Gyakornoki rendszer a Kúrián - A Kúria elnöke pályázatot hirdet doktori iskolák hallgatói számára

2014.01. 9. Jogi Fórum / Kúria

A Kúria elnöke pályázatot hirdet az állam- és jogtudományi karok doktori iskoláinak, valamint a közszolgálati egyetem közigazgatás-tudományi doktori iskolájának hallgatói számára a Kúrián gyakornoki feladatok ellátására.

Pályázatot nyújthat be, aki doktoranduszként nappali vagy levelező tagozaton aktív hallgatói jogviszonyban áll. Pályázatot nyújthat be az is, aki magyarországi jogtudományi iskola doktoranduszaként már abszolutóriumot szerzett, de még fokozatszerzés előtt áll.

A pályázati anyaghoz csatolni kell:

  • a hallgatói jogviszony fennállására vonatkozó igazolást, illetve az abszolutórium megszerzését igazoló indexbejegyzés másolatát,
  • szakmai önéletrajzot,
  • publikációs jegyzéket,
  • motivációs levelet,
  • a kutatási téma rövid leírását,
  • a doktori iskola (témavezető) írásbeli véleményét.

A pályázatokat 2014. január 30-án 13 óráig lehet benyújtani a Kúria Személyzeti Osztályán.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 15.

A gyakornoki rendszerről

A Kúria kiemelt célja együttműködési megállapodás létrehozása az állam-és jogtudományi karok doktori iskoláival a Kúrián működő gyakornoki rendszer kialakítása érdekében.

Az együttműködési megállapodás, illetve a gyakornoki rendszer kialakításának célja, hogy a Kúrián meglévő szakmai tapasztalaton alapuló tudásbázis megosztásra kerüljön a doktori iskolák hallgatóival, ugyanakkor a hallgatók kutatási területét érintő témakörökről a Kúria bírói tanácsai tájékoztatást kapjanak a referádájukat érintő körben. Az elmélet és a gyakorlat kapcsolatának szorosabbá tétele nem csupán a jogászképzés színvonala, hanem a Kúria működése szempontjából is jelentős hozadékkal jár, mert a Kúria jogegységesítő feladatának fontos eszköze a joggyakorlat-elemzés, amely elképzelhetetlen elméleti szakemberek közreműködése nélkül. A jogtudomány fejlődése szempontjából hasznos, ha a jogalkalmazás élő gyakorlatának ismerete, elemzése jelen van az alapképzésben és a doktorandusz képzésben is.

Ezen túlmenően a gyakornoki program célja a főtanácsadói rendszer kialakításához szükséges szakemberek megtalálása. Olyan, állandóan mozgásban lévő gyakornoki kar felállítására törekszik a Kúria, ahol az újonnan érkező fiatal kutatók mindig újabb szemléletmódokat hoznak magukkal.

Az együttműködés kereteinek kialakítása céljából 2013. november 13. napján a Kúria elnöke megbeszélést tartott az állam-és jogtudományi karok doktori iskoláinak vezetőivel. A gyakornokok az ítélkező tanácsok mellett fognak működni; a beosztást az érintett gyakornok kutatási témája határozza meg. A doktorandusz hallgatók a bírák munkáját segíthetik azáltal, hogy a tanácsra kiosztott ügyekben felmerülő és a hallgató doktori témájához kapcsolódó jogkérdésekben kutatást végeznek, tudományos szakvéleményt adnak. A gyakornokok tudományos kutatás céljából – elnöki engedéllyel – hozzáférést kapnak a kúriai határozatok adatbázisához, illetve a bírákkal történő konzultációra is lehetőség nyílik. Az együttműködés lényeges elemét képezi a doktori iskolák és a Kúria közötti folyamatos konzultáció annak érdekében, hogy a doktori iskolák az ítélkezés szempontjából lényeges, élő jogértelmezési problémákat ajánljanak doktori témákként.

Egy-egy turnusban előreláthatólag 10 doktorandusz hallgató fog működni a Kúrián, a résztvevők kiválasztására pályázat útján kerül sor. A gyakornoki rendszerben eltölthető időtartam egyénileg változhat a kutatási témától függően. A gyakornoki rendszer nem igazságügyi alkalmazotti jogviszony keretében valósul meg, annak célja a fent kifejtettek szerint a tudásmegosztás, a kölcsönös előnyök biztosítása. Jelenleg folyamatban van az első gyakornoki pályázati felhívás elkészítése. Az első, teszt jellegű gyakornoki program után felmérhetőek lesznek a doktoranduszok foglalkoztatásának feltételei, a doktori iskolákkal való együttműködés szervezeti-működési keretei. Mindezek alapján 2014. április 30. napjáig sor kerülhet az együttműködési megállapodás megkötésére a doktori iskolákkal.

  • kapcsolódó anyagok
JOGÁSZKÉPZÉS
KÚRIA