegyzése belső kontrollok működtetésére a hibák megelőzése, feltárása, kijavítása érdekében. Javasoltuk továbbá a főpolgármesternek és a főjegyzőnek, hogy intézkedjenek a korábbi ÁSZ vizsgálatok során tett és nem teljesített szabályszerűségi és célszerűségi javaslatok végrehajtásáról, továbbá javasoltuk, hogy a főpolgármester tájékoztassa a Közgyűlést az ellenőrzés megállapításairól, készíttessen intézkedési tervet a javaslatok megvalósítása érdekében.

Az elkészített jelentés az ÁSZ honlapján olvasható.

  • kapcsolódó anyagok
ÖNKORMÁNYZATOK