Közlönyfigyelő 2011/14.

2011.11.21. Jogi Fórum / dr. Horváth Eszter

Az idei év 14. Közlönyfigyelőjéhez érkeztünk. Ebben a számban a 2011. november 3. és 2011. november 17. közötti időszak Közlönyeit tekintettük át.

Törvények a vizsgált időszakban:

2011. évi CXL. törvény A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról rendelkezik, annak a pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseit változtatja meg, kiküszöbölve az eddigi aránytalanságokat.

2011. évi CXLI. törvény A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról. A NAV törvény alapvető rendelkezéseit változatlanul hagyja, de az időközben felmerült változásokhoz igazítja a jogszabály szövegét. Többek között az idén összevonásra került a két informatikai feladatokat ellátó intézet – az Integrált Informatikai és Telekommunikációs Intézet és az Informatikai Intézet – a módosítás előtti törvény viszont több helyütt még két intézetre utal. A NAV létrejöttével rendkívül heterogén személyi összetételű hivatal jött létre. Jelen jogszabály a hivatalban dolgozók jogviszonyára vonatkozó szabályokat is megpróbálja közelíteni egymáshoz, valamint megpróbálja a hivatal „státuszát” is rendezni. Különböző elvek mentén határozza meg, hogy a NAV központi hivatal, rendvédelmi szerv vagy fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal –e.

2011. évi CXLII. törvény Az Országos Rádió és Televízió Testület, valamint jogutódja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szól.

A következő három jogszabály nemzetközi szerződések kihirdetéséről rendelkezik, így ezeket csak felsoroljuk:

2011. évi CXLIII. törvény A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről.

2011. évi CXLIV. törvény A Magyar Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között a jövedelem- és a tőkenyereség-adók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2011. szeptember 7. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről.

2011. évi CXLV. törvény A Magyar Köztársaság és a Mexikói Egyesült Államok között, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Mexikóvárosban, 2011. június 24. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről.

2011. évi CXLVI. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról. A módosítás lehetővé teszi, hogy törvény a helyi önkormányzati vagyon átadását rendelje el ellenérték nélkül más helyi önkormányzat, vagy az állam részére.

2011. évi CXLVII. törvény Az otthonvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról. A törvény célja a Központi Hitelinformációs Rendszerhez kapcsolódó szabályok pontosítása, a nyilatkozattételi szabályok egyszerűsítése. Kiterjeszti a kedvezményes végtörlesztés igénybevételének lehetőségét a devizaalapú lakóingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződésre. A törvény pontosítja a végtörlesztéssel kapcsolatos tájékoztatás szabályait és a zálog törlésére vonatkozó szabályokat is. A törvény célja a visszaélések félreértések elkerülése és a végtörlesztésekkel kapcsolatos szabályozás egységesítése.

2011. évi CXLVIII. törvény A kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról. A törvény a kölcsönök után felszámítható kamatok, költségek tekintetében kimondja, hogy annak mértéke – a felszámítható kamat, illetve késedelmi kamat mértéke esetében – magánszemélyek egymás közötti ügyleteiben legfeljebb 24 százalékponttal haladhatja meg a jegybanki alapkamatot. A törvény korlátozza a pénzügyi intézmények által fogyasztónak nyújtott kölcsönök teljes hiteldíj mutatóját is, amennyiben ezek teljes hiteldíj mutatója is legfeljebb 24 százalékponttal haladhatja meg a jegybanki alapkamatot. A törvény a jelzáloghitelek árazásának átláthatóbbá tételét célozza meg.

2011. évi CXLIX. törvény A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról. A jelenlegi módosítás célja a történeti, illetve nemzeti emlékhelyekre vonatkozó fogalmak pontosítása, az emlékhellyé nyilvánítás szabályainak meghatározása, a nemzeti emlékhelyek kezelésére vonatkozó főbb elemek, valamint felhatalmazó rendelkezések megfogalmazása és lehetőség biztosítása a további részletszabályok megalkotására.

Kormányrendeletek a vizsgált időszakban:

230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet A magyar–szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról rendelkezik.

231/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról. A rendelet a Köztársasági Őrezred által korábban a rendészetért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter részére biztosított felső középkategóriájú gépjárművet és hivatásos biztonsági gépjárművezetőt minden miniszterre kiterjeszti.

232/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról.

233/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról. A módosított rendelet értelmében a kétéves cselekvési programokban meghatározott célra rendelt összegeket a Wekerle Sándor Alapkezelő és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet részére kell biztosítani. A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatának figyelembevételével az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet dönt a juttatások felhasználásáról. A rendelet meghatározza az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Wekerle Sándor Alapkezelő feladatait. Külön nevesíti az Oktatási Hivatalt, melynek a tanulmányi versenyek szervezésével összefüggő költségeit is Nemzeti Tehetség Program támogatja.

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról. A végrehajtási rendelet részletesen szabályozza a 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket, melyeket itt most csak példálódzó jelleggel sorolunk fel. A rendelet kijelöli a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét és területi szerveit, valamint a rendezi a helyi szervek jogállását és kijelölésük szabályait. Meghatározza a katasztrófák elleni védekezésért felelős és az abban érintett miniszterek, valamint a katasztrófavédelemben részt vevő központi államigazgatási szerv vezetőjének feladatait. Megjelöli a kormányzati koordinációs szerv és a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökének, a helyi védelmi bizottságok elnökének, a polgármestereknek a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő részletes feladatait. Leírja a katasztrófasegély nyújtásának szabályait és rendezi a katasztrófákkal összefüggésben felmerülő költségek viselésének rendjét. Tartalmazza a katasztrófavédelmi szabályzatot a veszélyelhárítás módjait, a lakosságvédelemre (a lakosság riasztása, az egyéni védőeszköz-ellátás, a kitelepítés, a kimenekítés, a befogadás és a visszatelepítés) vonatkozó rendelkezéseket. Leírja az önkéntes mentőszervezetek közreműködésének és a szabályai mellett a közbiztonsági referensekre vonatkozó szabályokat is.

Nemzetközi megállapodásokról és azok végrehajtásáról szól az alábbi két kormányrendelet ezeket ezért itt csak felsoroljuk:

235/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet Egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről.

236/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet A Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről.

237/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezik.

(Feldolgozott Magyar Közlönyök: 2011/128- 2011/134)

  • kapcsolódó anyagok
ORSZÁGHÁZ
JOGALKOTÁS
KORMÁNYZAT
TÖRVÉNYHOZÁS
KÖZLÖNYFIGYELŐ