Az állatok szállítás közben biztosított uniós jogi védelméről - Határon átívelő kötelezettségek - Az Európai Bíróság ítéletet hozott

2015.04.29. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

Az állatok szállítás közben biztosított uniós jogi védelme nem szűnik meg az Unió külső határainál. Az etetési és itatási időközökre, valamint a szállítási és pihenőidőkre vonatkozó követelmények a szállítás Unión kívül eső szakaszára is alkalmazandók - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

A C-424/13. sz. ügyben hozott ítélet - Zuchtvieh-Export GmbH kontra Stadt Kempten

Az uniós szerződések szerint az Unió és a tagállamok teljes mértékben figyelembe veszik az állatok mint érző lények kíméletére vonatkozó követelményeket. Az uniós jogalkotó erre tekintettel rendeleti úton részletesen szabályozta az állatok szállítás közbeni védelmét [1]. E rendelet egyrészt azon az elven alapul, miszerint az állatok nem szállíthatók olyan módon, amely sérülést vagy túlzott szenvedést okozhat nekik, másrészt azon a megfontoláson, hogy az állatok kímélete érdekében az állatok nagy távolságon való szállítását a lehető legrövidebbre kell korlátozni.

A német Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (bajorországi közigazgatási bíróság) [2] arra a kérdésre kér választ, hogy, valamely tagállamból harmadik államba irányuló szállítás esetében a szállítás Unión kívül eső szakaszára is vonatkoznak-e a menetlevélre vonatkozó követelmények, illetve a kiindulási hely illetékes hatóságának arra vonatkozó jogosultsága, hogy adott esetben módosításra kötelezzen.

A Bíróság ítéletével igennel válaszol erre a kérdésre.

A kiindulási hely illetékes hatósága abban az esetben engedélyezheti a lovak, szarvasmarhák, sertések, juhok, illetve kecskék [3] szállítását, ha a szállításszervező által benyújtott menetlevél megfelel a valóságnak és arra enged következtetni, hogy a szállítás Unión kívüli szakasza tekintetében is betartják a rendelet előírásait. A szállítás menetlevél szerinti tervéből ki kell tűnnie, hogy a szállítást többek között az itatási és etetési időközökre, valamint a szállítási és pihenési időkre vonatkozó technikai szabályoknak megfelelően fogják végezni [4]. Ha a menetlevél nem felel meg ezeknek a követelményeknek, a hatóság a megállapodások módosítására kötelezhet.

A rendelet ugyanis nem ír elő az Unió területéről valamely harmadik országba irányuló állatszállításra vonatkozóan olyan sajátos engedélyezési szabályokat, amelyek eltérnének az Unión belüli szállításokra alkalmazandó szabályoktól. A nagy távolságon való szállítás szervezője e célból köteles a menetlevél szállítási tervre vonatkozó 1. szakaszának szabályosan kitöltött példányát a kiindulási hely illetékes hatóságának továbbítani.

Az említett szakaszban szereplő, különösen a tervezett pihenőhelyekre, átrakodóhelyekre, illetve kilépési helyekre vonatkozó adatoknak a tervezett szállítási művelet egészét le kell fedniük, a kiindulási helytől a rendeltetési helyig. Ezért a valamely harmadik országba irányuló, nagy távolságon való szállítás esetében a menetlevélnek a szállítás Unió területére eső, valamint harmadik országok területére eső szakaszára vonatkozóan is tartalmaznia kell az itatási és etetési időközökre, valamint a szállítási és pihenési időkre vonatkozóan szükséges adatokat.

A Bíróság úgy ítéli meg, hogy a szállítás előtt végzett menetlevél-ellenőrzés keretében az illetékes hatóság bizonyos fokú mérlegelési jogkörrel rendelkezik, amelynek köszönhetően megfelelően figyelembe tudja venni a nagy távolságon történő olyan szállításokkal együtt járó bizonytalanságokat, amelyek egy szakasza harmadik országok területére esik.

Abban az esetben, ha egy áthaladással érintett harmadik ország joga vagy közigazgatási gyakorlata ellenőrizhetően és végérvényesen akadályát képezi annak, hogy e rendelet egyes technikai szabályait teljes körűen betartsák, a kiindulási hely illetékes hatósága mérlegelési jogkörének keretein belül arra is jogosult, hogy olyan, a valóságnak megfelelő szállítási tervet fogadjon el, amely – különös tekintettel a szállítási eszközök berendezésére és a szállítással kapcsolatos megállapodásokra – arra enged következtetni, hogy a tervezett szállítás az említett technikai szabályoknak megfelelő szinten fogja biztosítani az állatok kíméletét.

Mindenesetre az említett hatóság jogosult különösen arra, hogy az érintett szállítási terv olyan irányú módosítására kötelezzen, amely biztosítja, hogy a szállítás elegendő számú pihenőhelyen és átrakodóhelyen haladjon át, és ezáltal arra lehessen következtetni, hogy a szállítás megfelel az itatási és etetési időközökre, valamint a szállítási és pihenési időkre vonatkozó követelményeknek.


[1] Az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. december 22i 1/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 3., 2005., 1. o.).

[2] A Bayerischer Verwaltungsgerichtshof a német Zuchtvieh-Export GmbH társaság és Kempten városa (Németország)közötti jogvitában járt el. Az utóbbi mint a kiindulási hely illetékes hatósága megtagadta egy Kemptenből Andijanba (Üzbegisztán) irányuló szarvasmarhaszállítmány engedélyezését és előírta a szállítási terv módosítását. Kempten városa ugyanis úgy vélte, hogy a (Lengyelországon, Fehéroroszországon, Oroszországon és Kazahsztánon áthaladó) 7000 km–es útvonalra vonatkozó menetlevél nem felel meg a rendeletben foglalt követelményeknek, mivel nem tartalmaz pihenőhelyet és átrakodóhelyet a szállításnak a Breszt (Fehéroroszország) és Karaganda (Kazahsztán) között, harmadik országok területén, mintegy 146 órán át tartó szakaszán.

[3] Az érintett állatok konkrétan a következők: házilófélék (a törzskönyvezett lófélék kivételével) és a házi szarvasmarha, juh, kecske, illetve sertésfélék.

[4]  Így például a szarvasmarhák nagy távolságon való közúti szállítása bizonyos feltételek mellett legfeljebb 14 órán át tarthat, ezt követően legalább egy órás pihenőt kell tartani, amely alatt az állatokat meg kell itatni és szükség esetén etetni is. A szállítás ezután legfeljebb 14 órán át tarthat, ezt követően az állatokat ki kell rakodni, meg kell etetni és itatni, és legalább 24 órás pihenőt kell tartani.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA