Munkavállalás kezdő jogászként

2011.08.31. Jogi Fórum / dr. Nagy Csilla

Lassan véget ér az egyetemeken a vizsgaidőszak és mindannyian a nyári szabadság kezdetét várjuk. Egy kicsit talán érdemes lenne elidőznünk azon, hogy szeptemberben folytatjuk-e egyetemi tanulmányainkat, beiratkozunk-e valamely szakjogász képzésre növelve ezzel esélyeinket a munkaerőpiacon.

I. Munkavállalás kezdő jogászként

Tényként állapíthatjuk meg, hogy Magyarországon az elmúlt évtizedben végzett jogászok elhelyezkedése nehéz feladat. Sokan kényszerülnek jogász végzettségük ellenére egészen más irányban elkezdeni vagy éppen folytatni pályájukat.

A túlkínálat miatt felmerül a kérdés: vajon jogászként hogyan lehet egy sikeres életpályát, karriert elérni? Jelen cikk írója szerint két fő irány mutatkozik: az első alapján a jogász akkor tekinthető jó szakembernek – és így keresett munkaerőnek -, ha jogi polihisztorként végzi munkáját. Tehát a jogágak mindegyikében otthon van, nincs az a jogkérdés, nincs az a szövevényes ügy, amelyet ne tudna megoldani, hiszen a kellő elméleti tudás és a releváns gyakorlat birtokában van. A másik irány szerint specializálódni kell, egy-egy szűkebb jogterülethez gyakorlatilag tökéletesen érteni, olyan színvonalú munkát végezni, amely saját brand-ünket teremti meg. Mindkét irány feltétele, hogy folyamatosan képezzük magunkat. Emellett nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a tényt sem, hogy az állásra pályázók nagy száma a munkáltatói oldalon jelentkező cégeknek biztosítja azt a lehetőséget, hogy minőségibb, magasan kvalifikált, nagy tapasztalattal rendelkező munkaerőt válasszanak ki maguknak.

II. Egy fejvadász cég szemszögéből

A Hudson Legal fejvadász cég munkatársa kérdésünkre elmondta, hogy az álláskereső jogászt potenciális jelöltté elsősorban valamely posztgraduális képzettség, szakirányú képzettség vagy nemzetközi jogi ismeretek, különösen nemzetközi irányú tapasztalat teheti. Az angol szaknyelv ismerete szinte mindenhol alapfeltétel, de néha elvárás a további nyugati nyelvek ismerete is. Ezen kívül az adott iparág/szektor ismerete is jelentős, valamint egyre jellemzőbb elvárás a jelölttel szemben az üzleti gondolkodás. A cég tapasztalatai szerint mindezek közül talán a legfontosabb a nemzetközi irányú tapasztalat és nemzetközi jogi gyakorlat. A cég munkatársa megerősítette azt a feltételezést, amelyet az álláskeresés során igyekszünk figyelmen kívül hagyni: a cégek megszűrik az általuk meghirdetett állásra jelentkezőket aszerint is, hogy melyik egyetemre jártak, illetve milyen minősítésű a diplomájuk.

III. A Pécsi Tudományegyetem szakjogász és jogi szakokleveles képzései

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) évek óta indít szakjogász képzéseket szakirányú továbbképzés keretében. Az általános – más egyetemek által is szervezett – képzések (munkajogi, gazdasági büntetőjogi, csődjogi, Európa jogi, családjogi, valamint társasági és cégjogi szakjogász) mellett olyan képzéseket is találunk, amelyek speciális képzettség megszerzését teszik lehetővé a hallgatók számára (borjogi, infokommunikációs, kriminalisztikai, sportjogi, helyi jogszabály-szerkesztő, kulturális és kisebbségi jogi, energetikai, közmenedzsment, üzleti és tranzakciós, végrehajtói szakjogász). A költségtérítéses szakjogász képzésekben való részvétel feltétele az állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség megléte. 2011 szeptemberétől a PTE sportjogi szakokleveles tanácsadó és végrehajtási menedzser képzést indít, amelyekre bármely képzési területen, alapszakon szerzett végzettséggel lehet jelentkezni.

2011. szeptemberében induló képzések: 

Energetikai szakjogász

A 2011 szeptemberében induló képzés célja, hogy a hallgatók az energetika különböző területeinek (villamos energia, gáz, távhő, megújuló energia) sajátos szabályozási kérdéseiről átfogó és gyakorlatorientált ismereteket szerezzenek és megismerjék az energetikai ágazat alapvető műszaki és gazdasági jellemzőit. A képzés 3 féléves. Az oktatott tárgyak sorában találjuk többek között az európai energiapolitika és energiajogot, a versenyjog távhőszabályozást, a műszaki alapismereteket, a villamos energia felhasználásának hazai szabályozását, a földgázellátás felhasználásának hazai szabályozását és az energetikai beruházási projekteket. A képzés során megszerezhető ismeretek hasznosíthatók egyrészt az energetikai piac szereplőinek, illetve az e területen működő ügyvédi irodák gyakorlatában, az energetikai vállalkozások tevékenysége során felvetődő sajátos jogi problémák kezelésében, másrészt az energetikai piac szabályozását és felügyeletét ellátó igazgatási szervek szakembereinek és az e területen tevékenykedő bírók munkájában.

Fizetésképtelenségi (csődjogi) szakjogász

A jogi karokon folyó alapképzés a fizetésképtelenségi jog területén nem nyújt mélyebb ismereteket. A fizetésképtelenség körébe eső eljárásokkal, mint nemperes eljárásokkal foglalkozik, összefüggéseire, az anyagi jog szabályaira nem terjed ki. Ezek az ismeretek azonban nem adnak kellő alapot arra, hogy a gazdasági életben egyre fontosabbá váló fizetésképtelenségi helyzetekben a szükséges speciális ismeretekkel felvértezve járjanak el a különböző szakterületek jogászai, erre figyelemmel a szakirányú továbbképzés célja, hogy az alapképzést meghaladó körben és mélységben biztosítsa a gyakorló jogászok számára a fizetésképtelenségi jog körébe tartozó eljárások elméletileg megalapozott és a jogalkalmazási gyakorlatot is feldolgozó megszerzését, melynek birtokában a jogi feladataik ellátására szakmailag megalapozottabban és hatékonyabban lesznek képesek.

Infokommunikációs szakjogász

A képzés célja, hogy a jogász képzettséggel rendelkező szakemberek az informatikai, távközlési és médiaszektort érintő speciális jogi, valamint kapcsolódó műszaki és gazdasági ismereteket szerezzenek. A megszerzett tudás az e területeken működő vállalkozások, illetve a szabályozási és felügyeleti feladatokat ellátó állami szervek gyakorlatában széles körben hasznosítható.

 

A közigazgatásban az új módszerek átvételével párhuzamosan zajló kultúra- és generációváltás hatására folyamatosan növekszik a hagyományostól eltérő szakmai ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkező szakemberek iránti igény. Ennek megfelelően a képzés elsődleges célja, hogy interdiszciplináris jelleggel ötvözze és adja át a közigazgatási menedzseri-, menedzser-utánpótlási réteg számára azokat az ismereteket, amelyek a modern közigazgatás menedzserszemléletű vezetéséhez, irányításához szükségesek. A képzés 3 félévből és a záróvizsga időszakból áll. Főbb tárgyak: jogalkotási alapismeretek, teljesítménymenedzsment, szerződésmenedzsment, stratégiamenedzsment, vezetéselmélet, térségmenedzsment, közpénzügyi menedzsment, politológia, szociológia, valamint program- és projektmenedzsment.

Társasági jogi és cégjogi szakjogász

A képzés biztosítja az alapképzést meghaladó körben és mélységben biztosítsa a gyakorló jogászok számára a gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó komplex jogi ismeretek elméletileg megalapozott, a jogalkalmazási gyakorlatot is feldolgozó megszerzését, amelynek birtokában a jogi feladataik szakmailag megalapozottabb és hatékonyabb ellátására válnak képessé.

Üzleti és tranzakciós jogi szakjogász

A 3 féléves képzés célja az üzleti jog és az üzleti tranzakciók területét érintő jogi ismeretek elmélyítése. A jogi terület jellege miatt szükség a vonatkozó közgazdasági ismeretek elsajátítása is, ezért a szakképzés keretében egy elkülönült gazdasági modul szolgál a szakképzésben résztvevők szükséges közgazdasági ismereteinek kialakítására. A szakjogász képzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés. Főbb tárgyak: tőkepiaci és társasági jog, felelős társaságirányítási jog, tőkepiaci és befektetési ismeretek, konstruktív vállalati jogi gyakorlat, üzleti tranzakciók gyakorlati lebonyolítása, számviteli ismeretek, valamint vállalati gazdaságtan.

Végrehajtási szakjogász

A képzés célja, hogy komplex ismereteket nyújtson a képzésben részt vevő jogászoknak a bírósági és közigazgatási végrehajtási eljárás keretében felmerülő joggyakorlat minden aspektusára nézve, valamint, hogy az alapképzést meghaladó körben és mélységben biztosítsa a gyakorló jogászok számára a végrehajtási eljárásjog körébe tartozó eljárások elméletileg megalapozott és a jogalkalmazási gyakorlatot is feldolgozó ismeretanyagát, amelynek birtokában a jogi feladataik ellátása szakmailag hatékonyabban kivitelezhető. A képzés 2 tanulmányi félévből és a záróvizsga időszakból áll. Oktatott tárgyak többek között az egyedi és egyetemes végrehajtás kapcsolata, bírósági végrehajtás, közigazgatási végrehajtás, bankjogi ismeretek, a végrehajtáshoz kapcsolódó büntetőjogi ismeretek, valamint végrehajtás az EU joga és a nemzetközi jog szabályai alapján.

Sportjogi szakjogász

A képzés célja, hogy a különböző területeken dolgozó jogászok számára biztosítsa a képzettségükhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek szervezett továbbképzés formájában történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek sportszakemberi, sportvállalkozói vagy más munkaterületeken komplex – így meghatározott körű jogi szaktudást igénylő – feladataik ellátására.

A képzés célja, hogy a különböző területeken dolgozó diplomások számára biztosítsa a képzettségükhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek szervezett továbbképzés formájában történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek sportszakemberi, sportvállalkozói vagy más munkaterületeken komplex – így meghatározott körű jogi szaktudást igénylő – feladataik ellátására. A képzési idő 3 tanulmányi félév és a záróvizsga időszak. Főbb tárgyak: magánjog, pénzügyi jog, közigazgatási jog, munkajog, büntetőjog, sport pedagógia, sport egészségügy, sport gazdaságtan, EU sportjog, valamint doppingjog.

Végrehajtási menedzser

A képzés célja egyrészt az, hogy a gazdasági élet és a közigazgatás különböző területein dolgozó szakemberek számára biztosítsa az alapképzettségükhöz kapcsolódó végrehajtási ismeretek továbbképzés formájában történő megszerzését, másrészt, hogy a bírósági és közigazgatási végrehajtásban eljáró igazságügyi igazgatási diplomával rendelkezőknek komplex ismereteket nyújtson a bírósági és közigazgatási végrehajtási eljárás keretében felmerülő joggyakorlat minden aspektusára nézve. A képzési idő 3 tanulmányi félév és a záróvizsga időszak. Főbb tárgyak: végrehajtási alapismeretek, jogi alapismeretek, polgári eljárásjog, büntetőjog, bírósági végrehajtás, informatikai rendszerek, adatbázisok kezelése, bankjogi ismeretek, valamint közigazgatási végrehajtás.

Bővebb információ és jelentkezés a képzésekre a Jogi Fórum oldalán→

  • kapcsolódó anyagok
JOGÁSZKÉPZÉS
PTE ÁJK