Közlönyfigyelő 2013/4

2013.11.26. Jogi Fórum / Horváth Eszter

Szabálysértésekről, támogatott döntéshozatalról, kettős adóztatás elkerüléséről, szomszédjogokról - 2013. szeptember 19. és november 22. között ötvenkilenc törvényt hirdettek ki a Magyar Közlönyben.

2013. évi CXXXVIII. törvény A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról. A sajtóban nagy visszhangot kiváltott törvény a szociális temetés intézményét vezeti be. Szociális temetés esetében a hozzátartozó vállalja az elhunyt temetésre-előkészítésében való közreműködést (mosdatás, felöltöztetés), a sír kiásását és visszahantolását, a koporsó vagy az urna szállítását, és a sírba helyezést, vagy az urna elhelyezését. Az állam ingyenesen biztosít sírhelyet és koporsót vagy urnát, gondoskodik a holttest hűtéséről, szállításáról. A szociális temetést az hozzátartozók kérhetik az önkormányzattól 2014. január 1-jétől.

2013. évi CXXXIX. törvény A Magyar Nemzeti Bankról. A jogszabály beolvasztotta a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét (PSZÁF) a jegybankba. Így október 1-jétől a jegybank látja el hazánkban a pénz-, tőke- és biztosítási piac felügyeletét, továbbá átveszi a PSZÁF által eddig ellátott fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti funkciókat. A törvénnyel változik az MNB szervezeti felépítése. A Monetáris Tanács, az igazgatóság és a felügyelőbizottság kiegészül a Pénzügyi Stabilitási Tanáccsal, melynek „hatáskörébe tartozik a Monetáris Tanácsnak az MNB mikro- és makroprudenciális feladataival kapcsolatos döntése végrehajtásának irányítása és a Monetáris Tanács által meghatározott stratégiai keretek között az MNB mikro- és makroprudenciális feladataival kapcsolatos döntéshozatal.” A testület legalább három-, legfeljebb tíztagú, vezetője pedig az MNB elnöke.

2013. évi CXL. törvény A fémkereskedelemről. A jogszabály célja a fémlopások és az illegális fémkereskedelem megakadályozása, a korábbi törvénynél (2009. évi LXI. törvény) jóval szigorúbb eszközökkel. Ilyen eszköz a bírságok emelése, az ellenőrzések szigorítása, az ellenőrző hatóság munkájának hatékonyabbá tétele. A magánszemélyek a fémet feltételekhez kötötten tárolhatják, raktározhatják.

2013. évi CXLVIII. törvény A Normafa Park történelmi sportterületről. A törvény ingyenesen a XII. önkormányzat vagyonkezelésébe adja a Normafánál fekvő állami tulajdonban lévő földterületeket. Szabályozza a területeken elhelyezhető funkciókat, a beépíthetőséget, illetve annak tiltását a „közösségi használatú parkerdő”-ben. Kiemelt feladatának tartja, hogy az általános iskolás korosztály elsajátíthassa a síelést. Leírja a tervezett fejlesztéseket, melyek között nyári bobpálya, kerékpárút játszótér mellett engesztelő kápolna is szerepel.

2013. évi CXLIX. törvény A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról. A jogszabállyal a közterületen való életvitelszerű tartózkodás szabálysértéssé válik, de csak akkor jogellenes, ha világörökségi területen történik és a területet a szabálysértést elkövető hatósági felszólításra nem hagyja el.

2013. évi CLV. törvény A támogatott döntéshozatalról. Az új polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény) a következő rendelkezést tartalmazza: „A gyámhatóság az egyes ügyei intézésében, döntései meghozatalában belátási képességének kisebb mértékű csökkenése miatt segítségre szoruló nagykorú számára, annak kérelmére – cselekvőképessége korlátozásának elkerülése érdekében - támogató kirendeléséről határoz” (2013. évi V. törvény 2:38.§ (1)). A támogatott döntéshozatal részletszabályait viszont a Ptk. nem rendezi, ezért azt a jogalkotó jelen törvénnyel hozza létre. A törvény részletesen szabályozza a hivatásos támogatóra, támogatóra vonatkozó kirendelési és felmentési szabályokat, a gyámhatósági felügyelet szabályait, és a támogató feladataira vonatkozó rendelkezéseket is.

2013. évi CLVII. törvény A Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről. A jogszabály az állami tulajdonból térítésmentesen a Magyar Magyar Művészeti Akadémia (MMA) tulajdonába adja a Vigadó és a Műcsarnok épületét.

2013. évi CLIX. törvény A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról. A törvénnyel a jogalkotó az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól szóló 2012/28/EU (2012. október 25.) európai parlamenti és tanácsi irányelvvel hozza összhangba a hazai szabályozást, ennek érdekében rendelkezéseivel módosítja a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvényt, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvényt (a továbbiakban: Vt.), a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényt, valamint a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvényt is.

Az alábbi négy törvény a kettős adóztatás elkerüléséről, az adóügyi együttműködésről, az adóelkerülések megakadályozásáról szól. A kétoldalú egyezményeket hazánk az Egyesült Arab Emírségekkel, Guernsey-vel, Svájccal és Koszovóval kötötte. A törvények: a 2013. évi CLXI. törvény A Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a jövedelemadók területén akettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Dubaiban, 2013. április 30. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről, a 2013. évi CLXII. törvény A Magyarország Kormánya és Guernsey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2013. szeptember 11. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről, a 2013. évi CLXIII. törvény Magyarország és a Svájci Államszövetség között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló, Budapesten, 2013. szeptember 12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről és a 2013. évi CLXXXVII. törvény Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Pristinában, 2013. október 3-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről.

2013. évi CLXXI. törvény A Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségről és jogorvoslatról szóló Nagojai–Kuala Lumpur-i Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről. A Kiegészítő Jegyzőkönyv szabályai lehetővé teszik a csatlakozott országok illetékes hatóságai számára, hogy az élő, módosított szervezetek élővilágra gyakorolt káros hatása esetében az ilyen termékek forgalmazóit felelősségre vonják, és megköveteljék tőlük a károk helyreállítását. A törvénnyel az Országgyűlés elismerte a Kiegészítő Jegyzőkönyv kötelező hatályát.

2013. évi CLXXIII. törvény A devizahitelesek megsegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról. A törvény eltörli az árfolyamgát igénybevételére vonatkozó eddigi törvényi korlátokat, mint amilyen a 90 napon túli késedelem, vagy a 20 millió forintos értékhatár. A kilakoltatási moratórium időszakát pedig 2014. április 30.-ig tolja ki.

2013. évi CLXXIV. törvény A szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól. Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó e jogszabály tartalma is. A Ptk. „magasabb absztrakciós szinten” szabályozza a szomszédjogokat a konkrét élethelyzetekre irányt mutató rendelkezéseket a jelen törvény tartalmazza.

2013. évi CLXXVIII. törvény Az emberi méltóság védelme és a bizonyítékok meghamisításának megakadályozása érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról. A jogszabály megalkotására a bajai időközi választási kampányban felhasznált hamisított bizonyítékok miatt került sor. A büntető törvénykönyv a módosítással kiegészült a „becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése” törvényi tényállással.

2013. évi CLXXXV. törvény A szerencsejáték szervezésével összefüggő egyes törvények módosításáról. A jogszabály bevezeti a megbízható szerencsejáték-szervező fogalmát. Ebbe a kategóriába tartoznak azok a szerencsejáték-szervezők, melyek a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint átláthatónak számítnak, minden közteher-fizetési kötelezettségüknek eleget tettek, egyszer sem estek harminc napnál nagyobb késedelembe, és legalább tíz éve folytatnak szerencsejáték-szervezői tevékenységet Magyarországon. Az ilyen esetben a nemzetgazdasági miniszter pályázat nélkül is köthet koncessziós szerződést a szerencsejáték-szervezővel, de ezekben az eljárásokban az éves koncessziós díj nem lehet kevesebb a mindenkori díjminimum kétszeresénél.

2013. évi CLXXXIX. törvény A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról. A törvény értelmében 2014. február 1-től ingyenes lesz havi két készpénz-automatánál kiadott készpénzfelvétel, együttesen 150.000 forintig.

2013. évi CXCV. törvény Egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásával összefüggő módosításáról. a jogszabály a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak sorsát hivatott rendezni. A leginkább a második világháború után államosított műkincsek örököseit a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez utalja kérelmükkel, majd az adott múzeumnak 30 napja lenne arra, hogy bizonyítsa az állam tulajdonjogát a műtárgy felett. Ha ezt nem tudja megtenni, a műkincs az örökösé lesz. A bizonyítási teher megfordul tehát és az államnak kell a tulajdonjogát igazolnia.

(Feldolgozott Magyar Közlönyök: 2013/152 - 194)

  • kapcsolódó anyagok
KÖZLÖNYFIGYELŐ