Hatékony védelem a képmáshoz és a hangfelvételekhez fűződő jogoknak - Új különleges pertípus jön létre - Módosul a Pp.

2015.03.17. Jogi Fórum / MTI

A sajtó-helyreigazítási per mintájára egy új különleges pertípust hozott létre az Országgyűlés a képmáshoz és a hangfelvételekhez fűződő jogok hatékony védelme érdekében.

A polgári perrendtartásról szóló jogszabály ezt tartalmazó módosítását 113 kormánypárti igen szavazattal, 42 szocialista, LMP-s és független nem ellenében, továbbá 22 jobbikos tartózkodás mellett fogadták el a képviselők.

A változtatás előírja, hogy a felek a jogvitájukat már a bírósági eljárást megelőzően próbálják meg rendezni. Az új eljárás ennek megfelelően két szakaszból áll: a pert megelőző előzetes eljárásból, valamint magából a perből.

Répássy Róbert, az igazságügyi tárca parlamenti államtitkára korábban célként jelölte meg, hogy a viták ne kerüljenek bíróság elé. Emlékeztetett: már az új polgári törvénykönyv is hozzájáruláshoz kötötte a felvételek készítését a tömegrendezvények és a közéleti szereplés kivételével. Hozzátette: a javaslat azon jogsértések orvoslását szolgálja, amelyek elszenvedői fiatalok vagy sérülékeny társadalmi csoportok tagjaiból kerülnek ki.

Az eljárás során a hozzájárulást - amely lehet szóbeli, írásbeli és történhet ráutaló magatartással - a felvétek készítőjének kell bizonyítania. Az újfajta pereket a törvényszékeken lehet megindítani, a tárgyalást legkésőbb a keresetlevél benyújtásától számított nyolcadik napra ki kell tűzni, és csak kivételesen lehet elhalasztani.

Az előzetes eljárás során a sérelmet szenvedő fél a képmás vagy a hangfelvétel készítéséről, illetve felhasználásáról történő tudomásszerzés időpontjától számított harminc napon belül kérheti a sérelem okozójától, hogy a jogsértést hagyja abba, az azt megelőző állapotot állítsa helyre, illetve adjon megfelelő elégtételt és ennek biztosítson saját költségén megfelelő nyilvánosságot. Minderre a képmás vagy hangfelvétel készítésének, illetve felhasználásának időpontjától számított hat hónapig van lehetőség.

Ha a képmás vagy hangfelvétel készítője, felhasználója a kérelemnek határidőben nem tesz eleget, a sérelmet szenvedő fél 15 napon belül megindíthatja a pert.

A törvénymódosítás a kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba.

  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG
SAJTÓ
JOGALKOTÁS
SZEMÉLYISÉGI JOGOK
ÚJ PTK