Az adózás rendjéről szóló törvény legfontosabb változásai II. rész

2012.02. 8. Jogi Fórum/ Dr. Magyar Szilvia

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 'Adóigazgatási eljárás' fejezetében is jelentős módosításokra került sor. A cikk második része az ellenőrzést érintő változásokkal foglalkozik.

Az ellenőrzési határidők és az ellenőrzés lezárására előírt határidők nem változtak, de a szabályok egy egységesebb és logikusabb szerkezetben jelennek meg a törvényben. Korábban a felettes szerv, illetve a bíróság által elrendelt új eljárás esetében nem volt határidőhöz köve az ellenőrzés megkezdése. Ez változott, így az új eljárást elrendelő döntés vagy határozat jogerőre emelkedését követő 60 napon belül kell megkezdeni az ellenőrzést, a határidő kezdő napja az új eljárás megkezdéséről szóló értesítés postára adásának napja. Fontos kiemelni, hogy új eljárás esetén megbízólevél kiállítására nem kerül sor.

Az ellenőrzési határidő szünetel, azaz az ellenőrzési határidőbe nem számítanak bele az alábbiak:

  •  Ha az adózó az ellenőrzést a megjelenési kötelezettség elmulasztásával, az együttműködési kötelezettség megsértésével vagy más módon akadályozza, az akadály fennállásának időtartama, de legfeljebb 90 nap.
  •  Ha az adóhatóság az ellenőrzés során ügygondnok kirendelését kéri, belföldi jogsegélyt kér, illetőleg szakértőt rendel ki, az ügygondnok kirendelésére irányuló kérelem postára adásának napjától az ügygondnok kirendelése tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napjáig, a belföldi jogsegélykérelem postára adásának napjától a válasz megérkezésének napjáig, de legfeljebb 30 napig, szakértő kirendelése esetén a kirendelő végzés jogerőre emelkedésének napjától a szakértői vélemény megérkezésének a napjáig eltelt időtartam.
  •  Ha az adóhatóság kapcsolódó vizsgálatot rendel el, a kapcsolódó vizsgálat időtartama. Ha az adózónál vagy a vele szerződéses kapcsolatban állt vagy álló adózónál már folyamatban van az ellenőrzés, akkor a kapcsolódó vizsgálat kezdő napjának az ellenőrzési határidő szüneteléséről szóló értesítés postára adásának napját kell tekinteni.
  •  Ha az adóhatóság az adókötelezettség megállapításához szükséges tény vagy körülmény tisztázása érdekében nemzetközi egyezmény, illetve az Európai Unió adóügyi együttműködési szabályai alapján külföldi adóhatóságot keres meg, az adózó megkeresésről történő értesítésének postára adásától, a külföldi adóhatóság válaszának megérkezésétől számított 8. napig eltelt időtartamot a megkereséssel érintett adó, illetve költségvetési támogatás tekintetében az ellenőrzés határidejének számításánál figyelmen kívül kell hagyni.

Az ellenőrzési határidő szünetelésének kezdő és befejező időpontjáról az adóhatóság értesíti az adózót. Az ellenőrzés akadályozása esetén pedig haladéktalanul felhívja az adózót az akadály megszüntetésére. Az adóhatóság a szünetelés alatt is folytathatja az ellenőrzést.

Ha a külföldi adóhatóság a megkereséstől számított 1 éven belül nem válaszol, az ellenőrzés befejezhető, ha egyébként a tényállás tisztázott. Ha a válasz az ellenőrzést lezárását követően érkezik meg, az adóhatóság felülellenőrzést rendelhet el.

Fontos változás, hogy az adóhatóság az ellenőrzés megkezdéséről nem előzetes értesítést küld (kivéve az új eljárás esetében), hanem a megbízólevelet kézbesíti.

Az ellenőrzés megkezdésének elhalasztását vagy az ellenőrzési cselekmények szüneteltetését csak jogainak gyakorlásában akadályozott magánszemély adózó, egy alkalommal az akadály megszűnéséig, de legfeljebb 60 napig kérheti. Nem kérelmezhető ez a lehetőség az egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló, az adatok gyűjtését célzó, illetőleg az egyszerűsített ellenőrzés, egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló ellenőrzés tekintetében.

Az adóellenőr csak akkor kezdheti meg a helyszíni ellenőrzést , ha az adózó vagy annak képviselője, meghatalmazottja, ezek hiányában két hatósági tanú jelen van. Az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés akkor is megkezdhető, ha az adózó alkalmazottja, próbavásárlás, fel nem fedett próbavásárlás esetén az értékesítésben közreműködő személy, elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó vagy egyéb, megrendelésen alapuló termékértékesítést folytató adózónál végzett próbavásárlás esetén a megrendelt termék kiszállításában közreműködő személy van jelen. Számla-, nyugtaadási kötelezettség vizsgálatára irányuló próbavásárlás esetén az adóellenőr csak akkor “fedi fel magát”, ha jogszabálysértést tár fel.

Az adózó köteles az adóhatóság felhívására átadni az idegen nyelvű bizonylatok mellett az azokat alátámasztó szerződések hiteles magyar nyelvű fordítását. Kivételt képez ez alól, ha az említett dokumentumok angol, német és francia nyelven készültek.

A korábbi engedélyezés helyett az adóhatóság megfelelő határidő tűzésével kötelezi az adózót, hogy iratait, nyilvántartásait a jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően rendezze, pótolja, illetőleg javítsa, ha azok az adókötelezettség megállapítására alkalmatlanok.

A kötelezettség elmulasztása miatt adózó mulasztási bírsággal sújtható. A felhívás postára adásától a kötelezettség teljesítéséig, a kötelezettség elmulasztása esetén a felhívásban kitűzött határidő utolsó napjáig eltelt időtartamot az ellenőrzés határidejének számításánál figyelmen kívül kell hagyni.

Az adózó észrevétele alapján az ellenőrzést az adózói észrevétel kézbesítésétől, szóban előterjesztett észrevétel esetén annak jegyzőkönyvbe vételének napjától számított 15 napig lehet folytatni. Az ellenőrzést az ellenőrzés befejezésétől számított 30 napon belül, az ok felmerülésétől számított 15 napig akkor is lehet folytatni, ha a határozat meghozatalához a tényállás tisztázása válik szükségessé. Az adóhatóság az adózót a kiegészítő ellenőrzésről a kiegészítő ellenőrzés kezdő napjának megjelölésével haladéktalanul értesíti. A kiegészítő ellenőrzés határidejét az ellenőrzést végző adóhatóság vezetője indokolt esetben egyszer, legfeljebb 15 napig terjedő időtartammal meghosszabbíthatja. További hosszabbítás rendkívüli körülmények által indokolt esetben – a felettes szerv által egyszer, legfeljebb 15 napig terjedő időtartammal – lehetséges. Ha a határozat meghozatalához a tényállás tisztázása szükséges, az ellenőrzésre a hatósági eljárásban is sor kerülhet. Erről az adóhatóság az adózót értesíti. Az ellenőrzés csak az értesítéstől számított 15 napig végezhető és a határidő nem hosszabbítható meg. Mindegyik esetben kiegészítő jegyzőkönyvet kell készíteni.

A hatósági eljárásban végzett ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvre az adózó a kézbesítést (átadást) követő 8 napon belül tehet észrevételt. A hatósági eljárásban végzett ellenőrzés időtartama, valamint az erről szóló jegyzőkönyv kézbesítésétől (átadásától) az észrevétel beérkezéséig eltelt időtartam, észrevétel hiányában a jegyzőkönyv kézbesítésétől (átadásától) az észrevételezésre nyitva álló 8 napos időtartam a hatósági eljárás határidejébe nem számít bele.

Új elem a törvényben a gazdasági események valódiságának vizsgálata. Ezen vizsgálat során az adóhatóság a vizsgált adózóval szerződéses kapcsolatban álló/állt partnert ellenőrzi vagy az adóhatóság nyomozóhatósági hatáskörrel felruházott szerve által feltárt adatok és bizonyítékok alapján a bűncselekmény elkövetési értékét állapítja meg. Az ellenőrzés nem teremt ellenőrzéssel lezárt időszakot.

A cikk első része itt olvasható→

  • kapcsolódó anyagok
ORSZÁGHÁZ
ADÓZÁS
JOGALKOTÁS
KORMÁNYZAT