Szabályozási hiányosságok a párttörvényben - A pártok ellenőrzéséről - Új ÁSZ jelentések

2013.01. 3. Jogi Fórum / ÁSZ

Az Állami Számvevőszék kétévenkénti rendszerességgel ellenőrzi az állami támogatásban részesült pártokat. Emellett az ÁSZ utóellenőrzések keretében értékeli a korábbi ellenőrzések során megfogalmazott felhívások teljesítését. A számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai mindinkább igazolják a hatályos törvényi előírások megújításának szükségességét, időszerűségét.

Az Állami Számvevőszék befejezte a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség (korábban MDF) 2010-2011-es gazdálkodása törvényességének ellenőrzését. Ezzel egy időben az ÁSZ utóellenőrizte „a központi költségvetési támogatásban nem részesülő pártok 2005-2008. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről" szóló 0937 számú jelentésben az egyes pártok részére megfogalmazott felhívások teljesítését.

A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség párt ellenőrzése

A párt közzétett éves beszámolóiban 2010-ben 274,4 millió forint, 2011-ben pedig 110,4 millió forint bevételről adott számot, amelynek 47%-a, illetve 39%-a származott állami támogatásból. A beszámolók közül a 2010. évi adott megbízható képet a párt gazdálkodásáról. A 2011-es bevételi- és kiadási adatok 20,7 millió forinttal kisebb összeget mutattak a ténylegesnél, amelynek a bevételi főösszegre vetített 18,8%-os mértéke többszörösen meghaladta az ÁSZ által alkalmazott átfogó lényegességi küszöböt. Emiatt a 2011. évi beszámoló nem mutatott valós képet.

A párt bevételszerző tevékenysége során betartotta a párttörvény előírásait. Kötelezettség-állománya az ellenőrzött időszak zárlati adatai szerint 2010-ben 678 millió forint, 2011-ben pedig 703 millió forint volt. A párt az állami vagyonról szóló törvény alapján 2009-ben vásárolt 21 állami tulajdonú ingatlanra kedvezményes kamatozású hitelt vett fel a Magyar Fejlesztési Banktól. A bevételek csökkenése miatt a párt a kölcsönszerződések alapján vállalt kötelezettségeket teljes körűen nem teljesítette, a pénzintézet ezért a kölcsönszerződést felmondta. A párt bevételéhez viszonyított kötelezettség-állománya a 2010-es közel két és félszereséről, 2011-re hat és félszeresére nőtt.

A 2011. évi beszámoló lényeges hibája, illetve a kötelezettség-állomány megemelkedése újfent rávilágít a párttörvény szabályozási hiányosságaira. A jogszabály ugyanis nem rendelkezik kötelező könyvvizsgálatról, nincs összhangban a számviteli törvénnyel, illetve sem a párttörvényben, sem az állami vagyontörvényben nincsenek szabályozott garanciák a fizetésképtelenség esetére. Az ÁSZ felhívást tett a párt elnökének, hogy készítesse el és tegye közzé megbízható és valós adatokkal 2011. évi módosított beszámolót, valamint érvényesítse a könyvvezetésben a számviteli törvény által előírt teljesség és valódiság elveket.

A rendszeres állami támogatásban nem részesülő pártok utóellenőrzése

Az ellenőrzéshez a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt (FKgP) teljes körű, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) hiányos adatszolgáltatást teljesített. Az MCF Roma Összefogás Párt az ÁSZ törvényben előírt közreműködési kötelezettségének nem tett eleget meghiúsítva az ellenőrzés lefolytatását. A hiányos adatszolgáltatás, illetve a közreműködői kötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt az ÁSZ ügyészségi jelzéssel élt.

Az FKgP a 2005 és 2008 közötti időszak éves beszámolóit 2011 februárjában tette közzé, a 2009 és 2011 közötti évekre beszámoló készítési és közzétételi kötelezettségét a párttörvényben előírt határidőn túl teljesítette. A számviteli szabályozás megfelelősége érdekében 2011. január 1-jei hatállyal módosította pénzkezelési szabályzatát, megteremtve az összhangot a számviteli törvény előírásaival. Az ÁSZ felhívására a könyvvezetési hibákat önellenőrzéssel helyesbítették, a párt kötelezettségeit a saját tulajdonú székház értékesítéséből befolyt 1,32 milliárd forint bevételből rendezte.

Az FKgP a számviteli bizonylatok jogszabályban előírt alaki és tartalmi követelményeit nem teljes körűen érvényesítette, azonban az ellenőrzés által feltárt hiányosságoknak nem volt kihatása a 2011. évi beszámolóra. A párt 2012 májusában tett eleget a 2005 és 2008 közötti évekre vonatkozó nullás bevallási kötelezettségének. 2011-ben szabályszerűen teljesítette az előírt adó- és járulék megállapítási, nyilvántartási, levonási, bevallási és befizetési kötelezettségét.

Az MSZDP a korábbi ellenőrzés során megfogalmazott 2007. és 2008. évi módosított, valamint a 2009 és 2011 közötti éves beszámolók elkészítését, közzétételét nem igazolta. A párttörvény az ÁSZ felhívás teljesítésére vonatkozóan nem határoz meg határidőt, továbbá nem tartalmaz szankciót arra az esetre, ha a párt a beszámoló készítési és közzétételi kötelezettségét nem teljesíti. Az MSZDP a számviteli törvény előírásai ellenére nem módosította a számviteli politikáját, könyvvezetési kötelezettségét nem teljesítette, amelyért a képviseletre jogosult személy a felelős.

Az intézkedést igénylő megállapítások alapján az ÁSZ felhívásokat tett az ellenőrzött pártok elnökeinek. Az elkészített jelentések az interneten, a www.asz.hu címen olvashatók.

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
PÁRTOK