Gyorsabb bírói pályáztatási eljárás - A megüresedő bírói álláshelyek betöltéséről

2011.10.19. Jogi Fórum / dr. Nagy Csilla

2011. október 15. napján lépett hatályba a bírósági eljárások ésszerű időn belül való befejezésének biztosítása érdekében egyes bírói álláshelyek betöltésének átmeneti szabályairól szóló 2011. évi CXXXI. törvény.

Magyarország Alaptörvényének 2012. január 1. napján történő hatálybalépésével a bíró szolgálati jogviszonya az általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig állhat fenn. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény (Bjt.) szintén 2012. január 1-jétől hatályos 138. § (2) bekezdése szerint, ha a bíró az Alaptörvényben meghatározott felső korhatárt 2012. január 1. napját megelőzően tölti be, a felmentési idejének kezdő időpontja 2012. január 1. napja, ugyanakkor a bírói tisztsége pedig 2012. június 30. napjával szűnik meg. A Bjt. 138. § (3) bekezdése 2012. január 1-jétől úgy rendelkezik, hogy amennyiben a bíró az Alaptörvényben meghatározott felső korhatárt 2012. január 1. napja és 2012. december 31. napja között tölti be, a felmentési idejének kezdő időpontja 2012. július I. napja és a bírói tisztsége 2012. december 31. napjával szűnik meg.

A szeptemberben benyújtásra került T/4050. számú törvényjavaslat indokolása szerint 2012. évben összesen 274 bíró vonul nyugállományba. A hatályos szabályozás az ítélkezés időszerűségét nagymértékben rontja, hiszen az általános szabályok szerint bírói álláshelyre a pályázatot a megüresedést követően lehet kiírni, valamint a pályázati eljárás átlagosan 2-3 hónapot vesz igénybe. Emellett a nyugállományba vonuló bírák felmentési idejük egy részére mentesülnek a munkavégzési kötelezettség alól, tehát az álláshely tényleges betöltésére 4-5 hónapig nem kerülhet sor.

A törvény a bírák kiesése okozta problémák mielőbbi megoldását célozva egy létszámkeretet biztosít az elnökök részére, akik a munkaszervezés aktuális követelményeinek való megfelelés és a bírósági eljárások időszerűségének biztosítása érdekében javaslatot tesznek arra, hogy az érintett bíróságokon - a meghatározott létszámkereten belül - milyen álláshelyek kerüljenek kiírásra. A keretszámok meghatározása az ügyforgalmi statisztikai adatok figyelembevételével történt.

A törvény hatálya

A törvényt a mellékletében meghatározott bírói álláshelyek betöltésére irányuló eljárásokban kell alkalmazni. Területi megoszlás szerint a Fővárosi Ítélőtáblán 3, a Győri Ítélőtáblán 1, az ország húsz megyei bíróságának illetékességi területéhez tartozó helyi bíróságokon pedig összesen 125 bírói álláshely kerül e szabályok szerint betöltésre.

A bírói pályázati eljárás

Az ítélőtábla, a Fővárosi Bíróság, valamint a megyei bíróság elnöke 2011. október 31. napjáig meghatározza, hogy a pályázat kiírójának a bírói álláshely betöltése érdekében az ítélőtáblán mely ügyszakban, továbbá a Fővárosi Bíróság és a megyei bíróság illetékességi területéhez tartozó mely kerületi, illetve városi bíróságokon milyen ügyszakban kell pályázatot kiírnia. A pályázatokat 2011. november 15. napjáig kell kiírni, a pályázatok benyújtásának határideje pedig 2011. december 15. napja.

Hiányos pályázat esetén az elnök a pályázót a pályázat beérkezését követő öt munkanapon belül rövid úton és postai úton is felhívja a hiányok pótlására. A pályázó a hiányokat legkésőbb a bírói tanács általi meghallgatáson pótolhatja. Ha a pályázó legkésőbb a bírói tanács általi meghallgatáson nem pótolja a hiányokat, a bírói tanács elnöke tájékoztatja a pályázót arról, hogy a pályázat érvényessége az elnök későbbi döntésétől függ, ezt követően a pályázót meghallgatja legkésőbb 2012. január 31. napjáig. A bírói tanács a rangsor kialakítása során nem veszi figyelembe a pályaalkalmassági vizsgálat eredményét, sem annak esetleges hiányát. Ha a pályázó érvényes pályaalkalmassági vizsgálati eredménnyel nem rendelkezik, a pályaalkalmassági vizsgálat eredményét 2012. január 31. napjáig kell benyújtania.

Az ítélőtábla, a Fővárosi Bíróság, valamint a megyei bíróság elnöke a pályázati rangsort és a pályázatokat, valamint javaslatát 2012. február 1. napja és 2012. február 10. napja között küldi meg a pályázat elbírálójának.

A Fővárosi Bíróság illetékességi területéhez tartozó kerületi bíróságokon betöltendő álláshelyekre vonatkozó eltérő rendelkezések

A kerületi bíróságokon betöltendő bírói álláshelyekre egy összesített pályázatot kell kiírni akként, hogy a pályázati felhívásban fel kell tüntetni, az álláshelyek milyen ügyszakokban (polgári vagy büntető), és ezen belül mely kerületi bíróságokon kerülnek meghirdetésre. Az egyes ügyszakokon belül a pályázati feltételeket egységesen kell meghatározni. A pályázó egy pályázatot nyújt be és a pályázatban meg kell jelölnie, hogy melyik ügyszakra kíván pályázatot benyújtani, és amennyiben mindkettőre, akkor melyiket részesíti előnyben. A pályázó ügyszakonként a kerületi bíróságok között sorrendet állít fel.

A törvény már hatályos azzal a kikötéssel, hogy ha annak a bírónak szűnik meg a szolgálati viszonya, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte vagy 2012. december 31-ig tölti be, az így megüresedő bírói álláshelyre 2012. január 1-jéig pályázat nem írható ki.
 

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS