Hatékonyabb védelem érvényesül elektronikus hírközlési szolgáltatásoknál - legyünk tisztában jogainkkal

2012.01.12. Jogi Fórum/ FOE

Napjainkban se szeri-se száma azoknak a fogyasztói megkereséseknek, amelyeknek tárgya valamilyen, az elektronikus hírközlési szolgáltatóval kapcsolatos probléma. 2011. november elsején azonban hatályba lépett az az új jogszabály, amely az elektronikus hírközlési szolgáltatókkal kötött szerződések kapcsán részesíti többletvédelemben a fogyasztókat. Fontos ezért, hogy a fogyasztók tisztában legyenek az őket megillető legfontosabb jogokkal.

Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet rendelkezései fontos garanciákat biztosítanak a fogyasztók számára, azonban e szerződések kapcsán is igaz az a sokszor hangsúlyozott kitétel, hogy olvassuk át azokat részletesen, mielőtt aláírjuk. Ne feledjük, hogy a szolgáltató által kialakított általános szerződési feltételeknek áttekinthetőeknek kell lenniük. Az új szabályozás értelmében e feltételeket ráadásul pontos tartalomjegyzékkel és oldalszámozással kell ellátni. 

Éljünk tehát ezzel a lehetőséggel és legalább az általános szerződési feltételeknek azokat a részeit lapozzuk át, amelyek kötelezettségeinket határozzák meg. Ha valamit nem értünk, akkor nyugodtan merjünk kérdezni: az új rendelet ugyanis kimondja, hogy előfizetői igény esetén a szolgáltató köteles tájékoztatást adni általános szerződési feltételeiről. Ehhez kapcsolódik az a rendelkezés is, hogy a szolgáltató a tájékoztatási kötelezettségének egyértelműen, közérthetően és pontosan köteles eleget tenni. 

Fontos, hogy a fogyasztók tudják, amennyiben előfizetői szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésére ajánlatot nyújtanak be a szolgáltatóhoz, úgy a szolgáltatónak haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatot tudja-e teljesíteni. E határidőn belül a vizsgálat eredményéről tájékoztatást és arra vonatkozó nyilatkozatot is kell kapnunk, hogy ajánlatunkat elfogadták-e vagy sem. Ne feledjük, hogy az előfizetői szerződés többféleképp is létrejöhet, ezért legyünk körültekintőek, mikor ilyen hírközlési szerződésről tárgyalunk. Ha ugyanis szóban tesznek nekünk erre vonatkozó ajánlatot, úgy annak kifejezett elfogadásával már létrejön a szerződés, amelyből kötelezettségeink származnak. 

Figyeljünk arra is, hogy ha távollévők között szóban (így például telefonon) tesznek számunkra ajánlatot, úgy az ajánlat kifejezett elfogadásával szintén létrejön a szerződés. Ez utóbbi esetben azonban 5 napon belül a szerződés megkötésétől számítva még elállhatunk a szerződéstől, ha a szolgáltatás nyújtása még nem kezdődött meg. Vonatkozik ez arra az esetre is, ha a szerződést kizárólag elektronikus levél, vagy ennek megfelelő egyéb eszköz útján kötjük meg. Lényeges tudnivaló, hogy a szerződés megkötése után, ha a szolgáltató túllépné a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére meghatározott határidőt, úgy bizonyos kivételekkel elállhatunk a szerződéstől mindenfajta hátrányos jogkövetkezmény nélkül.

A jogszabály számol azokkal a fogyasztókkal is, akik mobilinternet hozzáférési szolgáltatásra kötnek előfizetői szerződést. Ez esetben ugyanis a szolgáltatónak lehetősége van elállási jogot biztosítani az előfizető számára. Ha ezt biztosítják számunkra, úgy azt a szolgáltatás megkezdésétől számított legalább 5 napig kell lehetővé tenni. Amennyiben tehát mobilnetet vásárlunk, kérdezzünk rá külön, hogy adott-e ez a lehetőség, mivel a jogszabály alapján erről is tájékoztatást kell kapnunk. 

Rendkívül fontos, a fogyasztókat védő rendelkezés, hogy a szolgáltató az előfizetőtől nem követelhet díjat vagy ellenszolgáltatást, ha olyan szolgáltatást értékesít számára, amelyet nem rendelt meg. Ekkor még azt sem lehet vélelmezni, hogy a szolgáltató erre irányuló ajánlatát hallgatólagosan vagy ráutaló magatartással fogadta el a fogyasztó. Ha tehát olyan szolgáltatást kínálnak számunkra, amelyet nem rendeltünk meg kifejezetten, úgy az aktiválásához szükség van a fogyasztó kifejezett elfogadó nyilatkozatára. 

A fogyasztóknak a fentieken kívül érdemes azt is tudniuk, hogy több esetben is kötbér illeti meg őket. Amennyiben kötbérfizetést megalapozó eset áll fent, úgy az a szolgáltató szerződésszegő magatartása bekövetkezésének napjától esedékes és azt e magatartás vagy a szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül kell teljesítenie a szolgáltatónak. Ha esetleg nem lennénk tisztában azzal, hogy mikor illet meg bennünket kötbér, úgy annak fogalmát, mértékét és egyes eseteit megtaláljuk a szolgáltató általános szerződési feltétételeiben. 

Lényeges, hogy a szolgáltató nem kötheti ahhoz a kötbérfizetési kötelezettségének teljesítését, hogy erre vonatkozó igényünket bejelentsük. Mindezek alapján azt a szolgáltatónak magától, automatikusan kell nyújtania. Kötbér illeti meg az előfizetőt először is, ha a szolgáltató a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül vagy az előfizető által megjelölt későbbi időpontban, de legfeljebb a szerződés megkötésétől számított 3 hónapon belül nem kezdi meg a szolgáltatás nyújtását. Szintén kötbér jár akkor, ha a szolgáltató nem tartja be a hibabejelentések kivizsgálására és értesítési kötelezettségére vonatkozó 48 órás határidőt. Ezen felül akkor is fizetnie kell az előfizetőnek, ha nem tartja be a hiba kijavítására rendelkezésére álló határidőt. Ha pedig lekorlátozták a nyújtott szolgáltatást, de az előfizető ennek okát megszünteti és a szolgáltató késedelmesen teljesíti a korlátozás feloldását: ebben az esetben szintén jár a kötbér. 

Ha hibabejelentéssel élünk, úgy azt a szolgáltató köteles 48 órán belül kivizsgálni, annak eredményéről pedig e határidőn belül tájékoztatnia kell bennünket. Fontos szabály, hogy a hiba bejelentésétől a hiba kijavításáig eltelt idő nem haladhatja meg a 72 órát (bár ez utóbbit csak 2012. július elsejétől kell alkalmazni). Legyünk tisztában azzal is, hogy ha bejelentéssel élünk, úgy arról a szolgáltató telefonos ügyfélszolgálata köteles hangfelvételt készíteni. Kérésünkre lehetővé kell tenniük, hogy ezt visszahallgathassuk, sőt, ha igényeljük, akkor ezt a hangfelvételt 30 nap alatt számunkra ki is kell adniuk, bejelentésenként egy alkalommal ingyenesen. 

Végül, de nem utolsósorban, azt se felejtsük el, hogy ha esetlegesen olyan nyilatkozatot íratnak alá velünk, amelyben lemondunk az ismertetett jogainkról, úgy ez a nyilatkozat semmisnek minősül. Az NMHH rendelet értelmében ugyanis az általa biztosított, fogyasztókat megillető garanciákat lefektető szabályoktól eltérni csakis az előfizetők javára lehet.

  • kapcsolódó anyagok
HÍRKÖZLÉS
MÉDIAJOG
FOGYASZTÓVÉDELEM
ELEKTRONIKUS
NMHH