Jogellenes a biztosított szelektív adókedvezmény a Bizottság szerint - A Fiat és a Starbucks-nak nyújtott kedvezmény sérti a támogatási szabályokat

2015.10.26. Jogi Fórum / Európai Bizottság

Az Európai Bizottság határozatában megállapította, hogy Luxemburg és Hollandia szelektív adókedvezményeket biztosított a Fiat Finance, illetőleg a Trade and Starbucks részére, és ezzel megsértette az uniós állami támogatási szabályokat.

Margrethe Vestager, versenypolitikáért felelős biztos a következőképpen nyilatkozott: „Az olyan feltételes adómegállapítások, amelyek mesterségesen csökkentik egy társaság adóterheit, nem állnak összhangban az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokkal. Ezek az adómegállapítások jogellenesek. Bízom benne, hogy ezt az üzenetet a ma hozott határozatok a tagállami kormányok és a vállalkozások számára egyaránt világossá teszik. A vállalkozások – függetlenül attól, hogy kis- vagy nagyvállalkozások, illetve nemzeti vagy multinacionális vállalkozások-e – kötelesek megfizetni a méltányosan rájuk eső adóterhet.”

A 2014 júniusában indított mélyreható vizsgálatok nyomán a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy Luxemburg szelektív adókedvezményeket nyújtott a Fiat finanszírozásra szakosodott vállalatának, míg Hollandia a Starbucks kávépörkölő vállalat számára biztosított szelektív adókedvezményeket. Az adott nemzeti adóhatóság által kibocsátott feltételes adómegállapítás mindkét esetben mesterségesen csökkentette a társaság által fizetendő adót.

A feltételes adómegállapítások önmagukban véve teljes mértékben jogszerűek. Az adóhatóságok azzal a céllal bocsátanak ki ilyeneket, hogy a társaság számára egyértelművé tegyék a társasági adó kiszámításának módját vagy a különös adózási rendelkezések alkalmazását. Mindazonáltal a vizsgálat tárgyát képező két feltételes adómegállapítással mesterséges és összetett módszereket hagytak jóvá a vállalatok adóköteles nyereségének meghatározására. Ezek a módszerek nem tükrözik a gazdasági realitást. Konkrétan, a Fiat és a Starbucks csoporthoz tartozó vállalkozások között értékesített áruk és szolgáltatások esetében olyan árat (úgynevezett belső elszámolóárat) rögzítettek, amely nem felel meg a piaci feltételeknek. Ennek eredményeként a Starbucks kávépörkölő vállalat nyereségének nagy része külföldre helyeződött ki, ahol a nyereség nem minősült adókötelesnek, míg a Fiat finanszírozásra szakosodott vállalata a tényleges haszon csupán kis része után fizetett adót.

Mindez ellentmond az uniós állami támogatási szabályoknak. A feltételes adómegállapítások nem alkalmazhatnak olyan módszertanokat – legyenek azok bármennyire összetettek is – a gazdaságilag indokolatlan belső elszámolóárak megállapítására, amelyek a nyereségek jogellenes kihelyezését eredményezik a társaság által fizetendő adók csökkentése érdekében. Ez az adott vállalkozást tisztességtelen versenyelőnyhöz juttatná a többi vállalkozással (jellemzően kkv-kkal) szemben, amelyek – mivel az általuk igénybe vett áruk és szolgáltatások után piaci árat fizetnek – a ténylegesen elért nyereség alapján adóznak.

Ennélfogva a Bizottság elrendelte, hogy Luxemburg és Hollandia hajtsa be a Fiat, illetve a Starbucks által be nem fizetett adót annak érdekében, hogy megszüntesse a két vállalat tisztességtelen versenyelőnyét, és ismét egyenlő bánásmódot alkalmazzon valamennyi hasonló helyzetben lévő vállalkozás esetében. A behajtandó összeg legalább 20 millió EUR vállalatonként. A határozat értelmében a vállalatok a jövőben nem élhetnek azokkal az előnyökkel, amelyek az említett feltételes adómegállapítások által biztosított kedvező adójogi bánásmódból erednek.

Ezenfelül a Bizottság folytatja az uniós tagállamok által a feltételes adómegállapítások terén alkalmazott gyakorlatok vizsgálatát. Ez további, a feltételes adómegállapításokat érintő hivatalos vizsgálatok elindítását jelentheti, amennyiben jelek mutatnak arra, hogy az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokat nem tartják be. A Belgium, Írország és Luxemburg által kibocsátott feltételes adómegállapítások vonatkozásában indított hivatalos vizsgálatok még nem zárultak le. Mivel az egyes eseteket önmagukban vizsgálják, a ma hozott határozatok nem érintik a folyamatban lévő vizsgálatok eredményét.

Fiat

A luxemburgi székhelyű Fiat Finance and Trade pénzügyi szolgáltatásokat végez, például csoporton belüli hiteleket nyújt a Fiat csoporthoz tartozó egyéb gépjárműgyártóknak. A leányvállalat számos különböző ügyletet bonyolít a Fiathoz tartozó más vállalkozásokkal Európában.

A Bizottság vizsgálata kimutatta, hogy a luxemburgi hatóságok által 2012-ben kibocsátott feltételes adómegállapítás szelektív előnyhöz juttatta a Fiat and Trade vállalatot, amely így 2012 óta 20–30 millió EUR-val csökkentette adóterheit indokolatlanul.

Figyelemmel arra, hogy a Fiat Finance and Trade – tevékenységeit tekintve – egy bankra hasonlít, a vállalat adóköteles nyereségét egy bankhoz hasonlóan, a társaság által végzett pénzügyi tevékenység által elért tőkemegtérülés kiszámításával kell meghatározni. Mindazonáltal a feltételes adómegállapítással olyan mesterséges és rendkívül összetett módszertant hagytak jóvá, amely nem alkalmas a piaci feltételeket tükröző adóköteles nyereség kiszámítására. A Fiat and Trade által fizetett adók mesterséges csökkentésére különösen az alábbi két módon került sor:

Számos gazdaságilag megalapozatlan feltevés és lefelé történő kiigazítás eredményeként a feltételes adómegállapításban becsült tőkealap lényegesen alacsonyabb, mint a vállalat tényleges saját tőkéje.
Erre az adózási célok miatt már így is sokkal alacsonyabb mértékben megállapított saját tőkére alkalmazott ellentételezés szintén jóval elmarad a piaci mértéktől.

Ennek következtében a Fiat and Trade tényleges számviteli tőkéjének csupán kis része, valamint egy igen alacsony mértékű ellentételezés után fizetett adót. A főszabály szerint, amennyiben az adóköteles nyereséget a tőke alapján számítják ki, a vállalaton belüli tőkésítés szintjének összhangban kell állnia a pénzügyi ágazat által alkalmazott alapelvekkel. Ezenkívül az alkalmazott ellentételezésnek meg kell felelnie a piaci feltételeknek. A Bizottság értékelése a Fiat and Trade esetében azt mutatta, hogy amennyiben a tőkére és az ellentételezésre alkalmazott becslések megfeleltek volna a piaci feltételeknek, a Luxemburgban bevallott adóköteles nyereség húszszor magasabb lett volna.

Starbucks

A hollandiai székhelyű Starbucks Manufacturing EMEA BV (a továbbiakban: Starbucks Manufacturing) a Starbucks csoport egyetlen európai kávépörkölő vállalata. Pörkölt kávét és a kávéhoz köthető termékeket (pl. csészéket, csomagolt élelmiszert, cukrászati termékeket) értékesít és forgalmaz a Starbucks európai, közel-keleti és afrikai üzleteiben.

A Bizottság vizsgálata kimutatta, hogy a holland hatóságok által 2008-ban kibocsátott feltételes adómegállapítás szelektív előnyhöz juttatta a Starbucks Manufacturing vállalatot, amely így 2008 óta 20–30 millió EUR-val csökkentette adóterheit indokolatlanul. A feltételes adómegállapítás különösen az alábbi két módon csökkentette mesterségesen a Starbucks Manufacturing által fizetett adókat:

A Starbucks Manufacturing igen jelentős jogdíjat fizet az Alkinak (a Starbucks csoport egyesült királyságbeli vállalatának) a kávépörkölés know-howjáért.
Továbbá felemelt árat fizet a zöld kávébabért a svájci székhelyű Starbucks Coffee Trading SARL részére.

A bizottsági vizsgálat megállapította, hogy a Starbucks Manufacturing által az Alki részére fizetett jogdíj nem indokolható, mivel nem tükrözi megfelelően a piaci értéket. Valójában csak a Starbucks Manufacturing köteles a know-how használatát megfizetni; sem valamely másik, a Starbucks csoporthoz tartozó vállalat, sem valamely független kávépörkölő, amelyhez kiszervezésre került az pörkölés, nem köteles egy alapvetően azonos helyzetben jogdíjat fizetni ugyanazért a know-howért. A Starbucks Manufacturing esetében azonban a jogdíj megléte és szintje azt jelenti, hogy a vállalat nyereségének jelentős részét jogtalanul kihelyezik az Alkihoz, amely sem az Egyesült Királyságban, sem pedig Hollandiában nem köteles a társasági adó megfizetésére.

Ezenkívül a vizsgálat arra is fényt derített, hogy a Starbucks Manufacturing adóalapját indokolatlanul csökkentették azzal a jelentősen felemelt árral is, amelyet a vállalat a zöld kávébabért egy svájci vállalatnak, a Starbucks Coffee Trading SARL-nak fizet. Valójában az árkülönbözet a bab tekintetében 2011 óta több mint háromszorosára nőtt. Ennek a kávépörkölés szempontjából meghatározó tényezőnek az áremelkedése miatt a Starbucks Manufacturing kávépörkölő tevékenysége önmagában véve nem termelt volna elegendő nyereséget a kávépörköléshez kapcsolódó know-how jogdíjának az Alki számára történő megfizetéséhez. A jogdíj ezért főként arra szolgál, hogy a Starbucks üzleteiben értékesített, a Starbucks Manufacturing forgalmának legnagyobb részét kitevő más termékek (például tea, cukrászati termékek és csészék) eladásából származó nyereség kihelyeződjön az Alkihoz.

Visszafizettetés

Főszabály szerint az állami támogatásra vonatkozó uniós szabályok – a versenytorzulás csökkentése érdekében – előírják az összeegyeztethetetlen állami támogatás visszafizettetését. A Bizottság két határozatában rögzítette a Fiat és a Starbucks által kihasznált jogosulatlan versenyelőny értéke, vagyis a vállalat által ténylegesen fizetett és a vállalat által a feltételes adómegállapítás nélkül fizetendő összegek közötti különbség kiszámításának módszerét. Ez az összeg mind a Fiat, mind a Starbucks esetében 20–30 millió EUR, de a visszafizetendő adó pontos összegét a luxemburgi és a holland adóhatóságok fogják megállapítani a Bizottság javaslatában meghatározott módszertan alapján.

Új nyomozati eszközök

A két vizsgálat során a Bizottság első alkalommal alkalmazta az információkérés céljára azokat az új eszközöket, amelyeket 2013 júliusában tanácsi rendelettel hoztak létre (734/2013/EU rendelet). E hatásköröket felhasználva a Bizottság, amennyiben az állami támogatásra irányuló vizsgálat által érintett tagállamok által rendelkezésre bocsátott információk nem elegendőek, bármely más tagállamhoz vagy vállalathoz (köztük a támogatási intézkedés kedvezményezettjéhez vagy annak versenytársaihoz) fordulhat azzal a céllal, hogy azok közvetlenül a Bizottság rendelkezésére bocsássák az állami támogatás értékeléséhez szükséges valamennyi piaci információt.Ezek az új eszközök az állami támogatási szabályozás korszerűsítésére a Bizottság által 2012-ben indított kezdeményezés részét képezik, és lehetővé teszik a Bizottság végrehajtási erőfeszítéseinek arra az állami támogatásra való összpontosítását, amely leginkább torzítja a versenyt.

További háttér-információk

A Bizottság 2013 júniusa óta vizsgálja a tagállamok feltételes adómegállapításra vonatkozó gyakorlatát, 2014 decemberében pedig valamennyi tagállamra kiterjesztette az ezzel kapcsolatos információkérést. A Bizottság továbbá három folyamatban lévő mélyreható vizsgálat esetében adott hangot azzal kapcsolatos aggodalmának, hogy a feltételes adómegállapításokon keresztül állami támogatás nyújtására került sor (Apple, Írország; Amazon, Luxemburg és egy belga adórendelkezés).

Az adócsalás és az adókijátszás elleni küzdelem a jelenlegi Bizottság egyik legfőbb prioritása. 2015 júniusában a Bizottság több kezdeményezést is indított az adókikerülés megakadályozása, a fenntartható adóbevételek biztosítása, és az egységes piac vállalkozások számára való biztosítása érdekében. A javasolt intézkedések a méltányos és hatékony adózásra vonatkozó bizottsági cselekvési terv részét képezik, melynek célja a társasági adózás környezetének jelentős javítása annak méltányosabbá, hatékonyabbá és növekedésbarátabbá tétele révén. A legfontosabb intézkedések közé tartoznak a hatékony adózást a nyereség keletkezésének helyén biztosító keretelvek, valamint a közös konszolidált társaságiadó-alap (KKTA) ismételt bevezetését célzó stratégia. Az utóbbit érintő új javaslat előterjesztése 2016-ra várható. A Bizottság által márciusban ismertetett adózási átláthatósági csomag 2015 októberében meghozta első gyümölcsét: a tagállamok csupán hét hónapnyi tárgyalást követően politikai megállapodásra jutottak a feltételes adómegállapításra vonatkozó automatikus információcsere vonatkozásában. Ez a jogszabály hozzá fog járulni a sokkal nagyobb fokú átláthatósághoz, és ezáltal visszatartó erőt jelent majd olyan esetekben, amikor a feltételes adómegállapítás az adózás terén elkövetendő visszaélés eszközeként szolgálna. Ez pedig jó hír a vállalkozások és a fogyasztók számára, hiszen az ebből az igen hasznos adózási gyakorlatból eredő előnyöket – a tisztességes adóverseny kereteit biztosító szigorúbb felügyelet mellett – továbbra is igénybe lehet venni.

A bizalmas adatokkal kapcsolatos kérdések rendezése után a határozatok betekinthető változatát a Bizottság SA.38375 (Fiat) és SA.38374 (Starbucks) ügyszám alatt teszi majd közzé az állami támogatásoknak a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján található nyilvántartásában (State Aid Register). Az interneten és a Hivatalos Lapban az állami támogatásokkal kapcsolatban közzétett legfrissebb határozatok jegyzéke megtalálható a State Aid Weekly e-News internetes hírlevélben.

  • kapcsolódó anyagok
ADÓZÁS
EURÓPAI BIZOTTSÁG