Közlönyfigyelő 2011/2

2011.03.28. Jogi Fórum/ dr. Horváth Eszter

A Jogi Fórum - a Magyar Közlönyökben megjelenő jogszabályokról kéthetente közzétett - tájékoztató cikksorozatának második része a 2011. március 10. és március 25. közötti időszakot tekinti át. Ebben az időszakban lépett hatályba többek között a nagy sajtóvisszhangot keltő, a 2006 őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló törvény.

Törvények:

A vizsgált időszak első törvénye a 2011. évi XV. törvény, Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti euro-mediterrán megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről.

A 2011. évi XVI. törvény a 2006 őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló (közismert nevén „Semmisségi” törvény). Létrehozásával az Országgyűlés, a demokratikus jogállamot és a polgárok alkotmányos alapjogait 2006. év őszén ért sérelmeket kívánja orvosolni. Amennyiben a jogszabály 1. paragrafusában felsorolt cselekmények (többek között a hivatalos személy elleni erőszak, a rongálás, illetve a garázdaság) miatti elítélés, vagy az ilyen cselekmények megállapításának alapját kizárólag rendőri jelentés, illetőleg rendőri tanúvallomás képezte, az ilyen elítélés, vagy megállapítás semmisnek tekintendő. A jogszabály az ezen ügyekkel kapcsolatos hivatali eljárást, annak bűnügyi szabálysértési nyilvántartásban megjelenő következményeit is leírja.

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulások közös kutatásáról és kitermeléséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szól a 2011. évi XVII. törvény. Indoklása szerint a „kutatási-kitermelési megállapodás célja a magyar-horvát határmenti szénhidrogén-előfordulások létezésének, fekvésének és alakjának megállapítása (közös kutatás), mennyiségi és minőségi értékelése, valamint a kitermelés feltételeinek meghatározása. A megállapodás rögzíti a Magyar Köztársaságot és a Horvát Köztársaságot megillető ásványvagyon-mennyiség meghatározásának módját és a kitermelt szénhidrogén-mennyiség után megfizetett bányajáradék Szerződő Felek közötti megosztásának szabályait.” A törvényjavaslat elérhető itt.

2011. évi XVIII. törvény a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról lakáshitel-tartozások adósainak biztosít újabb kedvezményt. Azok esetében marad fenn a kilakoltatási moratórium meghosszabbítása, akik természetes személyek, lakóingatlant kell elhagyniuk és nem jogosultak más beköltözhető ingatlan használatára, és lakásban maradásuk nem lehetetleníti el a végrehajtást kérő lakhatását. Nem lehetnek önkényes lakásfoglalók, és rendbírsággal sújtott személyek. Ezen túl a kedvezmény csak azokra vonatkozik, akiket bíróság nem ítélt el hitelezéssel kapcsolatos visszaélés miatt, és lakáshitel-tartozásból eredő követelés végrehajtása miatt állnak eljárás alatt (akár pénzkövetelés, akár kifejezetten ingatlan kiürítésre vonatkozó kötelezettség). Azért, hogy az ilyen érintettek kilakoltatására ideiglenesen ne kerüljön sor, a törvény kiterjeszti rájuk a kilakoltatási moratóriumot, annak végső időpontjának megjelölése nélkül.

2011. évi XIX. törvény A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról. A módosításra az EU Bizottság aggályai és az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 2010/13/EU irányelv követelményeinek való teljesebb megfelelés miatt volt szükség. A módosítások kiigazító, pontosító jellegűek. A módosítással érintett területek: a kiegyensúlyozott tájékoztatásra, a regisztráció kérdéskörére és a más tagállami médiaszolgáltatóval szembeni szankciókra vonatkozók.

2011. évi XX. törvény az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosításáról. A jogalkotó célja a módosítással a határon átnyúló beruházásokat lehető legkönnyebb kivitelezhetőségének megteremtése, Magyarország és a szomszédos országok között.

2011. évi XXI. törvény A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról rendelkezik. A jogszabály megalkotását a West Balkánban történt tragikus események indokolták. A módosítások következtében tűzvédelmi hatóság ellenőrzést tud lefolytatni, mivel egy épületben, vagy adott területen bekövetkezett meghatározott mértékű változásokat ezen túl kötelező lesz bejelenteni. Emellett az építésügyi hatóságoknak is szélesebb körű vizsgálati jogköre lesz, az épületek építészeti, műszaki állapota tekintetében.

2011. évi XXII. törvény Egyes törvényeknek a vízkárelhárítás hatékonyabbá tételével összefüggő módosításáról. A módosítások célja a vízkárelhárítás hatékonyabbá tétele. Ezt a vízkárelhárítási célú tározók építésének fokozásával, a nagyvízi meder elsődleges rendeltetésének meghatározásával, és az építési tevékenységek nagyvízi meder területén történő korlátozásával, valamint a vízitársulatok működése feletti szakmai felügyelet környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságokhoz telepítésével kívánja elérni. Emellett felhatalmazza a Kormányt az egyes részletszabályok rendeletekben történő megállapítására.

2011. évi XXIII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosításáról az egészségügyi szakmai kamarákban teljes körű kötelező kamarai tagságot ír elő, és a kamarák jogkörét érintő kérdéseket szabályozza.

2011. évi XXIV. törvény Az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú módosításáról.

2011. évi XXV. törvény a Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia nemzetközi szervezetként való létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről. A Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia (IACA) az Egyesült Nemzetek Kábítószerellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC), az Osztrák Köztársaság és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) közös kezdeményezése alapján jött létre. Magyarország alapító tagként történő csatlakozott a Megállapodáshoz, melyet a 2011. évi XXV. törvény hirdetett ki.

A következőkben felsorolt törvények nemzetközi jogszabályok kihirdetéséről szólnak:

 • 2011. évi XXVI. törvény Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Tádzsik Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 2011. évi XXVII. törvény A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a kötelező kőolaj- és kőolajtermék készletek kölcsönös tárolásáról szóló megállapodás kihirdetéséről
 • 2011. évi XXVIII. törvény Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről.

Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény célja az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid geológiai tárolásának jogszabályi környezetének megteremtése, és az, hogy EK irányelvekben foglaltakkal összhangban megalkossa az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid tárolásának a törvényi szintű szabályozását.

Az egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXX. törvény visszaállítja a közigazgatási alapvizsgát, és a pályán maradás feltételéül szabja azt.

2011. évi XXXI. törvény Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról a törvény indoklása értelmében „megteremti a jogi lehetőséget arra, hogy az évközben felmerülő többletkiadások forrását a fejezetek fejezeten belül, és ne a központi költségvetés rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatából biztosítsák”. A törvényjavaslat elérhető itt.

2011. évi XXXII. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról szól. A módosítás a központi költségvetés bevételi főösszegét 1 697,1 millió forinttal megnöveli – ennek következtében a hiányát ennyivel csökkenti. A növekedés forrása a Magyar Energia Hivatal 728,5 millió forintos, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 336,1 millió forintos, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 632,5 millió forintos többet többlet-befizetési kötelezettsége. A módosítás rendelkezik az Országgyűlés hatáskörébe tartozó fejezeteknél a tartalékképzésről, meghatározva annak összegét és a végrehajtás határidejét.

Kormányrendeletek:

A Kormányrendeleteket egyes kivételektől – mint amilyen például az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet, vagy a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet – eltekintve itt most csak felsoroljuk.

 • 25/2011. (III. 10.) Korm. rendelet, valamint a 27/2011. (III. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzetek meghosszabbításáról szólnak. (A 25/2011. (III. 10.) Korm. rendelet a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet, míg a 27/2011. (III. 10.) Korm. rendelet a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról rendelkezik.)
 • 26/2011. (III. 10.) Korm. rendelet – az egyszerűsített honosítási eljárással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról – az alábbi korábbi kormányrendeleteket módosítja:
  • A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló125/1993. (IX. 22.) Korm. rendeletet,-- A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényvégrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendeletet,
  • A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendeletet,
  • Az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletet, és
  • A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendeletet.
 • 28/2011. (III. 16.) Korm. rendelet A Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet módosításáról szól. A rendelet a Karitatív Tanács tagfelvételét úgy módosítja, hogy a Tanács munkájába bármikor (a négyéves ciklusoktól függetlenül) be lehessen kapcsolódni, viszont a jelenlegi feltételrendszer nem változna meg.
 • 29/2011. (III. 16.) Korm. rendelet Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet módosításáról.
 • 30/2011. (III. 17.) Korm. rendelet a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére létrejött egyeztető bizottság kormányzati képviselőit megbízó miniszterek kijelöléséről rendelkezik.
 • 31/2011. (III. 17.) Korm. rendelet A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról szóló rendelet értelmében a népi iparművészet területén jelentkező állami feladatokat a kultúráért felelős miniszter a Hagyományok Háza útján látja el. A rendelet felsorolja a népi iparművészet területén jelentkező állami feladatokat és a Hagyományok Háza által kiadott „Népi Iparművész” minősítő hatósági igazolvány tartalmi elemeit.
 • 32/2011. (III. 17.) Korm. rendelet Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2011. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások keretében nyújtott termelési támogatásokról.
 • 33/2011. (III. 17.) Korm. rendelet A Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet módosításáról.
 • 34/2011. (III. 17.) Korm. rendelet A Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyonnal kapcsolatos éves beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségről.
 • 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól. A Geréb Ágnes ellen folyó eljárás miatt különös sajtófigyelmet kapott rendelet a szabályozza az otthonszülés levezetőjének működési engedélyével kapcsolatos kérdéseket, az otthon szülés feltételeit és az azt kizáró okokat. A rendelet – mely 2011. április 1-én lép hatályba – a 2011. május 1. utáni szülésekre vonatkozik.
 • 36/2011. (III. 21.) Korm. rendelet A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról.
 • 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről.
 • 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról.
 • 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet Egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról.
 • 40/2011. (III. 22.) Korm. rendelet A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról.
 • 41/2011. (III. 22.) Korm. rendelet A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról.
 • 42/2011. (III. 23.) Korm. rendelet Az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény módosításának kihirdetéséről.
 • 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet A doppingellenes tevékenység szabályairól. A rendeletben meghatározásra kerül a miniszter, a sportszervezetek, a szövetségek és a sportköztestületek, a HUNADO (nemzeti doppingellenes szervezet), a TUE Bizottság, (Terápiás Alkalmazási Kivétel Bizottság), a doppingbizottság és a dopping fellebbviteli bizottság doppinggal kapcsolatos feladatait. Meghatározza a nemzeti doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetekre vonatkozó rendelkezéseket, a versenyzők és a sportszakember feladatait. Leírja a doppingvétségeket és tartalmazza a doppingellenőrzésre vonatkozó általános rendelkezéseket. Szabályozza a doppingeljárást és az alkalmazható büntetéseket.
 • 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről.
 • 45/2011. (III. 23.) Korm. rendelet Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról.
 • 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről.
 • 47/2011. (III. 25.) Korm. rendelet A Borsóhalmi és a Jászteleki árvízi tározók igénybevételével kapcsolatos kártalanításról

(Feldolgozott Magyar Közlönyök: 2011/25. – 32. szám)
 

 • kapcsolódó anyagok
ORSZÁGHÁZ
JOGALKOTÁS
KORMÁNYZAT
KÖZLÖNYFIGYELŐ