Közlönyfigyelő 2012/7

2012.11.26. Jogi Fórum / Dr. Horváth Eszter

Az idei év hetedik „Közlönyfigyelőjében” a 2012. november 6. és a 2012. november 23. között kihirdetett törvényeket tekintjük át.

Magyarország Alaptörvényének második módosítása (2012. november 9.). A módosítás indoklása szerint „lehetővé teszi, hogy sarkalatos törvény a választásokon az ajánlás, a szavazás és a jelöltként indulás lehetőségét, valamint a népszavazáson való szavazás lehetőségét azok számára biztosítsa, akik előre jelzik, hogy e jogukat gyakorolni kívánják.”

2012. évi CLVIII. törvény - A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény módosításáról és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról. A módosítás értelmében „Az Alap az eszközeit térítésmentesen az állam tulajdonába adhatja.” A törvény értelmében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. csak az államadósság csökkentésére fordíthatja.

2012. évi CLIX. törvény - A postai szolgáltatásokról. Az Európai Unió az elmúlt másfél évtizedben liberalizálni kezdte a korábban állami monopóliumban lévő postai szolgáltatásokat. A piac teljes liberalizálását a 2008/6/EK irányelv 2011. január 1-jéig tette kötelezővé a tagállamoknak. Egyes tagállamok – köztük hazánk is – lehetőséget kaptak arra, hogy ezt az irányelvet 2012. december 31-ig emeljék be nemzeti jogrendszerükbe. A postai szolgáltatásokról szóló törvény lényegében tisztázza és pontosítja a szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat és a 2013. évi piacnyitásról szól. Újraszabályozza az egyetemes postai szolgáltatás-nyújtás feltételeit, és gondoskodik annak kompenzációs rendszeréről. Szabályozza a postai piacra jutás feltételeit és finomítja a hatósági jogalkalmazás kereteit – a hatékonyabb hatósági jogalkalmazás követelményét állítva annak középpontjába.

2012. évi CLX. törvény - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról. A jogszabály megteremti annak a lehetőségét, hogy a Kormány zárószavazás előtti módosító javaslatot nyújthasson be a költségvetési fejezetek bevételi és kiadási főösszegét megállapító határozat elfogadását követően, ha a Kormánynak olyan kötelezettségei keletkeznek, amelyet köteles átvezetni a költségvetési törvényjavaslaton. Ilyen javaslatot a Kormány csak a törvényben meghatározott esetekben nyújthat be.

2012. évi CLXI. törvény - Az elektronikus hírközléssel és a digitális átállással összefüggő egyes törvények módosításáról. A törvény módosítja többek között a frekvenciákkal kapcsolatos szabályozást, megszűnteti az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kasszát, és szabályozza a Kassza megszüntetésekor követendő eljárást.

2012. évi CLXII. törvény - A MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról. Az Alkotmánybíróság 83/2011. (XI. 10.) AB határozatával állapította meg, „a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet” és hívta fel az Országgyűlést, hogy tegyen eleget jogalkotói feladatának. A jogszabály értelmében vagyonelszámolási eljárás során bejelentett – még meg nem térített,– kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló megalapozott kártérítési igények rendezéséhez szükséges hiányzó pénzeszközöket a Magyar Biztosítók Szövetsége fizeti meg a MÁV ÁBE számára.

2012. évi CLXIII. törvény - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról. A jogszabály lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter jóváhagyásával megtagadhassák a közös hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését.

2012. évi CLXIV. törvény - A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról. A módosítást követően a kormánymegbízottak soron kívüli feladatvégzésre vagy mulasztás pótlására utasíthatják az elöljáró hatóságok vezetőit a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások ügyében.

2012. évi CLXV. törvény - A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Komárom és Révkomárom (Komárno) városok közötti közúti híd Duna folyamon történő megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről rendelkezik.

2012. évi CLXVI. törvény - A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről. A korábbi szabályozást (2080/2008. (VI. 30.) Korm. határozat) követően nem sokkal lépett életbe az 2008/114/EK irányelv, az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről. Ennek figyelembevételével a jogalkotó célja a magasabb szintű infrastruktúra-biztonság megteremtése.

2012. évi CLXVII. törvény - Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról. A törvény széles körben – a közterületek mellett a cég, civil szervezet, sajtótermék, vagy közintézmény esetében is – megtiltja a diktatúrához kötődő elnevezések használatát.

2012. évi CLXVIII. törvény  - A közművezetékek adójáról. A törvény értelmében 2013. január 1-jétől adót kell fizetni a víz-, a szennyvíz-, a földgáz-, a hő-, a villamosenergia- és a hírközlési vezeték tulajdonosának. Állam, vagy helyi önkormányzat tulajdonában álló közművezetékek esetében az adót az üzemeltetőnek kell megfizetnie.

2012. évi CLXIX. törvény - A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról. A jogszabálymódosítással cél a konzuli feladatok ellátásához való jogszabályi háttér megteremtése, és a különféle fejlesztések, uniós együttműködések előnyösebb kihasználhatóságának megteremtése. Ilyen változás többek között, hogy az ügyfélkapun is bejelenthető lesz a külföldi tartózkodás.

(Feldolgozott Magyar Közlönyök: 2012/146– 2012/155)
 

  • kapcsolódó anyagok
KÖZLÖNYFIGYELŐ