Jóri András levele Péterfalvi Attilának

2011.12.13. Jogi Fórum/ Adatvédelmi Biztos

Jóri András adatvédelmi biztos levele, amelyet a tegnapi napon küldött el Péterfalvy Attila Hivatalvezető úrnak, és minden munkatársának.

 

Péterfalvi Attila

Országgyűlési Biztos Hivatala
Hivatalvezető

 Tisztelt Hivatalvezető Úr!

Tudomásul vettem, hogy megbízatásom megszűnése előtt Önt 2011. december 9-én Schmitt Pál köztársasági elnök kinevezte az ún. „Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság” (a továbbiakban: „NAIH”) elnökévé, amely tisztséghez ezúton gratulálok.

Ugyanakkor Ön jelenleg még az Országgyűlési Biztos Hivatalának („OBH”) hivatalban levő vezetője. Mint volt adatvédelmi biztos, Ön fokozott etikai felelősséggel tartozik az Adatvédelmi Biztos Irodájának mintegy 50 fős köztisztviselői állományáért. Az Adatvédelmi Biztos Irodájának munkavállalói magas fokú szakmai színvonalon dolgoznak, és elkötelezettek a két információs alapjog védelmének ügye mellett. Ismereteim szerint Ön ugyanakkor a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium („KIM”) egyes munkatársai segítségével „válogat” a személyi állomány tagjai között, és az Önök által „kiválasztott” embereket, munkaidőben saját irodájába (az OBH hivatali helyiségébe) hívatja megbeszélésre, amelyen a KIM alkalmazottja is jelen van. Információim szerint Ön továbbá 2011. december 8-án 16 óra 45 perckor az Aranytíz Művelődési Központban kb. 30 köztisztviselőnek/munkavállalónak státuszt ajánlott fel az Ön által még nem vezetett hivatalban. Ön bizonyára tisztában van azzal, hogy 2011. december 31-ig az Adatvédelmi Biztos Irodájának teljes állománya tekintetében én vagyok a munkáltatói jogkör gyakorlója, így esetleges elbocsátásukról kizárólag én dönthetek, ilyen döntést pedig egy köztisztviselő / munkavállaló tekintetében sem látok indokoltnak. Ön továbbá 2011. december 8-án még hivatali esküjét sem tette le, így mint jövőbeni elnök sem tehetett jogszerűen semmiféle nyilatkozatot, hiszen ezen időpontban Ön még csak a miniszterelnök jelöltjeként volt a pozíció várományosa.

Magatartása egyes munkavállalókat megfélemlít, rontja az Adatvédelmi Biztos Irodájában dolgozók közötti bizalmat, az ombudsmani intézmény presztízsét, továbbá ellehetetleníti december hónapban az ABI jogszerű és hatékony működését.

Felszólítom, hogy mindaddig, amíg a munkáltatói jogkör gyakorlója vagyok, hagyjon fel az Adatvédelmi Biztos Irodája keretében dolgozó, Országgyűlési Biztos Hivatalának állományában álló (esetenként védett korú vagy a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 90. § (1) védelme alatt álló) munkavállalók és köztisztviselők zaklatásával.

Az Ön magatartása többszörösen jogszabálysértő, jogellenes és etikátlan. Az Adatvédelmi Biztos irodájában jelenleg 49 fő dolgozik. Anélkül, hogy a jelen levélben kifejteném alkotmányos aggályaimat az új hivatallal kapcsolatban, felhívom az Ön figyelmét a jelenleg hatályos 1992. évi XXIII törvény (Mt.) rendelkezéseire és különösen a munkajogi jogutódlást szabályozó szakaszaira, és ezek alapján felkérem Önt, mint volt adatvédelmi biztost az alábbiak megfontolására. 

Mivel az Ön által a jövőben vezetendő „NAIH” a jelenlegi adatvédelmi biztosi feladatokat veszi át, a köztisztviselői és munkavállalói állomány tekintetében a munkajogi jogutódlás törvényi garanciáit kell alkalmazni. Azaz: a jelenlegi állománynak joga van a folyamatos közszolgálati jogviszonyhoz. Mint hivatalvezetőnek, az Ön joga és kötelessége a jelenlegi köztisztviselői és munkavállalói állomány védelme; nem készíthet „listát” és főként nem a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (egy kormányszerv, melynek működését Ön felülvizsgálni lesz köteles) bevonásával az Ön szerint „átveendő” emberekről. Ez utóbbi elem azért is jogsértő, mert az uniós jog alapelvként (lásd: Irányelv 28. cikk) mondja ki az információszabadságért felelős intézmény függetlenségét, mely ez esetben alapvetően sérül. Egy ilyen lépés az Alkotmány 2. §. (1) bekezdésében valamint az Alaptörvény B. Cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság elvének megsértését is jelenti, mely fölött őrködni Önnek jelen hivatalában és jövőbeni posztján is esküvel fogadott elsőrendű kötelezettsége lenne.

Minden munkavállaló/köztisztviselő, akit Ön nem vesz át az új hivatallal szemben élhet majd – joggal – kártérítési igénnyel. A munkáltatói jogok Ön általi jogosulatlan gyakorlása nem pusztán hazai tömeges bírósági eljárásokat vonhat maga után az Mt./Ktv. szabályainak megsértése miatt, hanem nemzetközi kivizsgálási eljárásokat is, ugyanis alappal kérdőjelezhető meg az Ön említett lépéseinek nemcsak a magyar, de az EU joggal, valamint az Emberi Jogok Európai Egyezményével való összhangja. Mindezek alapján, az Mt. és Ktv. vonatkozó szabályai szerint az ABI jelenlegi teljes állományát január 1-től az ún. „NAIH” keretében kell foglalkoztatni.


Budapest, 2011. december 12.

 ___________________

Dr. Jóri András
Adatvédelmi Biztos

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
ADATVÉDELMI BIZTOS