A C-236/09. sz. ügyben hozott ítélet

2011.03. 1. Jogi Fórum/ Európai Bíróság

A biztosított nemének a biztosítási szerződésekben kockázati tényezőként való figyelembe vétele hátrányos megkülönböztetésnek minősül.

Emlékeztető
Az előzetes döntéshozatali eljárás lehetővé teszi a tagállami bíróságok számára, hogy az előttük folyamatban lévő jogvita keretében az uniós jog értelmezésére vagy valamely uniós jogi aktus érvényességére vonatkozó kérdést terjesszenek a Bíróság elé.
A Bíróság nem dönti el a tagállami bíróság előtti jogvitát. A nemzeti bíróság feladata, hogy az ügyet a Bíróság határozata alapján elbírálja. E határozat a tartalmilag hasonló kérdésben eljáró más nemzeti bíróságokat is köti.

Az uniszex biztosítási díjak és juttatások szabálya 2012. december 21-től alkalmazandó. 

A 2003/113/EK irányelv (A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve benyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004/113/EK tanácsi irányelv) tiltja a nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetés minden formáját az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében.

Az irányelv így főszabály szerint tiltja a 2007. december 21-e után kötött biztosítási szerződések tekintetében a biztosítási díjak és juttatások számításában a nemi hovatartozás tényezőként történő figyelembe vételét. Előír azonban egy kivételt (a 2004/113 irányelv 5. cikkének 2. bekezdése), amely szerint a tagállamok az említett időponttól kezdődően az uniszex biztosítási díjak és juttatások szabályától eltérést engedélyezhetnek, amennyiben garantálni tudják, hogy a számításaik alapjául szolgáló biztosításmatematikai és statisztikai adatok megbízhatóak, azokat rendszeresen frissítik, és a nyilvánosság azokhoz hozzáférhet. Az eltérések csak abban az esetben megengedettek, ha a nemzeti jog még nem alkalmazta az uniszex biztosítási díjak és juttatások szabályát. A tagállamoknak az irányelv átültetését követő öt évvel – azaz 2012. december 21-én – a legújabb biztosításmatematikai és statisztikai adatok, valamint az irányelv átültetésének időpontja után három évvel a Bizottság által előterjesztett jelentés figyelembe vételével felül kell vizsgálniuk ezen eltérések igazoltságát.

Az Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, és két magánszemély a belga Cour constitutionelle előtt az irányelvet átültető belga törvény megsemmisítése iránti keresetet terjesztett elő. A belga bíróság ezen eljárásban az irányelvben említett eltérés érvényességének magasabb szintű jogi normák – nevezetesen a nők és a férfiak egyenlőségének az uniós jog által előírt elve – tekintetében történő értékelésére kérte a Bíróságot.

A Bíróság a mai napon hozott ítéletében először is hangsúlyozza, hogy az EUMSZ 8. cikk értelmében az Unió tevékenységeinek folytatása során törekszik az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, valamint a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítására. Ezen egyenlőség fokozatos megvalósítása során az uniós jogalkotó határozza meg a beavatkozás időpontját, az uniós gazdasági és társadalmi körülmények fejlődésére tekintettel. A Bíróság ezt követően megállapítja, hogy az uniós jogalkotó ebben az értelemben írta elő az irányelvben, hogy a biztosítási díjaknak és juttatásoknak azon különbségeit, amelyek a nemi hovatartozásnak az e díjak és juttatások kiszámításánál tényezőként történő alkalmazásából származnak, legkésőbb 2007. december 21‑ig meg kell szüntetni. Mivel azonban az említett irányelv elfogadásának időpontjában a nemekre vonatkozó biztosításmatematikai tényezők használata széles körben elterjedt volt a biztosítási szolgáltatások terén, az uniós jogalkotó az uniszex biztosítási díjak és juttatások szabályának alkalmazását érvényre juttathatta fokozatosan, a megfelelő átmeneti időszakok előírásával.

E tekintetben a Bíróság emlékeztet arra, hogy az irányelv eltért az uniszex biztosítási díjak és juttatások általános szabályától azáltal, hogy előírta a tagállamok azon lehetőségét, hogy 2007. december 21-e előtt úgy határozhatnak, hogy arányos különbségeket engednek meg a biztosítottak tekintetében, ha a vonatkozó és pontos biztosításmatematikai és statisztikai adatok alapján a nemi hovatartozás alkalmazása a kockázatelemzésben meghatározó tényező.

Ezt a lehetőséget 2007. december 21. után öt évvel a Bizottság jelentésének figyelembevételével felül kell vizsgálni, de mivel az irányelv nem tartalmaz rendelkezést a különbségek alkalmazásának időtartamára, az említett lehetőséggel élő tagállamok számára időbeli korlátozás nélkül megengedett, hogy lehetővé tegyék a biztosítók számára ennek az egyenlőtlen bánásmódnak az alkalmazását.

A Bíróság álláspontja szerint e körülmények között fennáll annak a kockázata, hogy a nők és a férfiak közötti egyenlő bánásmód elvétől való, az irányelvben előírt eltérést az uniós jog határozatlan időre engedélyezi. Következésképpen az ilyen rendelkezés, amely az érintett tagállamok számára lehetővé teszi, hogy időbeli korlátok nélkül hatályban tartsák az uniszex biztosítási díjak és juttatások szabályától való eltérést, ellentétes a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmódra irányuló cél elérésével, és azt a megfelelő átmeneti időszak leteltét követően érvénytelennek kell tekinteni.

Következésképpen a Bíróság megállapítja, hogy a biztosítási szolgáltatások ágazatában az uniszex biztosítási díjak és juttatások általános szabályától való eltérés 2012. december 21‑i hatállyal érvénytelen. 

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
BIZTOSÍTÁS
EURÓPAI UNIÓ
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA