Közlönyfigyelő, 2012/5

2012.06.15. Jogi Fórum / Dr. Horváth Eszter

A Közlönyfigyelő 2012. évi 5. számában a 2012. május 22., és 2012. június 11. közötti időszak törvényeit tekintettük át.

2012. évi XLVI. törvény A földmérési és térképészeti tevékenységről. A jogszabály célja az informatikai, szakma technikai és technológiai változások követése, az egységes ingatlan-nyilvántartás átfogó szabályozásának biztosítása az adatbázis szemléletre alapítva, valamint az állami feladatatok meghatározása a földméréssel és a térképészeti tevékenységgel kapcsolatban. A jogszabályban a digitális térképi adatbázisok szabályozása váltja fel a korábbi papíralapú térképek alkalmazásának előírásait. A törvény meghatározza az „alapadat” fogalmát és az állami alapadatokat hordozó adatbázisokat. Létrehozza az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist és a háromdimenziós állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist is.

 

2012. évi XLVII. törvény A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról. A módosításokra jogharmonizáció megvalósítása miatt került sor. Másrészt a jogalkotó célja az ipari tevékenységből származó szén-dioxid kibocsátásának csökkentése. A jogszabály bevezeti a koncessziós díjat, ami „lehetővé teszi, hogy az ágazati jogszabályok a koncessziós jog gyakorlása átengedésének ellentételezéseként koncessziós díj fizetésének kötelezettségét írják elő”. (http://www.parlament.hu/irom39/06589/06589.pdf). Módosítja a törvény a felszíni ingatlantulajdon korlátozására vonatkozó rendelkezéseket is. Ezek jórészt szövegpontosító és egyértelműsítő módosítások.
2012. évi XLVIII. törvény A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról. A törvény az Exim és Mehib bankokhoz fűződő kormányzati, külgazdasági, államháztartási kapcsolatok miatt az állami tulajdon kizárólagosságát tartja indokoltnak. A tulajdonosi jogokat a jogszabály a külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért felelős miniszterre ruházza.

2012. évi XLIX. törvény A fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról. A törvény a gabona, olajos mag és fehérjenövény szektorban fordított adózást vezet be. Teszi ezt azért mert a jogszabály indoklása szerint „a mezőgazdaságban előforduló csalások az évek során olyan nagyságrendet értek el, mely már zavarja az ágazat normális működését, rontja a gazdálkodók versenyképességét és rombolja az adómorált.” A törvény olyan intézkedést is tartalmaz, mely az adóhatósági hatékonyságot is növeli.

2012. évi L. törvény Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény módosításáról. A változtatásokkal módosul az OTKA Bizottság összetétele, változnak a pályáztatás és a kötelezettségvállalás szabályai.

2012. évi LI. törvény A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról. A jogalkotó célja, hogy biztosítsa az anyagi jogon alapuló megállapítási per megindításának lehetőségét addig is míg az Új Ptk. hatályba nem lép.
Nemzetközi szerződések kihirdetéséről rendelkezik az alábbi három jogszabály:
2012. évi LII. törvény Az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeiről New Yorkban, 1946. évi február hó 13. napján kelt nemzetközi egyezményben biztosított kiváltságoknak, mentességeknek és könnyítéseknek a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács Magyarországon működő intézményeire és vezető tisztségviselőire való kiterjesztéséről
2012. évi LIII. törvény Az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezmény 23. és 24. Cikkeihez tett nyilatkozat visszavonásáról
2012. évi LIV. törvény A Magyarország Kormánya és Új-Zéland Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2012. évi LV. törvény A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról. A jogszabály legutóbbi módosítása 2008-ban történt. Az akkor bevezetett újításokra a fogyasztóvédelmi hatóságtól, egyesületektől, vállalkozói szakmai érdekképviseletektől érkezett javaslatok is a jelenlegi módosítás részét képezik. Változnak a panaszkezelés szabályai, az ügyfélszolgálati szabályok és egyes garanciális szabályok. A békéltető testületi eljárás hiányosságait is a jelenlegi módosítás tartalmazza (pl. változnak a kézbesítés szabályai). A törvénymódosítás egyszerűsíti a fogyasztóvédelmi hatósági eljárást is, különösen a jogkövetkezmények alkalmazását, és a felelősségre vonást könnyíti meg.
2012. évi LVI. törvény A távközlési adóról. A jogszabályt igen élénk sajtófigyelem kísérte. Az adó alanya a szolgáltató, alapja az indított hívások időtartama, illetve a küldött üzenetek száma. Mértéke 2 forint megkezdett percenként, illetve küldött üzenetenként. A jogszabály mentességeket is tartalmaz, ezek a segélyhívás, az adománygyűjtő szám hívása, (vagy üzenetküldés adománygyűjtőnek), a teszthívás, valamint magánszemély előfizető hívószámáról indított hívások időtartamából havonta 10 megkezdett perc.
2012. évi LVII. törvény Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóintézet pályázata nyert a genfi székhelyű CERN kiírásán. A pályázati kiírásban szereplő új informatikai adatközpontnak 2013. január 1-jétől működnie kell, indulásához azonban nélkülözhetetlen az állami támogatás.
2012. évi LVIII. törvény A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény módosításáról. A módosítás célja a jogszabályösszhang megteremtése.
2012. évi LIX. törvény A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról. A módosítást a kiskorú sportolók védelmében, az ő sportszakmai tevékenységének garanciális biztosítására alkotta a jogalkotó.
2012. évi LX. törvény A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról. A jogszabály-módosítással lehetővé válik a Miniszterelnökség számára, hogy a Kormány által meghatározott ügyekben a törvény szerinti nyilvántartásból név és lakcím adatok szolgáltatását kérhesse.
2012. évi LXI. törvény A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról. A jogszabály-változtatás célja, hogy az általános levéltárakból országos intézményrendszert hozzon létre. Ebben a szerkezetben a megyei levéltárak az országos levéltár szervezetébe illeszkednek. Az új levéltári szervezet pedig Magyar Nemzeti Levéltár néven működik majd.
2012. évi LXII. törvény A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények módosításáról. A törvény a gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósítása érdekében a büntető és polgári anyagi és eljárásjogi módosításokat tartalmazza. A büntető anyagi jog területén változnak az elévülési szabályok és könnyebbé válik a pénzbüntetés alkalmazásának lehetősége. A büntető eljárásjogban a kiskorú terhelt és tanú meghallgatásával kapcsolatos garanciális elemek épülnek a jogszabályba. Polgári eljárásjogi szabályok közül a zárt tárgyalás elrendelési feltételei és a kihallgatás szabályai módosulnak.
2012. évi LXIII. törvény A közadatok újrahasznosításáról. A jogszabály értelmében 2013 január elsejétől fizetni kell a közérdekű adatért, ha további – pl. üzleti –felhasználásból igényeljük. A 2003/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv lehetőséget biztosít arra, hogy a közszféra által előállított egyes adatokat piaci-üzleti célból újrahasznosítsák. Erre viszont a közérdekű adatigényléshez képest speciális szabályok jöttek létre.
2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény módosításáról. A törvénnyel elkerülhetővé válik, hogy a 2011. évi visszalépéshez hasonlóan az eszközérték-változásából adódódó kockázatokat és esetleges veszteséget a NYACSA, (Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap) illetve közvetetten a magyar állam viselje.

(Feldolgozott Magyar Közlönyök: 2012/61 – 2012/70)

  • kapcsolódó anyagok
JOGALKOTÁS
KÖZLÖNYFIGYELŐ