Tájékoztatni kell a késében lévő vonatok utasait - Az Európai Unió Bírósága ítéletet hozott

2012.11.23. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasokat tájékoztatni kell a fő összeköttetéseknek minősülő vonatok késéséről vagy kimaradásáról attól függetlenül, hogy mely vasúttársaság biztosítja ezen összeköttetéseket. A pályahálózat működtető köteles a vasúttársaságok rendelkezésére bocsátani a más társaságok által biztosított összeköttetésekre vonatkozó valós idejű információkat. - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

A C 136/11. sz. ügyben hozott ítélet - Westbahn Management GmbH kontra ÖBB Infrastruktur AG

A Westbahn Management GmbH vasúttársaság vasúti személyszállítási szolgáltatásokat nyújt Ausztriában a Bécs és Salzburg közötti vonalon. Ausztriában az ÖBB Infrastruktur AG a pályahálózat működtető, és ő üzemelteti az osztrák pályahálózat nagy részét, így a Bécs–Salzburg szakaszt is. Az ÖBB Infrastruktur AG nek rendelkezésére áll az általa üzemeltetett osztrák pályahálózaton közlekedő valamennyi vonat helyzetére vonatkozó valós idejű adat. Ezen adatokat továbbítják a különböző vasúttársaságok részére, amennyiben azok e társaságok vonataira vonatkoznak.

A Westbahn Management azt kérte az ÖBB Infrastrukturtól, hogy bocsássa rendelkezésére a más vasúttársaságokra vonatkozó valós idejű adatokat annak érdekében, hogy tájékoztatni tudja az utasait a vonatok aktuális indulási időpontjáról, és hogy biztosítani tudja az összeköttetéseket. Az ÖBB Infrastruktur azzal az indokkal tagadta meg az ezen információkhoz való hozzáférést, hogy főszabály szerint csupán az adott vasúttársaságra vonatkozó adatokat továbbítja. Azt javasolta a Westbahn Managementnek, hogy a többi vasúttársasággal kössön olyan megállapodást, amelyben ez utóbbiak hozzájárulnak a rájuk vonatkozó adatok továbbításához.

A Westbahn Management és más vasúttársaságok között azonban nem jött létre semmiféle ilyen típusú megállapodás. Mivel úgy vélte, hogy ezen adatok továbbításának a megtagadása ellentétes az uniós joggal1, a Westbahn panaszt nyújtott be a Schienen Control Kommissionhoz, amely a vasutat érintő ügyletekben felmerülő jogviták elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróság.

A Bíróság elé előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdéseivel a Schienen Control Kommission azt kívánja megtudni, hogy egyrészt a fő összeköttetésekre vonatkozó információknak magukban kell e foglalniuk a közzétett indulási idő mellett az említett összeköttetések késésére vagy kimaradására vonatkozó információkat és különösen a más vasúttársaságokra vonatkozó információkat. Másrészt a Schienen Control Kommission azt kérdezi a Bíróságtól, hogy a pályahálózat működtető köteles e hátrányos megkülönböztetéstől mentes módon rendelkezésre bocsátani a más vasúttársaságok vonatainak helyzetére vonatkozó valós idejű adatokat, amennyiben ezek a vonatok biztosítják a fő összeköttetéseket.

A tegnapi napon hozott ítéletével a Bíróság hangsúlyozza, hogy az utasok érdekeinek, valamint az uniós jog által kitűzött általános céloknak a tiszteletben tartása érdekében az utasoknak nyújtott információknak ez utóbbiak számára hasznosnak kell lenniük.

E tekintetben az összeköttetések késésére vagy kimaradására vonatkozó információk, amelyekről az utas a kijelző táblán utazása előtt tudomást szerezhetett volna feltéve hogy ezen információk abban az időpontban ismertek voltak , olyan elemeknek minősülnek, amelyekről akkor is tájékoztatni kell az utast, amikor e vonatkésések vagy kimaradások az indulását követően következnek be. Ellenkező esetben az utas számára az indulását követően csak a fő összeköttetések közzétett indulási ideje lenne ismeretes, azonban semmit sem tudna az indulását követően bekövetkezett változásokról, mivel a számára nyújtott információk már nem aktuálisak. A vasúttársaságoknak tehát kötelességük a fő összeköttetésekre vonatkozóan valós idejű információkat szolgáltatni.

A Bíróság megállapítja, hogy e kötelezettség valamennyi fő összeköttetésre, tehát mind az érintett vasúttársaság, mind a más vasúttársaságok által biztosított fő összeköttetésekre vonatkozik. Azon információk megszorító értelmezése, amelyekhez az utasoknak hozzá kell férniük, megakadályozná ez utóbbiak átszállásait. Ezen értelmezés megkérdőjelezné a tájékoztatás uniós jog által kitűzött célját az utasok arra való ösztönzésével, hogy azon nagy vasúttársaságokat részesítsék előnyben, amelyek valós idejű információkkal tudnak szolgálni az előbbiek utazásainak valamennyi szakaszára vonatkozóan.

A pályahálózat működtető kötelezettségeivel kapcsolatban a Bíróság megállapítja, hogy a vasúti személyszállítás piacán a tisztességes verseny biztosítása érdekében garantálni kell azt, hogy az utasoknak hasonló minőségű szolgáltatásokat tudjon nyújtani valamennyi vasúttársaság. Ezért a vasúttársaságoknak a vasúti infrastruktúrához való hozzáféréshez való jog gyakorlása érdekében a pályahálózat működtetőktől a más vasúttársaságok által biztosított fő összeköttetésekre vonatkozóan valós idejű információkat kell kapniuk.

Ebben az összefüggésben a Bíróság megjegyzi, hogy a különböző vasútállomások kijelző tábláin közzétett információkat nem lehet bizalmas vagy érzékeny jellegűnek tekinteni, ami megakadályozná azoknak a különböző érintett vasúttársaságok számára törtnő közzétételét.

Következésképpen a Bíróság kimondja, hogy a pályahálózat működtető köteles hátrányos megkülönböztetéstől mentes módon a vasúttársaságok rendelkezésére bocsátani a más vasúttársaságok által üzemeltett vonatokra vonatkozó valós idejű adatokat, amennyiben ezek a vonatok biztosítják a fő összeköttetéseket
 


1A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2007. október 23 i 1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 14. o.) és a 2004. április 29 i 2004/49EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 164., 44. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 227. o.) módosított, a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról szóló, 2001. február 26 i 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 75., 29. o.; helyesbítés: HL 2004. L 220., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 5. kötet, 404. o.).

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
KÖZLEKEDÉS
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA