A retro-burger.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

2011.09.15. Jogi Fórum/Infomediátor Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 28/2011. (IX. 09.) sz. Állásfoglalása a retro-burger.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (872/2011. sz. ügy) tárgyában.

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes tag "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A retro-burger.hu domain név a Retro Burger Kft részére delegálható.

Indokolás

A retro-burger.hu domain nevet a Retro Burger Kft (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2011. augusztus 12-én. Az igény ellen a McDonald's Kft (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással, és kérte a delegálás megtagadását. 

A Panaszos kifogásában előadta, hogy a Panaszolt által választott "retro-burger.hu" domain név használata jellegbitorló és megtéveszti a fogyasztókat. A "retro-burger" elnevezés ugyanis az összetéveszthetőségig hasonló - egy kötőjel eltéréssel - a Panaszos „Hazai ízek" reklámkampányában 2011. március 31. napja óta széles körben használt és hirdetett „retroburger" megjelölésű terméke nevével. Panaszos jelentős összegeket fordított e név promóciójára, ezért „retroburger" kereskedelmi névről, a kereskedelemi forgalomban a McDonald's Kft által forgalmazott terméket ismeri fel az átlagos fogyasztó. 

Álláspontja szerint, a Panaszolt a delegálási igényével McDonald's Kft reklám befektetéseit kívánja tisztességtelenül meglovagolni, és ezzel sérti többek között a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény, továbbá a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló jogszabály vonatkozó rendelkezéseit is. 

Hivatkozott a versenytörvény 6. §-ra, amely kimondja, hogy „Tilos az árut, szolgáltatást (a továbbiakban együtt: áru) a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel — ideértve az eredet megjelölést is — vagy elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni." 

Előadta továbbá, hogy a Panaszos jogosultja a retroburger.hu domain névnek, amely domain bejelentése szintén korábbi a panaszolt delegálási igénynél. Álláspontja szerint a későbbi domain bejelentés alkalmas az internet felhasználók megtévesztésére, mivel egy kötőjelet meghaladóan a domain nevek betűelemei között terjes azonosság áll fenn. A Panaszolt rosszhiszeműségére utal továbbá létesítő okiratának kelte, ugyanis a cégnév első megjelenésének időpontja a cégjegyzék tanúsága szerint 2011. május 18., azaz majdnem két hónappal a McDonald's Kft reklámkampányának megindítása utáni időpont, amely szintén arra utal, hogy Panaszos kifejezetten rosszhiszeműen jár el a Panaszos által népszerűsített kereskedelmi név vonatkozásában, tekintettel arra is, hogy a mellékelt cégkivonat szerint az Igénylő kizárólagos tevékenysége éttermi, mozgó vendéglátásra terjed ki. 

Véleménye szerint a "retro-burger.hu" domain név Panaszolt általi igénylése és használata jogsértő, következőleg a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2,2. a) és c) pontja szerint a domain nem választható és nem delegálható részére. 

A Panaszolt igényét a panasz ismeretében fenntartotta, a kifogást jogtalannak tartotta és hivatkozott arra, hogy az igényelt domain cégnév. 

A Tanácsadó Testület (TT) eljárása során a delegálás esetleges jogellenességét és a kérdéses domain név megtévesztő voltát vizsgálta. 

A jogellenességnek, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 2. és 6. §-ára alapozott megállapításának feltétele, hogy a Panaszolt a domain nevet gazdasági tevékenysége körében használja, hogy a felek versenytársak legyenek (azonos piacon fejtsenek ki gazdasági tevékenységet), a versenytárs szolgáltatása, áruja a piacon már ismert legyen (legalább olyan szinten, hogy az az összetéveszthetőséget megalapozza), a megjelölés olyan legyen, mely alapján a fogyasztók a versenytárs áruját, szolgáltatását „fel szokták ismerni” (azaz az elnevezés alapján döntően a másik, „eredeti” árura, szolgáltatásra asszociálnak) s hogy az elnevezés használatára a versenytárs hozzájárulása hiányában kerüljön sor. 

A Tanácsadó Testület „A domain névre vonatkozó igénylés az üzleti tisztesség jogszabályi követelményére hivatkozással és a kereskedelmi nevek védelme érdekében történő megtagadásával kapcsolatban tárgyában 4/2000. (V.10.) Elvi Állásfoglalásában” fektette le – azóta is következetesen alkalmazott – álláspontját. E szerint ahhoz, hogy egy magatartás az üzleti tisztesség, tisztességes verseny követelményébe (a Tpvt. 2.§-ba) ütközzön az egyik lényeges tényállási elem, hogy annak piaczavaró hatása legyen. A piaczavaró hatás két oldalról ragadható meg: ha létező, működő vállalkozások piaci magatartását megzavarja, számukra versenyhátrányt okoz; illetve abban az esetben, ha megtévesztő jellegű, és ezáltal párhuzamosan fogyasztói keresletet vonz és hódít el mindazoktól, akik az üzleti tisztesség követelményének megfelelően viselkednek. A piaczavaró hatások azonban előre és mindaddig nem becsülhetők meg, ameddig az adott domain név megszerzője használni nem kezdi; a használat és a megszerzés azonban szükségszerűen elválnak egymástól. Preventív jelleggel - kivéve azokat az eseteket, amikor a jogosultak illetve mások érdekeit sérti már a megszerzés is - senki sem tiltható el egy adott domain használatától. 

A TT állandó gyakorlata szerint a Panaszost terheli a bizonyítási teher atekintetben, hogy legalább „valószínűsítse” a sérelmét, azaz a megtévesztésre hivatkozó ügyekben okiratokkal vagy egyéb módon alátámassza azt az állítását, hogy a domain delegálása esetén a fogyasztók megtévesztésének lehetősége felmerül. 

Jelen esetben a TT az interneten végzett keresés alapján megállapítja, hogy a „retroburger” termék elnevezés meglehetősen elterjedt mind nemzetközi, mind magyarországi szinten és nem kötődik kizárólag a Panaszos tevékenységéhez. 

A Panaszos nem csatolt arra vonatkozóan információt, hogy fellépett volna más szervezetek ellen, a magának igényelt „retro burger” kereskedelmi név védelmében. A név mások általi használata miatt a TT arról sincs meggyőződve, hogy a név alapján a fogyasztók valóban (csak) a Panaszos által forgalmazott termékre asszociálnának. A Panaszosnak ezt legalább a valószínűsítés szintjén igazolnia kellett volna. 

A TT figyelembe vette, hogy az igényelt domain a Panaszolt cégneve. A korábbi domain regisztrációs gyakorlat alapján nem kifogásolható a cégnév és a domain név között, egy kötőjel miatt fennálló különbség, emiatt megállapítható, hogy az igényelt domain név a Panaszos cégneve vezérszavával azonos. A domain igénylése tehát a Panaszolt által alapított cég neve alapján jogszerű, hiszen a cégnév - szemben a kereskedelmi névvel - faktikusan (a bejegyzés tényénél fogva) névkizárólagosságot teremt, tehát a domain névnek a Panaszos vagy más részére történő kiadása ebbe a névkizárólagosságba ütközne. 

A Tanácsadó Testület több korábbi állásfoglalásában kifejtette már, hogy a cégkizárólagosság elve alapján a vezérszó is prioritásos igényt alapoz meg, és bár időközben a domain igénylés rendszeréből a prioritásos igény fogalma kikerült, a Ptk-ban is rögzített névviselés és névkizárólagosság joga alapján, a cégnév alapján történő domainigénylés csak különlegesen alapos indokok és bizonyítékok alapján utasítható vissza. 

Megjegyzi a TT, hogy önmagában a névkizárólagosságra alapozott domain név igénylése és delegálása nem jelenti azt, hogy egy cég vezérszavával azonos kifejezés .hu alatti delegálása ne vetne fel aggályokat a jogszerű használat szempontjából, mit ahogy ezt a TT jelen eljárás kapcsán is látja, de a domain regisztrációs eljárás nem nyújt lehetőséget az egymásnak ellentmondó jogosultságok (névkizárólagosság és esetleges kereskedelmi név ütközése, ill. versenytörvény sértés) teljes körű vizsgálatára és értékelésére – már csak a bizonyítás korlátozott lehetőségei és a panaszolt (frissen regisztrált) domain név gyakorlati használatának igen rövid időtartama ill. hiánya miatt is. Ezért a jelen konkrét esetben a TT az egyértelműen fennálló és bizonyított névkizárólagossági elv alapján volt kénytelen dönteni. 

A Panaszos azonban nincs elzárva attól, hogy a kifogásában is említett módon a Panaszolt névigénylése és a domain használata ellen egyéb jogi utat vegyen igénybe. 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a domain név a Panaszolt részére delegálható. 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán teljes terjedelmében közzétételre kerül. 

  • kapcsolódó anyagok
INTERNET
INTERNET-JOG
DOMAIN-NÉV
ISZT