Lezárult három állami tulajdonú gazdálkodó szervezet ellenőrzése - Az Állami Számvevőszék megállapításai

2016.07.13. Jogi Fórum / ÁSZ

Az Állami Számvevőszék az állami tulajdonú gazdálkodó szervezeteket érintő úgynevezett témacsoportos ellenőrzés keretében befejezte a Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Bay Zoltán NKft.), az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ERFO NKft.) és az NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (NKÖV NKft.) vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének 2011-2014 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy mindhárom társaság esetében a tulajdonosi joggyakorlás összességében szabályszerű volt. A Bay Zoltán NKft.-nél a vagyongazdálkodási tevékenység megfelelt az előírásoknak, hiányosságok a közérdekű adatok közzététele során fordultak elő. Az ERFO NKft. esetében a vagyongazdálkodási tevékenység szabályozásában és a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalában tártak fel hiányosságokat a számvevők. Az NKÖV Nkft. a vagyonmegőrzési tevékenységét alapvetően szabályszerűen végezte, azonban hiányosságok voltak a vagyongazdálkodási tevékenység belső szabályozásában, valamint a közhasznú és a vállalkozási tevékenység bevételeinek és ráfordításainak elszámolásában.

A Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ellenőrzése

A Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló társaság alapításáról a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról szóló kormányhatározat rendelkezett. Működését – általános jogutódként – 2011. augusztus 31-én kezdte meg, a számvevőszéki ellenőrzés az ezt követő időszakra terjedt ki. A Bay Zoltán NKft. a magyarországi műszaki, természettudományi és üzemszervezési alkalmazott kutatások végzését, támogatását, valamint – a kutatási eredményeit felhasználva – szervezet-fejlesztési és korszerűsítési feladatok ellátását tűzte ki célul.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a tulajdonosi joggyakorló a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította ki a vagyonnal való gazdálkodás feltételeit. Rögzítésre kerültek a tulajdonos számára fenntartott kizárólagos jogosítványok, valamint a vagyonnal történő felelős gazdálkodáshoz szükséges követelmények.

A vagyon értékének megőrzését és gyarapítását szolgáló vagyongazdálkodás feltételeit a jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakították és szabályozták. A vagyonnal való gazdálkodás, valamint a vagyonváltozást eredményező döntések megfeleltek az előírásoknak, és a vagyongazdálkodási tevékenység során is betartották az előírásokat. A vagyon nyilvántartása, a vagyonváltozást eredményező döntések,  továbbá a beszámolási kötelezettségek teljesítése megfelelt az előírásoknak. A bevételek, a ráfordítások és az értékcsökkenés elszámolása szabályszerűen történt. Az önköltségszámítás jogszabályi előírásnak megfelelő rendjét azonban csak 2014-től alakították ki és alkalmazták szabályszerűen, annak ellenére, hogy a kötelezettség 2013-tól fennállt.

A társaságnál a kiépített információs rendszer megfelelően működött, a beszámolási kötelezettséget szabályszerűen teljesítették. A könyvvizsgáló és − a 2011. év kivételével − a felügyelő bizottság szabályszerűen végezte a társasági vagyongazdálkodással összefüggő tevékenységét. A tulajdonosi joggyakorló az éves beszámolókat minden évben a jogszabályban meghatározott határidőben jóváhagyta. A 2011. évi beszámoló tulajdonosi jóváhagyása azonban a felügyelő bizottság véleménye hiányában nem volt szabályszerű. A letétbe helyezést a társaság minden évben teljesítette.

A közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos jogszabályi előírásnak a Bay Zoltán NKft. nem tett eleget, ugyanis nem alkotta meg a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szabályzatát, és a kötelezően közzéteendő adatok egy részét nem hozta nyilvánosságra.

A Bay Zoltán NKft. gazdálkodásának a kormányzati szektor hiányára és az államadósságra befolyással bíró elemei a jogszabályi előírásoknak megfeleltek. A társaságnak a stabilitási törvényben meghatározott adósságot keletkeztető ügylete nem volt. A bevételeket és ráfordításokat szabályszerűen számolták el.

Az ÁSZ a Bay Zoltán NKft. ügyvezetőjének két javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

Az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ellenőrzése

A Magyar Állam 100%-os tulajdonában lévő társaság rehabilitációs célú foglalkoztatást megvalósító közhasznú szervezet, amely megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékos személyek foglalkoztatását végzi.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a tulajdonosi joggyakorló az alapító okiratban szabályszerűen kialakította a vagyongazdálkodás feltételeit és a felelős gazdálkodás követelményeit, annak módosításai megfelelően követték az ERFO NKft. tevékenységében, szervezetében, valamint a jogszabályokban bekövetkezett változásokat.

A vagyongazdálkodás szabályozása 2011-2013 között nem volt megfelelő. A társaság 2014-től a törvényi előírásoknak megfelelő szabályzatokkal rendelkezett, ugyanakkor szabályozási hiányosságok voltak a számlarendet és a selejtezési szabályzatot érintően is. A hatályos szervezeti és működési szabályzat tartalmilag nem felelt meg a 2011-2014 közötti – szervezeti, illetve belső szabályozási – változásoknak, módosítását az alapító okiratban előírtak ellenére nem végezték el. A vagyonváltozás kimutatása folyamatos, a vagyon-nyilvántartás átlátható, naprakész és szabályszerű volt. A bevételek, költségek és ráfordítások elszámolása, valamint az önköltségszámítás tekintetében a jogszabályi és a belső szabályzatok előírásait érvényesítették. A közhasznú tevékenység, illetve a vállalkozási tevékenység bevételei és ráfordításai elkülönítésének szabályait megfelelően rögzítették. Az ERFO NKft. állami vagyont nem kezelt, állami vagyon hasznosítására kötött szerződéssel nem rendelkezett.

A vagyongazdálkodás a jogszabályi rendelkezéseknek és a tulajdonosi előírásoknak megfelelő volt, ennek ellenére a saját tőke-jegyzett tőke aránya 2014-re csökkent. Szabályszerű tulajdonosi döntésekkel a társaság a felhalmozott negatív eredmény kompenzálására fejlesztési célú tulajdonosi kölcsönt és tőkejuttatást kapott. A tulajdonosi joggyakorló az ERFO NKft. vagyongazdálkodási tevékenységét a belső szabályzatának megfelelően ellenőrizte. A beszámolókat és a közhasznúsági jelentéseket szabályszerűen elkészítették, azokat a tulajdonosi joggyakorló részére jóváhagyásra megküldték. Az éves beszámolók letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségét – a 2013. évi közhasznúsági melléklet kivételével – szabályszerűen teljesítették.

A közérdekű adatok közzétételéről szóló szabályzatot nem alkották meg, és a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatali kötelezettsége ellenére nem került közzétételre többek között a szervezeti felépítés, a szervezeti és működési szabályzat, a foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre vonatkozó 2014. évi szerződések, továbbá a közbeszerzési információk. Az adatok védelmét hatályát vesztett jogszabály alapján szabályozták. Az alapító okiratban rögzített – a tulajdonosi joggyakorló által előírt – információs rendszert az előírásoknak megfelelően működtették.

Az ÁSZ a társaság ügyvezetőjének négy javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

Az NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ellenőrzése

Az NKÖV NKft. tevékenységi köre a kulturális örökség megóvása, műemlék-védelem, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, múzeumi tevékenység, történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, biztonsági rendszer-szolgáltatás, illetve egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység és oktatás voltak. A társaságot a Magyar Állam 2001. január 1-jével közhasznú társaságként hozta létre. Az NKÖV NKft. 2009. július 1-jétől működik nonprofit korlátolt felelősségű társaságként. Az NKÖV NKft. feletti tulajdonosi jogokat a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, majd az Emberi Erőforrások Minisztériuma gyakorolta.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlója a tulajdonos számára fenntartott, vagyongazdálkodásra vonatkozó jogokat meghatározta. Az alapító okiratban rögzítették a gazdálkodó szervezet saját vagyona értékének megőrzését és gyarapítását, valamint a felelős gazdálkodás követelményeit. Az NKÖV NKft. nem kezelt állami vagyont, így vagyonkezelési szerződés megkötésére nem került sor. A tulajdonosi joggyakorló vagyonváltozást eredményező döntései megfeleltek a jogszabályi és a belső előírásoknak.

Az NKÖV NKft.-nél a vagyon értékének megőrzését, gyarapítását szolgáló, szabályszerű vagyongazdálkodás feltételeinek kialakítása nem teljes körűen felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Nem rendelkeztek ugyanis a tulajdonosi joggyakorló által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzattal, valamint nem szabályozták, hogy a társaság a támogatások rendeltetésszerű felhasználásáról való számadási kötelezettsége teljesítését milyen nyilvántartások vezetésével biztosítja. Az NKÖV NKft. saját vagyonát összességében a jogszabályi előírásoknak megfelelően tartotta nyilván, azonban a leltározási szabályzat rendelkezéseit nem tartotta be. A közhasznú és vállalkozási tevékenység ráfordításai nyilvántartásának szabályozása és azok elszámolása szintén nem volt szabályszerű.

A társaság vagyongazdálkodási tevékenysége a jogszabályi rendelkezésnek és a belső szabályzatok előírásainak alapvetően megfelelt, önköltségszámításra a közhasznú tevékenysége tekintetében nem volt kötelezett. A vagyonváltozást eredményező döntések előkészítése és megalapozása a jogszabályi és belső előírásoknak összességében megfelelt, azonban több esetben mellőzték a közbeszerzési eljárás lefolytatását. A beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségeket szabályszerűen teljesítették. A vagyongazdálkodást érintően kialakították és szabályosan működtették a tulajdonosi joggyakorlóval fenntartott információs rendszert. Adósságot keletkeztető ügyletet nem kötöttek, osztalékfizetésre nem került sor.

Az ÁSZ az NKÖV NKft. ügyvezetőjének nyolc javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK