A családon belüli erőszak bizonyítása és jogkövetkezményei - Jogegységesítést kezdeményez a Páneurópa Jogász Unió

2015.04.24. Jogi Fórum / Páneurópa Jogász Unió

A bíróságokra nézve kötelező tartalmú jogegységi határozatot kezdeményezett az OBH és a Kúria elnökénél, a törvényszékek polgári kollégiumvezetőinél a Páneurópa Jogász Unió (PJU) a családjogi perekben felmerült családon belüli erőszak bizonyításáról és jogkövetkezményei alkalmazásáról.

A tiszai ciánszennyezéssel kapcsolatos nemzetközi jogvédelemben hírnevet szerzett egyesület 2015. március 30-án kelt nyílt levelében jogegységi határozat meghozatala és joggyakorlat elemző összefoglaló vélemény megalkotása iránti indítványt nyújtott be a kapcsolati (családon belüli, párkapcsolati) erőszak elleni küzdelem nyomatékosan sürgető társadalmi szükséglet-jellege miatt.

A jogegységi határozat és a joggyakorlat elemző összefoglaló vélemény a PJU szerint alkalmas lehet a kapcsolati erőszak (az angolszász jogi terminológiában: domestic violence) tudományosan és empirikusan is igazolt tények, következtetések bevitelére a bírósági ítélkezésbe, a bizonyítási eljárásba, az ezen tapasztalatoknak megfelelő, a kontinentális és az angolszász jogszemlélet utóbbi évtizedben felgyorsult konvergenciáját tükröző ítélkezési kultúra egységesítésére. Az utóbbi néhány év határozott, de lassú és nem elégséges bírósági szemléletváltozás a családon belüli erőszak kérdésében megfelelő alap lehet. Minderre tekintettel a kezdeményezők reménykedve várják a címzettek pozitív válaszát, hiszen a sürgető szükség a jogalkotó által hamarosan ratifikálni kívánt Isztambuli Egyezmény (Európa Tanács CETS n. 210. sz. Egyezmény a nők elleni erőszak, illetve a párkapcsolati erőszak minden formája elleni hatékony fellépésről) eljárásjogi elvárásaira, különösen a 39-41. cikkre is tekintettel fennáll.

A PJU-nak vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom, alkotmányos és emberi jogi normák felhasználásával készült jogegységi határozat-tervezete a családon belüli és a „hagyományos”, azaz nem a másik fél feletti hatalom megszerzésével és fenntartásával összefüggő erőszak éles megkülönböztetése, a családon belüli erőszak tipikus tényállási elemei meghatározását és elismerése, a kétséget kizáró közvetlen bizonyítékok hiányában az ehhez képest alacsonyabb bizonyítottsági fokozat elfogadása, a bántalmazóval szemben alkalmazandó súlyos családjogi szankciók mellett érvel. Kitér a jóval ritkább női bántalmazói magatartások azonos megítélésére is és arra, hogy a családon belüli erőszak sosem kölcsönös. A tervezet kísérletet tesz a kapcsolati erőszak fogalmának polgári jogi (családjogi) jogalkalmazói meghatározására, s kiemeli, hogy az ide tartozó cselekmények, mulasztások a büntetőjogban szabályozott kapcsolati erőszak mint bűncselekmény elkövetési magatartásainál szélesebb kört ölel fel.

A határozattervezet a jelenlegi bírói gyakorlatnál a lelki erőszaknak a bírói esetjogban időnként bagatellizált formái esetén is sokkal gyakrabban látja indokoltnak ideiglenes intézkedések meghozatalát az áldozatok védelemében, egyebek mellett a következő tartalommal: az elkövető kapcsolattartási joga megvonása, az elkövető kötelezése rövid határidővel a lakás kiürítésére, szülői felügyeleti joga megvonása, kizárólagos házastársi/élettársi lakáshasználati jog engedélyezése az áldozat részére, többlethasználati díj megítélése a bántalmazóval szemben. A tervezet alkalmazhatónak tartja a leírtakat az időskorúak vagy kiskorúak, betegek, fogyatékkal élők sérelmére, az ő gondozásukkal, felügyeletükkel megbízott nem családtag személyek által elkövetett erőszakra is az értelemszerű eltérések figyelembevételével. A Páneurópa Jogász Unió (PJU) reméli és üdvözli a tervezettel kapcsolatos bírósági jogalkalmazói és társadalmi, szakirodalmi vitát.

A PJU jogegységi határozat-tervezete ITT elolvasható.

  • kapcsolódó anyagok
CSALÁDJOG
CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK