A kormányügyeleti rendszer létrehozásáról

2011.11.23. Jogi Fórum / dr. Nagy Csilla

A Kormány az 1324/2011. (IX. 22.) Korm. határozattal a kormányzati intézkedést igénylő rendkívüli eseményekről való tájékoztatás, illetve ezen eseményekről készült jelentések gyűjtése, értékelése és továbbítása érdekében kormányügyeleti rendszert hozott létre.

A kormányügyeleti rendszer működtetését a rendészetért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium ügyeleti feladatait ellátó szervén keresztül biztosítja már meglévő kapacitások, eszközök és hálózatok felhasználásával.

A miniszterek a kormányhatározat hatálybalépésétől számított 30 napon belül – azaz 2011. október 22-éig – kötelesek voltak intézkedni a vezetésük, irányításuk és felügyeletük alatt álló szerveken belül a jelentési kötelezettséget teljesítő szervezeti egységek (a továbbiakban: biztonsági ügyelet) kijelöléséről, a szervekre vonatkozó jelentési rend szabályozásáról, valamint a jelentési rendjük alapján a kormányzati intézkedést igénylő rendkívüli események jegyzékének összeállításáról.

Rendkívüli esemény:

  • a) mindaz az előre nem látott veszély vagy bekövetkezett esemény, amely a Magyar Köztársaságot érintő potenciális vagy tényleges hatásában alkalmas az élet, a testi épség, az egészség, a vagyoni javak, a pénzügyi és a gazdasági ellátó rendszerek, a közigazgatási infrastruktúra, a természeti vagy az épített környezet olyan mérvű károsítására, továbbá a köznyugalom és a társadalom működésének olyan súlyos megzavarására, amely nagyságrendjénél fogva kormányzati fellépést igényel vagy igényelhet,
  • b) a Magyar Köztársaság diplomáciai és konzuli képviseletein bekövetkező, valamint más külföldön tartózkodó magyar állampolgárok biztonságát súlyosan veszélyeztető helyzet,
  • c) a miniszter vezetése, irányítása és felügyelete alatt álló szervekre vonatkozó, rendkívüli eseményeket tartalmazó jegyzékben foglaltak.

Szabályzat a kormányügyeleti rendszer működési rendjéről

1./ A tájékoztató rendszer működése

Az egyes miniszterek vezetése, irányítása és felügyelete alatt álló szerveken belüli biztonsági ügyelet külön költségvetési forrás nélkül, a már meglévő eszközökkel és létszámukkal önállóan végzik az ügyeleti feladatokat. Irányításukat és a jelentési feladatokat a minisztériumok államtitkárai és helyettes államtitkárai látják el.

A biztonsági ügyelet a rendkívüli eseményekről és az azokkal összefüggésben felmerült információkról azonnali tényközlő jelentésben haladéktalanul értesíti a Kormányügyeletet, amely haladéktalanul tájékoztatja a kormányzati tevékenység összehangolásáért, a rendészetért és a honvédelemért felelős minisztert.

A rendkívüli eseményekről és az azokkal összefüggésben felmerült információkról, az elrendelt intézkedésekről, javaslatokról, valamint a jelentésről a miniszterelnököt a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter vagy a rendészetért felelős miniszter tájékoztatja.

2./ A biztonsági ügyelet feladatai

A jelentés megtételére kötelezett biztonsági ügyelet, valamint a jelentések haladéktalan megtételéért felelős ügyeletes államtitkár és helyettes államtitkár biztosítja a telefonos és az elektronikus elérhetőséget, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges adatok megküldését a Kormányügyelet részére. Ezen adatok jegyzéke az ügyeleti dokumentáció része.

3./ A Kormányügyelet feladata

A Kormányügyelet fogadja a biztonsági ügyelettől érkező tájékoztatást. Ha a jelentés indokolt, a Kormányügyelet ügyeletes parancsnoka telefonon, vagy egyéb alkalmas eszközön, – vagy ha ez lehetséges személyesen – haladéktalanul értesíti a kormányzati tevékenység összehangolásáért, a rendészetért, valamint a honvédelemért felelős minisztereket.

4./ A biztonsági és kormányügyeleti szolgálat szervezése és ellátása

Az ügyeletes államtitkár és helyettes államtitkár beosztását a biztonsági ügyeletek a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig megküldik a Kormányügyeletnek. Az ügyeletes államtitkári és helyettes államtitkári feladatok ellátása nem igényli a biztonsági ügyelet épületében történő tartózkodást, a feladat a hivatali szervezeten kívül is ellátható például mobiltelefonon vagy egyéb alkalmas eszközön való folyamatos elérhetőség biztosításával.

A Kormányügyelet elektronikus úton dokumentálja a szolgálat ideje alatt kapott jelentésekkel vagy tájékoztatással összefüggő tevékenységet. Az eseménynaplóban rögzíteni kell:

  • a) a jelentés küldőjének megnevezését, a jelentést tevő személy nevét és hivatali vagy szolgálati beosztását, a jelentés pontos időpontját, a jelentésben szereplő rendkívüli esemény megnevezését és lényeges adatait, vagy csatolni kell a biztonsági ügyelet által elektronikus úton is megküldött jelentést;
  • b) az érintett miniszterek tájékoztatásának időpontját vagy az értesítés elmaradásának indokát.

5./ A kormányügyeleti tájékoztató rendszer háttértámogatása és dokumentálása

A kormányügyeleti tájékoztató rendszer háttértámogatását és az azzal kapcsolatos dokumentálási feladatokat a biztonsági ügyelet és a Kormányügyelet végzi. Ennek keretében rendelkezésre bocsátja a kormányzati intézkedést igénylő rendkívüli események jegyzékét megállapító miniszteri utasításokat; továbbá a biztonsági ügyeletek listáját, az ügyeletes állami vezetők névjegyzékét és elérhetőségi adatait.

A Kormányügyelet ellátja a biztonsági ügyeletektől a Kormányügyelet részére elektronikus úton érkező jelentések és tájékoztatók naplózását, valamint gondoskodik a beérkezett jelentések és tájékoztatók kezeléséről és megőrzéséről.
 

  • kapcsolódó anyagok
JOGALKOTÁS
KORMÁNYZAT