Esély a felsőoktatásban való részvételre - A hallgatói hitelrendszerről

2012.03. 2. Jogi Fórum/ dr. Nagy Csilla

A Kormány az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendeletben fektette le a hallgatói hitelrendszer új szabályait. A hosszú távon is biztonságos és költséghatékony megvalósítás érdekében a Kormány a hallgatói hitelrendszert a megfelelő állami intézmények és állami tulajdonú szervezetek bevonásával, valamint a Diákhitel szervezetek közötti szoros együttműködés elősegítésével kívánja létrehozni és működtetni.

A hallgatói hitel olyan pénzkölcsön, amelynek feltételeit a Diákhitel szervezet és a hitelfelvevő közötti hitel-, vagy kölcsönszerződés határozza meg, amelynek részei:

 • a) szabad felhasználású: amelyet a magyar állami ösztöndíjjal, részösztöndíjjal támogatott és az önköltséges hallgatók, illetőleg az államilag támogatott és költségtérítéses képzésben tanulmányokat folytató hallgatók a hallgatói léttel kapcsolatos költségeik finanszírozásához vehetnek igénybe,
 • b) kötött felhasználású: amelyet a magyar állami részösztöndíjas és önköltséges képzésben tanulmányokat folytató hallgatók képzésük finanszírozása érdekében vehetnek igénybe.

Az igénybevétel feltételei

Hallgatói hitelre – egyéni hitelbírálat és kockázatértékelés nélkül – jogosult a magyar állampolgár, a menekültként elismert, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, továbbá az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki alapján három hónapot meghaladó vagy állandó tartózkodásra jogosult.

A hitelfelvétel feltétele, hogy a hallgató

 • a) felsőoktatási intézményben – állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas, önköltséges, államilag támogatott, vagy költségtérítéses képzésben, a 2011. évi CCIV. törvény (Fot.) által meghatározott képzési formákban, szinten – érvényes hallgatói, tanulói jogviszonnyal rendelkezzen,
 • b) lakóhelyét a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba bejelentette, és
 • c) tanulmányai folytatása céljából a képzési időszakra bejelentkezett, valamint
 • d) a hallgatói hitel igénylésekor nincs érvényes, azonos hitelcélú felhasználást biztosító hallgatói hitel-, vagy kölcsönszerződése a Diákhitel szervezettel.

Nem jogosult hallgatói hitelre az, akinek korábban kötött hitel-, vagy kölcsön szerződése megszűnt és hallgatói hiteltartozása van.

Általános szabályok

A hallgatói hitel igénybevételére tíz tanulmányi félév, félévenként öt tanulmányi hónap időtartam alatt nyílik lehetőség. Az egyes tanulmányi félévekre igénybe vehető hallgatói hitel mindaddig nem folyósítható a hitelfelvevő részére, amíg a hitelfelvevőnek lejárt hallgatói hitel tartozása áll fenn a Diákhitel szervezettel szemben. A hallgató nem részesülhet hallgatói hitel folyósításában a 35. életéve betöltésének időpontját soron követő tanulmányi félévtől.

A 2012/2013. tanévtől a hallgató által felvehető hitelek havi legmagasabb összegei szabad felhasználású hitelcél esetében 50 000 Ft, kötött felhasználású hitelcél esetében a felsőoktatási intézmény részére fizetendő képzési költségnek megfelelő összeg. A szabad felhasználású hitelt havonta részletekben vagy tanulmányi félévenként egy összegben veheti fel a hallgató, a kötött felhasználású hitel pedig tanulmányi félévenként egy összegben igényelhető.

A hallgatóknak nyújtott hitelek változó kamatozásúak. A kamatszámítás módját a Diákhitel szervezet az üzletszabályzatában határozza meg. A hallgatói hitelek aktuális kamatát a Diákhitel szervezet naptári féléves kamatperiódusban állapítja meg és annak mértékét minden naptári félév első napjától alkalmazza.

A hitelszerződés

A hitelfelvevő a hallgatói hitel felvételéről a Diákhitel szervezettel határozatlan időre szóló hitelszerződést köt. A hitelszerződéshez kapcsolódó általános szerződési feltételek tartalmazzák

 • a hallgatói hitel folyósításának szabályait,
 • a hallgatói hitel kamatozása és a kamat kiszámításának módját,
 • a hallgatói hitel igénybevételének, törlesztésének és előtörlesztésének feltételeit,
 • a célzott kamattámogatás igénybevételének és a tartozás elengedésének feltételeit,
 • a Diákhitel szervezet által a hitelfelvevő kérelme alapján nyújtott külön szolgáltatások díjait és a hitelfelvevő nem szerződésszerű magatartása miatt a Diákhitel szervezet által külön felszámítható költségtérítéseket, valamint
 • a szerződés felmondásának esetei és jogkövetkezményei.

A hallgatói hitel igénylése, folyósítás, tartozás törlesztése

Amennyiben a hallgató több felsőoktatási intézménnyel áll egy időben hallgatói jogviszonyban, hiteligénylését csak az egyik általa választott intézménnyel fennálló jogviszony alapján kezdeményezheti. A felsőoktatási intézmény a Diákhitel szervezettel együttműködve köteles kialakítani a hallgatói jogviszony igazolásának rendjét.

A hitelszerződés és az igénylés nyomtatványainak hozzáférési helyeit a Diákhitel szervezet köteles közleményben meghirdetni, valamint a nyomtatványok elérhetőségét honlapján biztosítani. A hitelfelvevő a hallgatói hitel igénybevételére vonatkozó, magyar nyelvű hitelszerződést a Diákhitel szervezet üzletszabályzatában foglalt rendelkezések szerint köteles kitölteni és eljuttatni Diákhitel szervezet részére.

A hallgatói hitel folyósítása a folyósítás időszakában havonta részletekben, vagy tanulmányi félévenként egy összegben, az üzletszabályzatban meghatározottak szerint történik. Az adott tanulmányi félévben a hallgatói hitel folyósításának legkorábbi időpontja a tanulmányi félév második tanulmányi hónapjának 15. napja.

A törlesztési kötelezettség kezdete a hallgatói jogviszony megszűnésének, legkésőbb azonban a 35. életév betöltésének időpontját követő negyedik hónap első napja. A hallgatói hitel törlesztő részletének alapja a tárgyévet megelőző második évben - különösen - :

 • a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti összevont adóalapba tartozó és külön adózó, a magánszemély adóbevallásában bevallott éves jövedelme,
 • az egyszerűsített vállalkozói adó alapjául szolgáló bevétel;
 • az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevétel.

A rendelet lehetőség biztosít előtörlesztésre, a törlesztés szünetelésére, valamint a hitellel kapcsolatos célzott kamattámogatás igénylésére is.

A Diákhitel szervezet

A Diákhitel szervezet a hallgatói hitelrendszer működtetését és a hallgatói hitelszerződések alapján a hallgatói hitelek folyósítását végzi. Államilag garantált forrásait kizárólag a hallgatói hitelek kihelyezésére, az állami kezességvállalással kibocsátott értékpapírok és egyéb, államilag garantált forrásbevonások alapján fennálló fizetési kötelezettségeinek teljesítésére, működési költségeinek fedezésére és a kibocsátott értékpapírok és forrásbevonások alapján fennálló fizetési kötelezettségeinek teljesítésére használhatja fel.

A Diákhitel szervezet hitelezési tevékenységével kapcsolatos kockázatok fedezetére – egyéb ráfordításai között elszámolva – kockázati céltartalékot képez, amelyet a behajthatatlan és a leírt hallgatói hiteltartozásokból eredő veszteségek ellentételezésére, a veszteség összegében kell felhasználni az egyéb bevételek között elszámolva.

Méltányossági esetek

A rendelet legfeljebb két tanulmányi félév időtartamára lehetőséget biztosít a legmagasabb összegeknél 10 000 Ft-tal magasabb összegű hallgatói hitel igénybevételére annak a hitelfelvevőnek, akinek mindkét szülője álláskereső; aki árva; vagy félárva és az élő szülője álláskereső és tanulmányait a rendelet hatálybalépésekor és azt követően is államilag támogatott, vagy költségtérítéses képzésben folytatja.

Fenti rendelkezések 2012. augusztus 1-jén és 2012. szeptember 1-jén lépnek hatályba azzal, hogy azokat a már megkötött kölcsönszerződésekre is alkalmazni kell. Azonban a rendelet hatálybalépésének időpontjában államilag támogatott és költségtérítéses képzésben tanulmányokat folytató azon hitelfelvevő, aki 2012. május 15-e előtt kötött kölcsönszerződést, a hitelt továbbra is változatlan feltételekkel veheti igénybe.
 

 • kapcsolódó anyagok
FELSŐOKTATÁS
JOGALKOTÁS
KORMÁNYZAT