Jelentések három önkormányzati távhőcégről - A közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenységet értékelte az ÁSZ

2015.10.22. Jogi Fórum / Állami Számvevőszék

Újabb három önkormányzati távhőszolgáltató vállalat ellenőrzését zárta le az Állami Számvevőszék. Az ÁSZ a bonyhádi, a sárospataki és a soproni társaság esetében is a 2008 és 2013 közötti időszakra vonatkozóan értékelte közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét, és eltérő mértékben tárt fel szabálytalanságokat. Az ÁSZ ütemezetten végzi az önkormányzati tulajdonú közszolgáltató gazdasági társaságok ellenőrzését.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) célja, hogy a közfeladat-ellátásában résztvevő, államháztartáson kívüli gazdálkodó szervezetek működési és pénzügyi kockázatainak feltárásával, valamint az önköltségszámítás szabályszerűségének ellenőrzésével támogassa a közműdíjakkal kapcsolatos döntések megalapozottságát.

Az ÁSZ 2015. első félévében 36 többségi önkormányzati tulajdonban működő távhőszolgáltató és hulladékgazdálkodó társaság ellenőrzését zárta le és hozta nyilvánosságra a jelentéseket. Az összegző tapasztalatokról az ÁSZ elemzést készített, amit 2015. október 16-án az önkormányzati közműcégek ellenőrzésről megszervezett „Jó gyakorlatok – Fókuszban a közszolgáltatás” szemináriumon hozott nyilvánosságra.

Domokos László: Erősíteni az önkormányzati cégek ellenőrzését

A szakmai konferencián Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke előadásában leszögezte: A közszolgáltatást nyújtó önkormányzati gazdasági társaságok hatékonysága és eredményessége kiemelkedő mértékben érinti a szolgáltatást igénybe vevő lakosság életminőségét, biztonságát, egészségét és jólétét.

Domokos László kijelentette: Egyértelmű teljesítménykövetelményeket kell állítani az önkormányzati cégek menedzsmentjével szemben és a teljesítménykritériumok teljesülését folyamatosan monitorozni, értékelni szükséges. Az ÁSZ elnökének előadásáról itt olvashat részletesen.

A bonyhádi FŰTŐMŰ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. gazdálkodásának ellenőrzése

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a bonyhádi társaság vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt a jogszabályi előírásoknak, míg a pénzügyi gazdálkodáshoz kapcsolódóan kisebb szabálytalanságokat tártak fel a számvevők. A bonyhádi önkormányzat megfelelően látta el a feladatait.

A társaság 99%-ban a bonyhádi önkormányzat tulajdonában állt az ellenőrzött időszakban. Összes bevétele 2008-ban 509,2 millió Ft, 2013-ban 354,8 millió Ft volt, az ellenőrzött években nyereségesen gazdálkodott, a saját tőke értéke 41,2 millió Ft-ról 68,5 millió Ft-ra nőtt. A távhőszolgáltatással összefüggő követelésállomány az ellenőrzött időszakban 31,7%-kal nőtt.

Az ÁSZ megállapította, hogy az önkormányzat a távhőszolgáltatás közfeladatának megszervezéséről a jogszabályi előírásoknak megfelelően döntött, rendeletalkotási kötelezettségének eleget tett. A társaság az ellenőrzött időszakban éves üzleti terveket készített, amit a képviselő-testület jóváhagyott. A taggyűlés javadalmazási szabályzatot nem alkotott. A bonyhádi önkormányzat az ellenőrzött időszakban a Kft. feletti tulajdonosi jogokat a vagyongazdálkodási rendeletnek és a kiegészítő szabályok előírásainak megfelelően, szabályszerűen gyakorolta. A felügyelőbizottság ügyrenddel rendelkezett, a számviteli beszámolóról írásbeli jelentést készített. Az ügyvezető igazgató a feladatait a jogszabályi előírások ellenére munkaköri leírás nélkül látta el. Az önkormányzat belső ellenőrzése az ellenőrzött időszakban egy ellenőrzést folytatott le a társaságnál.

Az ellenőrzött időszakban a Kft. számviteli szabályzatait elkészítette, azokat hatályba léptette, a mennyiségi leltározás követelményének meghatározásánál azonban figyelmen kívül hagyta a számviteli törvényben előírtakat. A társaság önköltségszámítási szabályzat készítésére nem volt kötelezett, azonban a Képviselő-testület a távhőrendeletben előírta az önköltségszámítási szabályzat készítésének kötelezettségét. Ennek a társaság 2008. január 1. és 2012. január 27. között nem tett eleget. Ebben az időszakban az alkalmazott távhőszolgáltatási díjakat önköltségszámítás nem támasztotta alá.

A Kft. a számviteli beszámolóit elkészítette, azokat határidőben közzétette. A könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámolókat hitelesítő záradékkal látta el, a 2012. és a 2013. évi számviteli beszámolóról készített jelentésében az előírtak szerint igazolta a szétválasztási szabályok alkalmazását, illetve a keresztfinanszírozás-mentességet. A társaság 2012. július 1-jétől rendelkezett adatvédelmi szabályzattal, amelyben az ügyvezető igazgatót jelölték ki adatvédelmi felelősként. Az alkalmazott gyakorlat ellentétes a jogszabályban előírtakkal, amely szerint adatvédelmi felelősként a szerv vezetőjének a közvetlen felügyelete alá tartozó személyt kell kinevezni vagy megbízni. A távhőszolgáltatási közfeladat árbevételének, a beruházásoknak, a felújításoknak, valamint az értékcsökkenési leírásnak az elszámolása megfelelő volt, viszont az anyagjellegű ráfordításoknál egyes esetekben a közvetett költségeket nem a megfelelő közfeladatra számolták el.

A gazdálkodás szabályszerűségének javítása érdekében a bonyhádi társaság ügyvezetőjének három, míg az önkormányzati tulajdonosi joggyakorlás kontrolljainak erősítése érdekében az önkormányzat polgármesterének egy javaslatot tett az ÁSZ.

A Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásának ellenőrzése

A számvevőszéki ellenőrzés számos hiányosságot, szabálytalanságot tárt fel a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2010 és 2013 közötti pénzügyi és vagyongazdálkodásával, működésével, valamint a társaság önkormányzati felügyeletével kapcsolatban.

A Patakhő NKft. főtevékenysége a 2013. január 1-jén 12 827 fő lakosságszámú Sárospatak Város közigazgatási területén gőzellátás, légkondicionálás, illetve hőszolgáltatás volt. A társaság 2010-2012. között Sárospatak Város Önkormányzata 52%-os többségi, majd 2012-től annak kizárólagos tulajdonában állt. 2010-ben, illetve 2012-2013-ban nyereségesen, 2011-ben veszteségesen gazdálkodott, saját tőkéje 2011-ben a jegyzett tőke 50%-a alá csökkent.

A sárospataki önkormányzat a távhőszolgáltatás közfeladatának megszervezéséről a jogszabályi előírásoknak megfelelően döntött, rendeletalkotási kötelezettségének eleget tett. A Patakhő NKft. a távhőszolgáltatási feladat ellátására 2012. szeptember 30. napjáig alvállalkozót vett igénybe, a szerződést viszont közbeszerzési eljárás mellőzésével kötötte meg. Az önkormányzattal kötött vagyonkezelési szerződés a szabályszerű vagyongazdálkodás feltételeit nem biztosította teljes körűen. A tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatban számos szabálytalanságot tárt fel az ÁSZ, egyebek mellett a felügyelőbizottság ügyrendje jóváhagyásával, az éves beszámolók elfogadásával, a távhőszolgáltatási üzletszabályzattal összefüggésben. Az önkormányzat belső ellenőrzése a társaság gazdálkodásához kapcsolódóan ellenőrzést nem végzett.

A társaság gazdálkodásának szabályozottsága nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, mivel kötelező számviteli szabályzatokkal nem rendelkezett. Számlarendet 2012. december 31-éig nem készített, az ezután hatályos számlarend pedig nem volt összhangban az alkalmazott számlatükörrel, illetve nem tartalmazta a bizonylati rendet. Törvényi előírás alapján a társaság önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat készítésére nem volt kötelezett, ugyanakkor nem dolgozott ki olyan számviteli szétválasztási szabályokat, amelyek biztosították volna az egyes tevékenységek átláthatóságát, illetve a keresztfinanszírozás-mentességet. Így a társaság a közfeladat díjainak megalapozottságát nem biztosította.

A Patakhő NKft. vagyongazdálkodási tevékenysége a jogszabályi előírásoknak összességében nem felelt meg, mivel nem biztosította a kezelésében lévő önkormányzati vagyon elkülönített, szabályszerű nyilvántartását. A társaság a vagyongazdálkodással összefüggésben számos esetben megsértette a számviteli törvény előírásait. A távhőszolgáltatási közfeladat értékesítés nettó árbevételének elszámolásánál, az anyagjellegű ráfordítások elszámolásánál nem érvényesültek teljes körűen a jogszabályi előírások, a beruházások és felújítások elszámolása nem volt szabályszerű. A társaság 2010-2012 között a vevőkövetelések behajtására intézkedéseket nem tett.

Az ellenőrzés megállapításai alapján a gazdálkodás szabályszerűségének helyreállítása érdekében a sárospataki társaság ügyvezetőjének tizenegy, míg a tulajdonosi kontrollok erősítése érdekében az önkormányzat polgármesterének öt, a jegyzőnek pedig további három javaslatot tett az ÁSZ.

A Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. gazdálkodásának ellenőrzése

A számvevőszéki ellenőrzés megállapításai szerint a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. vagyongazdálkodása 2008 és 2013 között megfelelt az előírásoknak, hiányosságokat a pénzügyi gazdálkodáshoz kapcsolódó és egyéb belső szabályzatokkal összefüggésben tárt fel az ÁSZ.

A Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2013-ban a 60 528 fő lakosú Sopron közigazgatási területén 5884 lakossági és 109 nem lakossági felhasználót látott el távhőszolgáltatással. Az ellenőrzött időszakban egyedüli részvényese Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata volt. A társaság távhőszolgáltatással kapcsolatos nettó árbevétele 2008-2013 között 1534,9 millió Ft-ról 1209,4 millió Ft-ra csökkent, összesen 406,3 millió Ft mérleg szerinti veszteséget halmozott fel.

A soproni önkormányzat közfeladat-ellátási kötelezettségének, illetve rendeletalkotási kötelezettségének eleget tett, tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta. Az üzletszabályzat árképzésre vonatkozó szakaszait az árképzésre vonatkozó jogszabályi változásoknak megfelelően nem módosították. Az önkormányzat belső ellenőrzése a távhőszolgáltatás, mint közfeladat ellátás szabályszerű teljesítéséhez nem járult hozzá, mert a társaságnál ellenőrzést nem végzett.

A Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. az ellenőrzött időszakban az előírt számviteli szabályzatokkal rendelkezett, azonban a számviteli elszámolással, értékeléssel és a leltározással kapcsolatban több szabályozási hiányosságot is feltárt az ellenőrzés. A társaság az önköltségszámítási szabályzat-készítési kötelezettségének eleget tett, az önköltség tevékenységenkénti elkülönítését és az önköltség pontos meghatározását az egyes tevékenységek vonatkozásában biztosította, ezáltal biztosított volt a közfeladatok átláthatósága és elszámoltathatósága.

A társaság a távhőszolgáltatási tevékenységet saját vagyonával látta el. Eszközeit szabályszerűen nyilvántartotta, kétévente tényleges mennyiségi leltárfelvétellel vette számba. Éves beszámolóit határidőre elkészítette, elfogadásra a Közgyűlés elé terjesztette és az elfogadást követően közzétette. A távhőszolgáltatási közfeladat bevételeinek, költségeinek és ráfordításainak, valamint beruházásainak elszámolását szabályszerűen végezte.

A távhőszolgáltatás vevőköveteléseinek állománya 2012-ig növekedett, 2013. év végére azonban a 2008-ban nyilvántartott 138 millió Ft lejárt követelésállomány 107,3 millió Ft-ra csökkent. A lejárt követelésekkel szemben a számviteli politikában meghatározott elvek szerint 67,4 millió Ft értékvesztést számoltak el. A társaság a közérdekű adatok közzétételét, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzattal 2008-2013 között nem rendelkezett, az ilyen adatok megismerését közzététellel nem biztosította, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot nem készített.

A gazdálkodás szabályszerűségének javítása érdekében a soproni társaság vezérigazgatójának hat, míg az önkormányzat szabályszerű működésének elősegítése, továbbá a tulajdonosi joggyakorlás kontrolljainak erősítése érdekében a polgármesternek és a jegyzőnek egy-egy javaslatot tett az ÁSZ.

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK