Módosul a doktori képzésről szóló kormányrendelet

2012.11.28. MTI

A doktori képzésről szóló kormányrendelet módosítását javasolja az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A kormany.hu oldalon közzétett javaslatot november 30-ig lehet véleményezni.

Az indítványban rögzítenék, hogy a doktori téma olyan kutatási részterület, amely alkalmas arra, hogy kidolgozása során a doktorandusz - a témavezető irányításával - elsajátítsa a tudományos módszerek alkalmazását, értékelhető tudományos eredményhez jusson, és erről tudományos közlemények, előadások, majd doktori értekezés formájában bizonyosságot tegyen. A doktori értekezés az önálló tudományos munkásság, illetve az önálló művészeti alkotótevékenység eredményeit összefoglalóan mutatja be - áll az előterjesztésben, amely rögzíti, hogy az eredményeket egységes, önmagában érthető rendszerben kell bemutatni, az új megállapításokat tételesen, a pályázó szakmai publikációira, illetve művészeti alkotásaira építve.

Kitértek arra, hogy a doktori témát a doktori iskola tanácsa hagyja jóvá. Jóváhagyott doktori téma nélkül a fokozatszerzési eljárásra való jelentkezést el kell utasítani.

A doktori eljárásban részt vevő személy a doktori témájában végzett kutatásainak eredményeiről tudományos közleményekben számol be. A doktori iskola szabályzata tartalmazza, hogy a doktori eljárásban részt vevő személynek az értekezés beadásakor milyen tudományos közleményekkel kell rendelkeznie. Az indítvány szerint a doktori iskola szabályzata tartalmazza a doktori fokozatszerzés nyelvi követelményeit, a nyelvi követelmények teljesítéséhez elfogadott nyelvek listáját, valamint a nyelvismeret igazolásának módját is.

A javaslatban kitérnek arra, hogy a doktori képzés kizárólag doktori iskola keretében folytatható. A doktori iskola létesítésekor meg kell jelölni azt a tudományterülethez kapcsolódó tudományágat vagy művészeti ágat, amelyben a doktori képzést folytatni kívánják. Rögzítenék, hogy egy felsőoktatási intézményben tudományáganként, illetve művészeti áganként egy doktori iskola működhet.

Az indítvány szerint a doktori iskola vezetőjét a doktori iskola egyetemi tanár törzstagjai közül - többségük javaslatára - a doktori tanács választja, és a rektor nevezi ki legfeljebb ötéves időtartamra. A kinevezés többször is meghosszabbítható.

A doktori szigorlatot - legfeljebb a kérelem benyújtásától számított két éven belül - nyilvánosan, a szigorlati bizottság előtt kell letenni. A doktori védésre a doktori szigorlat után kerülhet sor.

A rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit - meghatározott kivételektől eltekintve - a hatályba lépését követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni. Az érintett felsőoktatási intézményeknek 2013. július 31-ig módosítaniuk kell a doktori és habilitációs szabályzatukat.

  • kapcsolódó anyagok
FELSŐOKTATÁS
JOGALKOTÁS
KORMÁNYZAT