Közlönyfigyelő 2011/11

2011.09.23. Jogi Fórum / dr. Horváth Eszter

A törvénykezési szünet miatt az áttekintett időszakban – 2011. augusztus 3. és 2011. szeptember 19. között – csupán egyetlen törvény került kihirdetésre, viszont nem kevés kormányrendelet született.

Törvények a vizsgált időszakban:

2011. évi CXVI. törvény A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról. A törvény pontosítja és a 2015. január 1. előtt lejáró kölcsönökre is kiterjeszti a 2011. évi LXXV. törvény rendelkezéseit. Rögzíti, hogy a 2011. évi LXXV. törvény az állami kezességgel biztosított devizakölcsönökre is vonatkozik.

Kormányrendeletek a vizsgált időszakban:

147/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról szóló 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról. A rendelet a korábbi szabályozáshoz képest külön nevesíti a génmódosított növényeket, azokra külön bírságot állapít meg. Napi 10 millió forinttal rendeli büntetni azt, aki a génmódosított vetőmagból kikelt növényt határidőre nem pusztítja el. Emellett a génmódosított szaporítóanyagot forgalomba hozók maximum 2 millió, az ilyen növény betakarítási tilalmát megszegő pedig maximum 10 millió forinttal bírságolható.

148/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról. A rendelet értelmében ezen túl a megyei tisztifőorvosok feladata lesz meghatározni az egészségkockázatokat és megszüntetni azokat. Segítségül igénybe vehetik a jegyzőket is. A „kifogásolt” minősítésű fürdővíz esetében a fürdési tilalmat kell elrendelni, amire a nyilvánosság figyelmét fel kell hívni. Minden évben legkésőbb december 15-éig a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv közzéteszi az illetékességi területén található, nyilvántartott fürdővizek listáját, azok elmúlt három évre vonatkozó osztályozását és minőségellenőrzésének eredményeit. A tartós fürdési tilalom alá eső fürdővizek listáját minden fürdési idény kezdete előtt, legkésőbb június 15-ig kell közzétenni. A „kifogásolt” osztályba sorolt fürdővizeknél, a szennyezés okainak megszüntetésére tett intézkedésekről is tájékoztatni kell a közvéleményt.

149/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló adatainak nyilvántartásba vételével és közigazgatási hatósági ellenőrzésével összefüggő eljárási szabályokról. 150/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánítás eljárási szabályairól. 151/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló kijelöléséről.

A fenti három kormányrendelet a 2011 évi CXV. törvényhez – A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásának és felszámolásának különleges szabályairól és az azzal összefüggő törvénymódosításokról – kapcsolódik. A kormányrendeletek alapján a gazdálkodó szervezet tevékenysége szerinti ágazati miniszter készíti el és terjeszti a kormány elé a kiemelt jelentőségű körbe kerülést. A rendeletek meghatározzák az állami felszámoló kijelölésére, adatainak nyilvántartásba vételére és közigazgatási hatósági ellenőrzésével kapcsolatos eljárásra vonatkozó rendelkezéseket.

152/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet A társadalombiztosítási nyugellátással összefüggő egyes kormányrendeleteket módosítja. Egyrészt a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeletet, másrészt az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet.

153/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról. 154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelöléséről rendelkezik a pályázat útján igénybe vehető nemzeti hatáskörbe tartozó, valamint Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások, intézkedések esetében.

155/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezik.

156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről rendelkezik. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokat a lefolytatásukra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveket valamint a beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat a rendelet mellékletében táblázatban találjuk.

157/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendeletnek a Széchenyi kártya kibocsátására vonatkozó 13. §-át módosítja.

158/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet A Honvédelmi Minisztérium egyes hatósági és szakhatósági hatásköreit kijelölő kormányrendeletek módosításáról rendelkezik.

159/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról, továbbá a közhatalmi honvédelmi szervezetek kiegészítő és kisegítő tevékenységéből származó bevételek, valamint a terven felüli közhatalmi bevételek felhasználásáról szóló 2/2010. (I. 26.) HM rendelet hatályon kívül helyezéséről.

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról. A haditechnikai eszközökre vonatkozóan korábban hatályos 16/2004 (II. 6) kormányrendelet. A rendelet szabályozza a haditechnikával kapcsolatos engedélyezés általános szabályait az engedélyezés korlátait. Leírja az engedélyezés típusait, (tevékenységi engedély, tárgyalási engedély, forgalmi engedély, brókerengedély, tranzitengedély) a tanúsítás szabályait, az adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket. Szabályozza az ellenőrzésre és a bírságolásra vonatkozó eljárást is.

161/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Földalappal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról rendelkezik. Módosítja a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendeletet, a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendeletet és a Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól szóló 11/2011. (II. 22.) Korm. rendeletet.

162/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet és a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról. A rendelet meghatározza a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság feladatkörét, összetételét. Leírja az „ismételt minősítés” szabályait a biztonsági kockázat szempontjából már minősített sportrendezvények esetében. Meghatározza a sportrendezvények szervezésére jogosultak körét és a rendőrség által térítés ellenében történő rendőri biztosításnak, valamint az ellenérték megfizetésének szabályait. Pontosítja a rendőrség igénybevételének szabályait és a rendezvényről eltávolított személyekkel („visszatartott személy”) való eljárást is rendezi.

163/2011. (VIII. 22.) Korm. rendelet A gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés esetén az aránytalanul magas havi törlesztési teher mértékéről. A hitelkeret-szerződés futamideje legfeljebb 30 évvel haladhatja meg a devizakölcsön eredeti futamidejét gyűjtőszámlahitelek esetében, de legfeljebb a hiteladós 75. életévének betöltéséig terjedhet. A rögzített árfolyam alkalmazási időszakának záró időpontját megelőző 60. napig a hiteladós írásban kérheti a pénzintézetet, hogy a törlesztő részlet összege haladja meg a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatti utolsó törlesztési kötelezettség összegének 15 százalékát. A hiteladós a kérelemben meghatározza a havonta fizetendő törlesztőrészlet összegét. A bank az adós írásbeli kérelmében megjelölt maximum havi törlesztőrészlet összegének és a törlesztés maximális hosszának figyelembevételével állapítja meg a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret szerződés futamidejét és a havonta esedékes törlesztő részlet összegét.

164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet Az egyházi fenntartású közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, valamint közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatást nyújtó intézményeknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról. A rendelettel a Kormány biztosítja, hogy – adó- és járulékváltozások miatt – 2011-ben a rendszeres nettó kereset az egyházi közfeladat - ellátó szektorban foglalkoztatott munkavállaló esetében se csökkenjen. A bérkompenzációt az állami és önkormányzati intézményekben dolgozó közalkalmazottak már korábban megkapták, jelen rendeletével a Kormány a közfeladatot ellátó egyházi intézményeknek az állami és önkormányzati intézményekkel egyenlő finanszírozását kívánja biztosítani.

165/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról. A korábbi rendelet a Hivatal közoktatási és felsőoktatási ágazati információs rendszerek működtetésével kapcsolatos feladatait meghatározó alcímmel egészül ki. Az ilyen jellegű rendszerek működtetésére a rendelet az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-t jelöli ki.

166/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezik. Kiterjeszti a rendelet alkalmazási körét a kapcsoltan termelt „villamos energia eredetigazolására, elszámolására, ellenőrzésére, valamint a jogosulatlan értékesítés esetében történő visszatérítésre.”

167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról. A módosítás kiegészíti a korábbi értelmező rendelkezéseket, és a biomassza igazolással kapcsolatos eljárást.

168/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet A megyei (fővárosi) kormányhivatal munkaügyi központjának az EU Kék Kártya kiadásával kapcsolatos szakhatósági állásfoglalása kialakításának szabályairól, valamint egyes migrációs tárgyú és egyéb kormányrendeletek módosításáról. A rendelet szabályozza többek között a harmadik államok polgárainak magyarországi foglalkoztatásának szakhatósági engedélyezésének feltételeit, és a munkaügyi központok ezzel kapcsolatos szakhatósági feladatait.

169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról. A rendelet meghatározza a jegyzők és a munkaügyi központok Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázissal kapcsolatos feladatait, valamint az Adatbázis felhasználásával ellátott tevékenységüket is. Rendelkezik az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség adatszolgáltatási feladatairól, és az Adatbázis működtetéséről, az archiválási tennivalókról és az üzemzavar esetén teendő lépésekről.

170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról. A rendelet 2011. szeptember 1-én lépett hatályba. Ettől a dátumtól a teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények száz százalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén, a közfoglalkoztatási bér kötelező legkisebb összege 57 000 forint, míg középfokú iskolai végzettséget, szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér 78 000 forint havonta.

171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet A közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról. A rendelet módosítja a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendeletet, a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendeletet, az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendeletet, a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendeletet, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletet, és a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendeletet.

172/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról. A rendelet értelmében „katonai alapismeretek” tárgyból is lehet emelt szintű érettségi vizsgát tenni. A rendelet emellett kimondja, hogy a „Azt a hallgatót, aki külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított EU kék kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár, a fizetendő díjak és a kapott támogatások tekintetében azonos jogok illetik meg, illetve azonos kötelezettségek terhelik, mint a felsőoktatásban részt vevő magyar állampolgárságú hallgatót.”

173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről. A rendelet osztályba sorolja a pirotechnikai eszközöket. Meghatározza a talált és a zárolt pirotechnikai termékekre vonatkozó szabályokat és az ezekre vonatkozó biztonsági követelményeket. Tartalmazza a pirotechnikai termékek csomagolására és címkézésére vonatkozó előírásokat, a tárolásukra, raktározásukra vonatkozó speciális szabályokat és az ilyen termékekre vonatkozó megfelelőségi előírásokat is. Leírja az egyedi termék hitelesítési eljárást és a teljes minőségbiztosítás szabályait. Tartalmazza a forgalmazással kapcsolatos elvárásokat a piacfelügyeleti intézkedéseket és eljárásokat is. A pirotechnikai termékek használatával kapcsolatos eljárás – gyártás, megsemmisítés, vizsgálat, forgalmazás, kiállítás, tárolás stb. – szabályai mellett a pirotechnikai eszközökre vonatkozó speciális rendelkezéseket is leírja. (pl. színpadi pirotechnika).

174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról. A közigazgatási alapvizsgával a cél, hogy az eltérő iskolai végzettséggel rendelkező tisztviselők a munkájuk ellátásához szükséges általános közigazgatási alapismereteket megszerezzék. A rendelet tartalmazza a vizsgakövetelményeket a Nemzeti Közigazgatási Intézetnek a vizsgáztatással kapcsolatos feladatait, a vizsgabiztosok feladatait, a vizsga alóli mentességek feltételeit a vizsgadíj mértékét, az adatvédelemmel az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseket, a vizsgaidőpontokat, a felkészülés feltételeit, a polgármesterekre és az önkormányzati képviselőkre vonatkozó sajátos szabályokat, valamint az ügykezelői alapvizsgával kapcsolatos feladatokat, szabályokat.

175/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról.

176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről. A rendelet a közutak biztonságosabbá tételéről és ennek ellenőrzéséről rendelkezik. Tartalmazza a hatásvizsgálat szabályait, a közúti biztonsági audit szabályait, a közúti biztonsági felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseket, az auditorok képzését, nyilvántartását.

177/2011. (IX. 1.) Korm. rendelet A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet és a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról.

178/2011. (IX. 1.) Korm. rendelet A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról.

179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól. A rendelet a közúti járművezetők képzésére és vizsgáztatására, egyéb közúti közlekedési szakemberek képzésére, továbbképzésére és vizsgáztatására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

180/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet A diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet módosításáról. A rendelet pontosítja, módosítja a diákigazolványra jogosultakra az állandó diákigazolvány tartalmára vonatkozó rendelkezéseket, az adatkezelés egyes szabályait. Rendezi a nem magyar oktatási intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, hallgató diákigazolvány igénylésének feltételeit is.

181/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezik. Bekerül a jogszabályba a rögzített törlesztési árfolyam fogalma.

182/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet A békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól szóló 215/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról. A rendeletbe a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos békéltető testületek jogász tagjainak meghatározására vonatkozó rendelkezések kerülnek.

183/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról.

184/2011. (IX. 6.) Korm. rendelet A Szervezetátalakítási alap jogcímcsoport előirányzat felhasználásának szabályairól szóló 20/2011. (III. 2.) Korm. rendelet módosításáról.

185/2011. (IX. 9.) Korm. rendelet Egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról rendelkezik.

186/2011. (IX. 12.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról. A rendelet az egységes kormányzati kommunikáció érdekében pontosítja a miniszterek feladatkörét. Ennek érdekében a miniszterek feladata az országkép-stratégia kialakítása, a külföldre irányuló kormányzati kommunikációval kapcsolatos koordináció, a nemzeti rendezvényekkel kapcsolatos koncepció kidolgozása, és a kormányzati honlapok egységes szerkezetének és arculatának kialakítása. A miniszterelnökséget vezető államtitkár a rendelet értelmében ellátja a belföldre irányuló kormányzati kommunikáció koordinálását és gondoskodik a kormányzati kommunikációs tevékenységek keretében elemzések elkészítéséről.

187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet A nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a hitelesítés és tanúsítás egyenértékűségéről rendelkezik.

188/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő átlépéshez kapcsolódó eljárási szabályokról szóló 297/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletet módosítja. Rögzíti, hogy a volt tag az át nem vett és a magánnyugdíjpénztárhoz visszaérkezett összeg esetén 2011. november 30-ig megtett személyes nyilatkozat útján, vagy a nyilatkozat feladása időpontjának igazolására alkalmas módon – feladott nyilatkozat útján írásban megjelölheti a magánnyugdíjpénztár számára azt a bankszámlaszámot, vagy címet, amelyre a visszalépő tagi kifizetés összegének átutalását, kiutalását kéri.

189/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendeletet módosítja.

190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről rendelkezik. Meghatározza az Országos Atomenergia Hivatal feladatait a tervezési alapfenyegetettség kapcsán. Ismerteti a nukleáris anyag, radioaktív sugárforrás, radioaktív hulladék kategorizálására vonatkozó szabályokat, a fizikai védelem célját, a védelmi rendszer alapkövetelményeit, a védelmi szinteket. Leírja a fizikai védelmi rendszer funkcióit, a funkciók megvalósításának eszközeit. Meghatározza a Fegyveres Biztonsági Őrséggel védendő anyagok és létesítmények körét, az informatikai rendszerek fizikai védelmére vonatkozó szabályokat, a képzés és a gyakorlatozás szabályait.

(Feldolgozott Magyar Közlönyök: 2011/91 - 2011/107)

  • kapcsolódó anyagok
ORSZÁGHÁZ
JOGALKOTÁS
KORMÁNYZAT
TÖRVÉNYHOZÁS
KÖZLÖNYFIGYELŐ