A C-177/10. sz. ügyben hozott ítélet

2011.09. 9. Jogi Fórum/ Európai Bíróság

A C-177/10. sz. ügyben hozott ítélet - Francisco Javier Rosado Santana kontra Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Ha a hivatásos köztisztviselők belső előléptetéséhez bizonyos szolgálati idő szükséges, a tagállamok kötelezhetők az ideiglenes köztisztviselőként eltöltött időszakok elismerésére.

Ezen időszakok elismeréséhez az ideiglenes köztisztviselőként ellátott feladatoknak összehasonlíthatóaknak kell lenniük a hivatásos köztisztviselők által végzett feladatokkal.

Az 1999/70 irányelv1 célja a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodás végrehajtása, amely megállapodást általános iparági szervezetek (ESZSZ, UNICE és CEEP) kötöttek. E keretmegállapodás célja javítani a határozott ideig tartó munkaviszony minőségén. E keretmegállapodás tartalmazza tehát a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét, amelynek értelmében a határozott időre foglalkoztatott munkavállalók nem részesülhetnek kedvezőtlenebb bánásmódban, mint a határozatlan időre alkalmazott munkavállalók, kivéve ha az eltérő bánásmód objektív okokkal igazolható.

F. J. Rosado Santana 1989 és 2005 között ideiglenes köztisztviselőként2 a Junta de Andalucíánál (Andalúziai Autonóm Közösség, Spanyolország) dolgozott. 2005-ben vált az andalúziai közigazgatás hivatásos köztisztviselőjévé3.

Az andalúziai közigazgatás 2007-ben versenyvizsga-kiírást tett közzé, amelyben kihirdette, hogy vizsgákat rendez hivatásos köztisztviselőinek belső előléptetése érdekében. A kiírás meghatározta azokat a feltételeket, amelyeket a vizsgákra jelentkezőknek teljesíteniük kellett. A jelentkezőknek többek között „Bachiller Superior” végzettséggel (érettségi) kellett rendelkezniük, illetve annak megszerzésére lehetőséget adó helyzetben kellett lenniük, vagy ennek hiányában meghatározott beosztásban hivatásos köztisztviselőként eltöltött tízéves szolgálati idővel kellett rendelkezniük. A versenyvizsga kiírásban e tekintetben az szerepelt, hogy nem vehető figyelembe a közigazgatási szervnél ideiglenes köztisztviselőként vagy szerződéses alkalmazottként korábban eltöltött szolgálati idő, sem az ehhez hasonló korábbi szolgálati idő.

F. J. Rosado Santana, noha nem rendelkezett a versenyvizsgán való részvételhez előírt képesítéssel, sem pedig hivatásos köztisztviselőként eltöltött tízéves szolgálati idővel, részt vehetett a vizsgákon, és a versenyvizsgát sikerrel teljesítette. Neve szerepelt a sikeres pályázók 2008 novemberében közzétett végleges listáján. Az andalúziai közigazgatás 2009. március 25-én megsemmisítette az előléptetését abból az okból, hogy sem az előírt képesítéssel, sem pedig a hivatásos köztisztviselőként eltöltött tízéves szolgálati idővel nem rendelkezik. F. J. Rosado Santana, mivel úgy vélte, hogy e határozat sérti a hátrányos megkülönböztetésnek a keretmegállapodásban szereplő tilalmának elvét, keresetet terjesztett elő e határozat ellen. Álláspontja szerint ugyanis az általa (1989 és 2005 között) ideiglenes köztisztviselőként eltöltött szolgálati időt figyelembe kellene venni azon tízéves szolgálati idő kiszámításakor, amely az előléptetéshez szükséges vizsgákon való részvétel feltétele. A spanyol bíróság megítélése szerint F. J. Rosado Santana keresetét nem a versenyvizsga kiírás közzétételétől számított, a spanyol szabályozásban a versenyvizsga jogszerűségének vitatására előírt két hónapos határidőn belül terjesztette elő.

Az ügyben eljáró Juzgado de lo Contencioso Administrativo no12 de Sevilla (12. közigazgatási bíróság [Sevilla, Spanyolország]) ezzel összefüggésben több kérdést terjeszt előzetes döntéshozatalra a Bíróság elé. A spanyol bíróság lényegében azt szeretné megtudni, hogy valamely tagállam függővé teheti-e a közszolgálatban a kizárólag a hivatásos köztisztviselők esetében lehetséges belső előléptetéshez való jogot attól a feltételtől, hogy a jelentkezőknek korábban egy bizonyos időszakot hivatásos köztisztviselőként kellett eltölteniük, kizárva ugyanakkor az ideiglenes köztisztviselőként eltöltött szolgálati időszakok figyelembevételének lehetőségét.

A Bíróság a mai napon kihirdetett ítéletében pontosítja, hogy önmagában az a tény, hogy F. J. Rosado Santana időközben hivatásos köztisztviselővé vált – azaz már nem határozott időre alkalmazott munkavállaló – nem zárja ki a keretmegállapodás alkalmazhatóságát. E tekintetben a Bíróság úgy ítéli meg, hogy mivel az F. J. Rosado Santanát állítólag ért hátrányos megkülönböztetés az ideiglenes köztisztviselőként teljesített szolgálati időre vonatkozik, nincs jelentősége annak a ténynek, hogy a szóban forgó ideiglenes köztisztviselő időközben hivatásos köztisztviselővé vált.

A Bíróság ezt követően emlékeztet arra, hogy a keretmegállapodást alkalmazni kell a közigazgatási szervekkel és a közszféra egyéb jogalanyaival létesített, határozott idejű munkaszerződésekre és munkaviszonyokra. A keretmegállapodás pedig azt írja elő, hogy tilos a valamely tagállam összehasonlítható hivatásos és ideiglenes köztisztviselőivel való eltérő bánásmód, kivéve ha az eltérő bánásmód objektív okokkal igazolható. Ily módon annak megítélése érdekében, hogy a jelen esetben az F. J. Rosado Santana által ideiglenes köztisztviselőként eltöltött szolgálati idő el nem ismerése hátrányos megkülönböztetésnek minősül-e, a spanyol bíróság feladata elsőként annak megállapítása, hogy F. J. Rosado Santana ideiglenes köztisztviselőként azon hivatásos köztisztviselők helyzetével összehasonlítható helyzetben volt-e, akik számára engedélyezték az előléptetési eljárásban való részvételt. E vizsgálat keretében a nemzeti bíróságnak figyelembe kell vennie többek között az érintett által ideiglenes köztisztviselőként ellátott feladatok jellegét és az ezen a címen szerzett tapasztalat minőségét.

Ha tehát a nemzeti bíróság azt állapítja meg, hogy az F. J. Rosado Santana által ideiglenes köztisztviselőként ellátott feladatok nem feleltek meg a versenyvizsga kiírásban előírt beosztású hivatásos köztisztviselők feladatainak, akkor az érintett nem állíthatja, hogy őt hátrányosan megkülönböztették. Ezzel szemben, ha a nemzeti bíróság az F. J. Rosado Santana által ideiglenes köztisztviselőként ellátott feladatok vizsgálatát követően azt állapítja meg, hogy F. J. Rosado Santana a versenyvizsga kiírásban előírt beosztású hivatásos köztisztviselő helyzetével összehasonlítható helyzetben volt, a spanyol bíróságnak ezt követően azt kellene megvizsgálnia, hogy fennáll-e az e szolgálati időnek a szóban forgó kiválasztási eljárásban való figyelmen kívül
hagyását igazoló objektív ok.

E tekintetben a Bíróság emlékeztet arra, hogy annak értékeléséhez, hogy a megállapított eltérő bánásmód valós igényeknek felel-e meg, alkalmas-e a kitűzött cél elérésére, és ahhoz szükséges-e, az „objektív okok” fogalma megköveteli, hogy e bánásmódot a szóban forgó munkafeltételre jellemző, pontosan meghatározott és konkrét tényezők megléte igazolja. Az említett tényezők eredhetnek például azon feladatok különös jellegéből vagy sajátos jellemzőiből, amelyek ellátására a határozott időre szóló szerződéseket megkötötték, illetve – adott esetben – a valamely tagállam által elérni kívánt jogszerű szociálpolitikai célból.

Mindenesetre a közigazgatásban dolgozók munkavégzésének ideiglenes jellegére való hivatkozás nem felel meg ezeknek a követelményeknek, ekként pedig önmagában nem képezhet a keretmegállapodás szerinti objektív okot. A Bíróság végezetül pontosítja, hogy az uniós joggal főszabály szerint nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint a hivatásos köztisztviselőnek a valamely versenyvizsgára való pályázatát elutasító határozat elleni, a keretmegállapodás megsértésére alapított keresetét a versenyvizsga-kiírás közzétételének időpontjától számított két hónapos jogvesztő határidőn belül kell előterjesztenie. Mindazonáltal ha csakúgy, mint a jelen esetben, a köztisztviselőnek engedélyezték a vizsgákon való részvételt, és a neve szerepelt a versenyvizsga sikeres pályázóinak végleges listáján, a spanyol jog szerinti két hónapos határidőnek a versenyvizsga-kiírás közzétételétől való számítása gyakorlatilag lehetetlenné vagy túlzottan nehézzé teheti a keretmegállapodás által biztosított jogok gyakorlását. Ha a jelen esetben ez volt a helyzet, amit a nemzeti bíróságnak kell megvizsgálnia, akkor a két hónapos határidőt csak a kinevezését megsemmisítő határozat közlésétől lehet számítani.

Emlékeztető:

Az előzetes döntéshozatali eljárás lehetővé teszi a tagállami bíróságok számára, hogy az előttük folyamatban lévő jogvita keretében az uniós jog értelmezésére vagy valamely uniós jogi aktus érvényességére vonatkozó kérdést terjesszenek a Bíróság elé. A Bíróság nem dönti el a tagállami bíróság előtti jogvitát. A nemzeti bíróság feladata, hogy az ügyet a Bíróság határozata alapján elbírálja. E határozat a tartalmilag hasonló kérdésben eljáró más nemzeti bíróságokat is köti.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1 Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv (HL L 175., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 6. kötet, 368. o.).
2 Olyan személy, akit valamely közigazgatási szervnél felmerült szükségszerű vagy sürgős okból e szervhez ideiglenes jellegű jogviszony köt (a köztisztviselők e kategóriáját tehát például hivatásos köztisztviselő ideiglenes helyettesítésére nevezhetik ki).
3 Olyan személy, akit valamely közigazgatási szervhez állandó jellegű jogviszony köt.
 

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
KÖZIGAZGATÁS
EURÓPAI UNIÓ
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA