Stratégiai környezeti vizsgálat készül a "Nemzeti Energiastratégia 2030-ig, kitekintéssel 2050-re” dokumentumhoz

2011.02.15. Jogi Fórum

A kidolgozás alatt álló energiapolitikai alapdokumentum a korábbinál erőteljesebben kívánja figyelembe venni a fenntartható fejlődés követelményeit, azaz az energiastratégiának hangsúlyosan támogatnia kell a versenyképesség és a társadalmi kohézió környezeti szempontból is fenntartható javítását.

A kezdődő stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) legfontosabb feladata a megelőző típusú környezetvédelem, azaz lehetőséget teremt majd arra, hogy a fenntarthatóság alapelvének teljesülését esetlegesen gyengítő célokat, a környezetre kockázatot jelentő beavatkozásokat már a stratégia kidolgozása során feltárja és javaslatokkal segítse a stratégia kidolgozóit e szempontok hangsúlyos figyelembevételére és megjelenítésére a dokumentumban.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az energiastratégia kidolgozásának szerves részeként, a 2/2005 (I.11.) kormányrendelet alapján folytatja le a stratégiai környezeti vizsgálatot. Az energiastratégiához készülő SKV küldetése a „korai riasztó” funkció, amely lehetővé teszi, hogy az érintettek (ideértve a stratégia kidolgozóit, a döntéshozókat és a végrehajtás szereplőit) javítsák az energiapolitika környezeti és fenntarthatósági teljesítményét. Az SKV ezenkívül elősegíti a környezetpolitikai célkitűzésekhez kapcsolódó intézkedések végrehajtását, illetve a vizsgálat alapján hozott megfontolt döntések által elkerülhetővé válnak a későbbi, általában költséges korrekciók. Az SKV kidolgozásának kiindulópontja, hogy az energiastratégia cél- és eszközrendszerének a környezet szempontjából hasznosnak kell lennie és nem lehet egyetlen környezeti elemre, rendszerre sem számottevő káros hatással. Ez csak akkor érhető el, ha a releváns környezeti és fenntarthatósági célok mind horizontálisan, mind vertikálisan integrálódnak a stratégia célkitűzéseibe és intézkedéseibe. Mindezek alapján a készülő SKV végső célja egy olyan környezeti jelentés összeállítása, amely végrehajtható javaslatokat tesz az energiastratégia környezeti teljesítményének javítására és a fenntartható fejlődés érvényesítésére.

A 2010 őszén kezdődött stratégiaalkotási folyamat során több mint száz gazdasági, tudományos, szakmai és társadalmi szervezet véleményét vette figyelembe a kormányzat. Az elfogadott menetrend szerint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium várhatóan 2011. április végén az energiastratégiát és az arról készülő SKV környezeti jelentést egységes keretek között átfogó szakmai-társadalmi vitára bocsájtja. Az SKV lefolytatásának egyik alappillére az aktív partnerség-építés, melynek célja az érintett szakmai, tudományos és civil szervezetek, továbbá az érintett kormányzati szervek és hatóságok tájékoztatása és bevonása az energiastratégia kialakításába.. A tárca kezdeményezi továbbá, hogy az Országos Környezetvédelmi Tanács (OKT) és a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) tűzzék napirendjükre az energiapolitikát érintő dokumentumokat és foglaljanak állást azok fenntarthatósági megfelelőségéről és környezeti teljesítményéről. A kormány várhatóan júniusban fogja az Országgyűlés számára benyújtani az energiastratégiát, amely közjogi erőre emelkedve országgyűlési határozatként kerülhet elfogadásra.

Az SKV kidolgozásának folyamata 2011. február 15-én indul; ettől az időponttól kezdve az érdeklődők  itt tájékozódhatnak, ahol a készülő munkaanyagok letölthető formában is rendelkezésre állnak majd.

  • kapcsolódó anyagok
KÖRNYEZETVÉDELEM
ENERGETIKA