A televíziós műsorok interneten történő továbbközvetítéséről - Szerzői jogi kérdések - Az Európai Unió Bírósága ítéletet hozott

2013.03.13. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

A televíziós műsorsugárzó szervezetek megtilthatják műsoraik egy másik szervezet által, interneten történő továbbközvetítését. Ezen továbbközvetítés ugyanis, bizonyos feltételek mellett a művek „nyilvánossághoz közvetítésének” minősül, amelyet a szerzőknek engedélyezniük kell - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

A C 607/11. sz. ügyben hozott ítélet - ITV Broadcasting Ltd. és társai kontra TVCatchup Ltd.

Az uniós jog1 a szerzők számára magas szintű oltalmat kíván létrehozni, amely számukra megfelelő díjazást biztosít műveik felhasználása után, többek között a nyilvánossághoz közvetítés esetén. E tekintetben a szerzők kizárólagos joggal rendelkeznek műveik nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezésére vagy megtiltására.

A TVCatchup (TVC) televíziós adások internetalapú közvetítési szolgáltatását kínálja. E szolgáltatások lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy interneten keresztül „élőben” vehessék térítésmentesen a televíziós műsorokat.

A TVC megbizonyosodik arról, hogy szolgáltatásainak használói csak olyan tartalomhoz férjenek hozzá, amelyhez az Egyesült Királyságban érvényes televíziós engedély birtokában jogosultak. Következésképpen a felhasználók által kötelezően elfogadandó feltételek között szerepel az érvényes televíziós felhasználási engedéllyel rendelkezés és a TVC szolgáltatásai használatának Egyesült Királyságra való korlátozása. A TVC honlapja olyan eszközökkel rendelkezik, amely lehetővé teszik számára a felhasználó helyének beazonosítását, és megtagadja a hozzáférést abban az esetben, ha a felhasználó részére előírt feltételek nem teljesülnek.

Több brit kereskedelmi televíziós műsorsugárzó szervezet fellép a TVC vel szemben azon okból, hogy televíziós műsoraikat lényegében egyidejűleg interneten keresztül továbbközvetíti. A fentiekből következően keresetet indítottak a TVC ellen a High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division) előtt műsoraikon és filmalkotásaikon fennálló szerzői jogaik megsértésének megállapítása iránt arra hivatkozással többek között, hogy a TVC tevékenysége a nemzeti jogot és a 2001/29 irányelvet sértő nyilvánossághoz közvetítést valósít meg.

A kérdést előterjesztő bíróság azt kérdezi a Bíróságtól, hogy egy olyan szervezet, mint a TVC, a 2001/29 irányelv szerinti nyilvánossághoz közvetítést valósít e meg, amikor interneten keresztül olyan sugárzott műsorokat közvetít a közönség tagjainak, akik jogosultak az eredeti adásjelhez hozzáférni saját televíziós készülékük vagy hordozható számítógépeik használata révén.

A Bíróság elsőször meghatározza a „közvetítés” fogalom tartalmát és megvizsgálja, hogy jelen esetben a TVC tevékenysége a hatálya alá tartozik e. A 2001/29 irányelv szerint a nyilvánossághoz közvetítés joga lefed valamely műnek minden olyan nyilvánossághoz közvetítését vagy továbbközvetítését, amikor a nyilvánosság nincs jelen a közvetítés kiindulópontjául szolgáló helyszínen, legyen szó akár vezetékes, akár vezeték nélküli közvetítésről, ideértve a sugárzást. A fentieken túl az oltalom alatt álló művek valamely nyilvánossághoz való közvetítésbe való belefoglalása nem meríti ki azt a jogot, hogy e művek egyéb nyilvánossághoz való közvetítésének engedélyezésére vagy megtiltására kerüljön sor. Következésképpen a Bíróság szerint ha egy adott mű többszörös felhasználás tárgya, e mű minden egyes, specifikus technikai módon történő közvetítését vagy továbbközvetítését a mű szerzője főszabály szerint köteles egyenként engedélyezni.

Ekképpen tekintettel arra, hogy valamely földfelszíni televíziós adásba foglalt művek interneten keresztül történő továbbközvetítés révén történő rendelkezésre bocsátása az eredeti közvetítéstől eltérő specifikus technikai módon történik, azt az irányelv szerint „közvetítésnek” kell tekinteni. Az ilyen továbbközvetítés tehát nem mentesülhet a továbbközvetített művek szerzőinek engedélye alól, ha nyilvánossághoz közvetítésre került sor.

A Bíróság másodszor megvizsgálja, hogy a védett művek ténylegesen a „nyilvánossághoz” kerültek-e közvetítésre. A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint a „nyilvánosság” fogalma meghatározatlan számú lehetséges címzettet jelent, és ezen felül viszonylag jelentős számú egyént foglal magában. A Bíróság felhívja arra a figyelmet, hogy tekintetbe kell venni a halmozódó hatást, amelyet a lehetséges címzettek részére a művek rendelkezésre bocsátása eredményez és e tekintetben különösen releváns tudomással bírni arról, hogy hány személy fér hozzá egyidejűleg és szukcesszív módon ugyanazon műhöz.

A Bíróság megállapítja, hogy a szóban forgó művek interneten történő továbbközvetítése az Egyesült Királyságban lakó azon személyek együttesét célozza, akik internetkapcsolattal rendelkeznek, és akik állításuk szerint ezen államban érvényes televíziós engedély birtokosai. E személyek a védett művekhez, azaz a televíziós műsorokhoz egyidejűleg hozzáférhetnek, az interneten keresztül történő „live streaming” keretében. Következésképpen az említett továbbközvetítés meghatározatlan számú potenciális címzettet vesz célba, és jelentős számú személyt foglal magában. A Bíróság tehát megállapítja, hogy a szóban forgó továbbközvetítéssel az irányelv alapján a védett művek tényleges nyilvánossághoz közvetítése történik.

Következésképpen a Bíróság az előterjesztett kérdésre aszerint válaszol, hogy a 2001/29 irányelv szerinti „nyilvánossághoz közvetítés” fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az magában foglalja a valamely földfelszíni televíziós adásba foglalt művek olyan továbbközvetítését, amelyet az eredeti műsorsugárzó szervezettől eltérő szervezet valósít meg, amely az előfizetők rendelkezésére e szervezet által bocsátott internetes adatfolyam útján történik, melynek során az előfizetők a fenti szervezet szerverére csatlakozva foghatják a továbbközvetítést, noha előfizetői az említett földfelszíni műsorsugárzás vételi területén találhatóak, és jogszerűen foghatják az adást televízió készülékükön.
 


1Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22 i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 167., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 230. o.).
 

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
INTERNET
MÉDIAJOG
SZERZŐI JOG
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA