Tiltott állami támogatás a zöld energiák védelmében - Az Európai Unió Bírósága ítéletet hozott

2015.01. 6. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

A Törvényszék helybenhagyja a Bizottság azon határozatát, amely szerint az Ausztria által a nagy villamosenergia-fogyasztó vállalkozások részére biztosítani tervezett, a zöld villamos energia vásárlására irányuló kötelezettség alóli részleges mentesség tiltott állami támogatásnak minősül - áll az Európai unió Bíróságának ítéletében

A T-251/11. sz. ügyben hozott ítélet - Ausztria kontra Bizottság

A megújuló energiaforrásokról szóló irányelv1 akként rendelkezik, hogy a tagállamoknak 2020‑ig meg kell valósítaniuk a megújuló energiaforrásokból előállított energiának a teljes bruttó energiafogyasztásban képviselt összarányára vonatkozó kötelező nemzeti célkitűzéseket. Az irányelv meghatározza e célkitűzéseket, a megvalósításukhoz alkalmazandó eszközök megválasztását azonban a tagállamokra bízza.

Ausztria a 34%‑os nemzeti célkitűzésének megvalósítása érdekében módosította a zöld villamos energiáról szóló 2008. évi törvényét. A törvény új változata a zöld villamos energia minden egyes termelője számára garantálja azt a lehetőséget, hogy a zöld villamos energia teljes mennyiségét rögzített áron értékesítse. Ez az ár magasabb a villamos energia piaci áránál, és minden évben a gazdasági ügyekért felelős szövetségi miniszter állapítja meg. A vásárlásokat a zöld villamos energia szabályozási központja bonyolítja, amelynek feladatait a magánjog hatálya alá tartozó részvénytársaság, az Abwicklungsstelle für Ökostrom AG (ÖMAG)2 koncesszió keretében látja el.

Az ÖMAG részéről a zöld villamos energia vásárlásával összefüggésben felmerült költségeket két különböző módon hárítják át a villamosenergia-fogyasztókra. Egyrészt, a közhálózatba bekötött minden végső fogyasztónak a fogyasztásától független mértékű éves járulékot kell fizetnie, amely a hálózatba való bekötöttség szintjétől függően 15 és 15 000 euró között változhat. Másrészt, a villamosenergia-forgalmazók kötelesek a zöld villamos energia teljes mennyiségét rendeleti úton megállapított rögzített áron megvásárolni az ÖMAG‑tól. A forgalmazók az így felmerülő többletköltségeket átháríthatják az ügyfeleikre.

Ugyanakkor Ausztria a zöld villamos energiáról szóló törvény olyan rendelkezésével, amely még nem lépett hatályba, a nagy villamosenergia-fogyasztó vállalkozások tekintetében különleges szabályozást kíván kialakítani3. E vállalkozásokat ugyanis úgy tekintik, mint amelyek különös mértékben érintettek a zöld villamos energiával járó többletterhek által, és amelyek különös mértékben ki vannak téve a nemzetközi versenynek. Így a nagy villamosenergia-fogyasztó vállalkozások által az ÖMAG részére teljesítendő kifizetések az előző naptári évi termelés nettó értéke 0,5%‑ának megfelelő összegre korlátozódnak. Az e vállalkozások vásárlási kötelezettségére vonatkozó felső határ megállapítása nem fogja érinteni a villamosenergia-forgalmazók által az ÖMAG részére folyósított teljes összeget, mivel ezen összegnek csupán a fogyasztók különböző kategóriái közötti elszámolása változik.

A Bizottság szerint az osztrák törvény által a zöld villamos energia termelői javára biztosított intézkedések állami támogatásoknak minősülnek, viszont összeegyeztethetőek a környezetvédelem állami támogatásáról szóló iránymutatással.

Ezzel szemben a Bizottság a 2011. március 8‑i határozatban megállapította, hogy a nagy villamosenergia-fogyasztó vállalkozásokra vonatkozó különleges szabályozás a belső piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatásnak minősült. A Bizottság kimondta, hogy e támogatást nem lehetett volna nyújtani4.

Ítéletében az Európai Unió Törvényszéke elutasítja az Ausztria által e határozattal szemben benyújtott keresetet.

A Törvényszék szerint a Bizottság helyesen minősítette állami támogatásnak a nagy villamosenergia-fogyasztó vállalkozásoknak biztosított részleges mentességet5.

Különösen, a Bizottság nem tévedett, amikor úgy ítélte meg, hogy e részleges mentesség állami források felhasználásával jár. A zöld villamos energiáról szóló törvény által előírt, a zöld villamos energiáért fizetendő kötelező felár ugyanis adójellegű járuléknak feleltethető meg. Az ÖMAG koncessziójogosultként, valamint a zöld villamos energia termelőinek állami források útján nyújtott támogatás kezelőjeként nem a saját nevében és nem is szabadon, hanem az állam szigorú irányítása alatt jár el. A Bizottság tehát helyesen ítélte úgy, hogy a szóban forgó részleges mentesség további terhet jelent az államnak, mivel a nagy villamosenergia-fogyasztó vállalkozásokat terhelő adó összegének bármilyen csökkentése úgy tekinthető, mint ami állami bevételkiesést eredményez. A Törvényszék másfelől hangsúlyozza, hogy a zöld villamos energia támogatási mechanizmusát, valamint a nagy villamosenergia-fogyasztó vállalkozások mentesítésének mechanizmusát törvény alakította ki, vagyis e mechanizmusokat úgy kell tekinteni, mint amelyek az államnak betudhatók.

A Bizottság azt is helyesen állapította meg, hogy a szóban forgó részleges mentesség szelektív: ez az intézkedés ugyanis a megvalósítani kívánt célkitűzés szempontjából hasonló ténybeli és jogi helyzetben lévő vállalkozások között anélkül tesz különbséget, hogy e különbségtétel a szóban forgó terhek rendszerének természetéből és felépítéséből következne.

A Törvényszék ezenkívül – a Bizottsággal azonos módon – úgy ítéli meg, hogy a szóban forgó állami támogatás összeegyeztethetetlen a belső piaccal.

Különösen, e támogatás nem összeegyeztethető a környezetvédelem állami támogatásáról szóló iránymutatással. Igaz, hogy a szóban forgó támogatás – a Bizottság állításaival ellentétben – az iránymutatás hatálya alá tartozik. A Bizottság ugyanakkor az elemzésének lefolytatása során helyesen állapította meg, hogy e támogatás nem felel meg az iránymutatásban ahhoz meghatározott feltételeknek, hogy azt a belső piaccal összeegyeztethetőnek lehessen tekinteni. A Törvényszék ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy a szóban forgó részleges mentesség a megújuló energiaforrások területén történő adóztatást illetően nem tükröz uniós szintű harmonizációt.


1A megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 29‑i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 140., 16. o.).

2A bizottsági határozatból kitűnik, hogy az ÖMAG részvényeinek 49,6%‑a állami irányítás alatt álló részvényesek, 50,4%‑a pedig magán irányítás alatt álló részvényesek tulajdonában áll. Ugyanezen határozat szerint a Bizottságnak nem állt rendelkezésére semmilyen arra utaló adat, hogy az állami irányítás alatt álló részvényesek irányítást (vagy legalább közös irányítást) gyakorolhattak volna az ÖMAG felett.

3Meg kell jegyezni, hogy hasonló szabályozást már alkalmaztak olyan támogatások keretében, amelyek összege alatta marad azon felső határértékeknek, amelyektől kezdve a támogatást be kell jelenteni a Bizottságnak (de minimis szabályok).

4A C 24/09 (ex N 446/08) állami támogatásról szóló határozat – A zöld [villamos] energiáról szóló osztrák törvény – [Á]llami támogatás nagy villamosenergia-fogyasztóknak (HL L 235., 42. o.).

5E minősítéshez négy feltételnek kell teljesülnie: először is, állami beavatkozásnak vagy állami forrásokból történő beavatkozásnak kell fennállnia. Másodszor, e beavatkozásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy érintse a tagállamok közötti kereskedelmet. Harmadszor, e beavatkozásnak előnyben kell részesítenie a kedvezményezettjét. Negyedszer, e beavatkozásnak torzítania kell a versenyt, vagy azzal kell fenyegetnie.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
KÖRNYEZETVÉDELEM
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA