Közlönyfigyelő 2012/ 3

2012.04.18. Jogi Fórum/ Dr. Horváth Eszter

Az idei év harmadik Közlönyfigyelőjében a 2012. február 22 és a 2012. április 11. közti időszakot tekintettük át. A vizsgált periódus hossza miatt írásunkat a törvények ismertetésére korlátoztuk.

2012. évi V. törvény A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról. A jogszabály, a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvényben létrehozott jogintézményekkel kapcsolatos átmeneti szabályokat alkotja meg, valamint hatályon kívül helyezi a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényt és a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvényt is.

2012. évi VI. törvény A gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, gyümölcsfával betelepített területek összeírásáról szóló 2006. évi XLVIII. törvény módosításáról. A törvény a gyümölcsösök felmérésére és összeírására vonatkozó szabályokat tartalmazza. Erre a gyümölcspiac szabályozása, valamint az EU statisztikai felmérésének végrehajtása miatt van szükség. Az uniós rendelet az alma, a körte, az őszibarack és a kajszibarack tekintetében tartalmaz összeírási kötelezettséget. Az összeírás a termőterület nagyságára, a fák számára, a sor- és tőtávolságra, a faj- és fajtamegoszlásra és a termőképességre vonatkozó adatokat tartalmazza.

2012. évi VII. törvény A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról. A jogszabály értelmében a korábbi 14 egyház (vallásfelekezet, vallási közösség) az alábbiakkal egészül ki: Magyarországi Metodista Egyház, Magyar Pünkösdi Egyház, Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház, Erdélyi Gyülekezet, Hetednapi Adventista Egyház, Magyarországi Kopt Ortodox Egyház, Magyar Iszlám Közösség, Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezetek, Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége, az Üdvhadsereg Szabadegyház – Magyarország, az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza, Magyarországi Jehova Tanúi Egyház, Buddhista vallási közösségek.

2012. évi VIII. törvény Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosításáról. A jogszabály a különadó visszatérítés állampapírban való teljesítését az állami adóhatóság az Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködésével hajtja végre.

Az alábbi 3 törvény nemzetközi megállapodásokat hirdet ki:

2012. évi IX. törvény Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. cikkének módosításáról szóló európai tanácsi határozat (2011/199/EU) kihirdetéséről

2012. évi X. törvény A Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Alapokmányának és Egyezményének a 2010. évi guadalajarai Meghatalmazotti Értekezletén aláírt módosításának kihirdetéséről

2012. évi XI. törvény A Kazettás Lőszerekről szóló Egyezmény kihirdetéséről.

2012. évi XII. törvény A közkegyelem gyakorlásáról. A törvény a 2011. december 23-án a Parlament körül tiltakozó személyekkel szemben gyakorolt közkegyelemről rendelkezik. A tiltakozókkal szemben lemond az állam büntetőjogi igényének érvényesítéséről.

2012. évi XIII. törvény A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosításáról. A jogszabály a korábbi törvény hatálybalépése óta eltelt időszak változásaira tekintettel módosítja, korszerűsíti a 2004. évi szabályozást. A változások a korábban túl bürokratikus rendszert racionalizálják.

Nemzetközi megállapodásokat hirdet ki a 2012. évi XIV. törvény, mely Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a jövedelem és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2012. február 16. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezik, valamint a 2012. évi XV. törvény, mely Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2012. január 18. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szól.

A 2012. évi XVI. törvény A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról. A jogszabály 2012 végéig lehetővé teszi, hogy az ügyfelek kérhessék a rögzített árfolyamon történő törlesztést. A törvény vissza nem térítendő támogatást biztosít a közszférában dolgozóknak, amennyiben 2011. december 30-ig a hitelezőnél, valamint a munkáltatónál bejelentették végtörlesztési szándékukat, de azt nem tudták teljesíteni és helyette az árfolyamrögzítést választják.

2012. évi XVII. törvény Egyes közpénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintő módosításáról, és azok más törvénnyel való összhangjának biztosításáról. A törvény a helyi önkormányzatok részére biztosítja a költségvetési hiány finanszírozására működési célú hitel felvételét – a Kormány hozzájárulásával. Ehhez módosítja a Magyarország gazadási stabilitásáról szóló törvényt, valamint az államháztartásról szóló törvényt is.

2012. évi XVIII. törvény Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról. A törvény hatékonyabbá kívánja tenni az élelmiszerbiztonságot veszélyeztető cselekedetek elleni harcot. Ennek érdekében törekszik az eljárási rend eredményesebbé tételére és a visszaeső elkövetések szigorúbb bírságolására.

Nemzetközi megállapodást hirdet ki a 2012. évi XIX. törvény A tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény 2010. évi manilai módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről.

2012. évi XX. törvény A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról. A jogszabály-változtatás a munkavállalóknak az adórendszer átalakítása miatti kompenzációját szolgálja, melyet a 2012. évi költségvetési törvény módosításával lehet megoldani.

2012. évi XXI. törvény Az elvárt béremelés végrehajtásával és a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról. A jogszabály a következő törvényeket módosítja: A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt; a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvényt; az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt; az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. törvényt; az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvényt, és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényt.

Nemzetközi megállapodások kihirdetéséről rendelkezik az alábbi 3 törvény:

2012. évi XXII. törvény A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Vámosmikola és Ipolypásztó (Pastovce) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről.

2012. évi XXIII. törvény A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl’aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről.

2012. évi XXIV. törvény A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a közös államhatáron átvezető közutak forgalmi jellegéről szóló Megállapodás kihirdetéséről.

2012. évi XXV. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról. A jogszabály erősíti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének (jelenleg Dr. Péterfalvi Attila) függetlenségét. Az elnök, a törvényi rendelkezések értelmében részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés bizottságainak ülésén.

2012. évi XXVI. törvény A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról. A jogszabály biztosítja a nem dohányzók védelméről szóló törvény rendelkezéseinek végrehajthatóságát a tűz- és robbanásveszélyes munkahelyen is. Ilyen munkahelyek esetében a jogalkotó az épületen belül – az arra kijelölt helyeken – teszi lehetővé a biztonságos dohányzást.

2012. évi XXVII. törvény Az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról. A törvény módosítja a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvényt, a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvényt, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényt. E jogszabályok megváltoztatására a Közös Európai Menekültügyi Rendszer megvalósítása érdekében került sor. A Menekültügyi Rendszer megvalósításához az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a 2011/51/EU irányelvet és módosította a 2004/83/EK tanácsi irányelvet. Ezek miatt is szükséges a hazai idegenrendészeti és menedékjogi szabályozás módosítása.

2012. évi XXVIII. törvény A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosításáról. A jogszabály megváltoztatja az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 196. § (2) bekezdésével, a 2000. évi XLIII. törvényhez létrehozott 57. §-t. Teszi ezt a közszolgáltatás költségeinek változására és EU-s támogatású projektekből származó díjnövekedésre tekintettel. A törvény a díjképzés és a díjmegállapítás tekintetében speciális szabályokat alkalmaz a 2012. évre vonatkozóan.

2012. évi XXIX. törvény A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról. A jogszabály adómentessé teszi „a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiségeket”.

2012. évi XXX. törvény A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról. Ez a jogszabály egy kerettörvény, mely szabályozza a települési, tájegységi értéktárak, a megyei értéktárak, a külhoni magyarság értéktárainak, valamint az ágazati értéktárak létrehozási feltételeit, tartalmazza a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok meghatározását. Megteremti a hungarikum tanúsító védjegy alkalmazásának jogszabályi hátterét. A törvény megalkotásával létrejön a Hungarikumok Gyűjteménye, melybe azok az értékek kerülnek, melyeket a Hungarikum Bizottság (külön jogszabályban meghatározottak szerint) hungarikummá minősít.

(Feldolgozott Magyar Közlönyök: 2012/21 – 2012/42)

  • kapcsolódó anyagok
JOGALKOTÁS
KORMÁNYZAT
KÖZLÖNYFIGYELŐ