Főtanácsnoki indítvány a vámkezelés elmaradása kapcsán - A keletkező károkért nem tartozik felelősséggel az újra felvevő alfuvarozó

2016.07.14. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

A főtanácsnok szerint az árut a rendeltetési vámhivatalnál a fuvarozónak átadó majd a vámeljárás állítólagos lefolytatása után azt újra felvevő alfuvarozó főszabály szerint nem tartozik felelősséggel a vámkezelés elmaradásából keletkező károkért.

Yves Bot főtanácsnoknak a C-547/15. sz. Interservice ügyben ismertetett indítványa

Egy kínai cég egy olasz cégnek 40 000 USA dollár értékben ruházati cikkeket értékesített, amelyek a szlovéniai Koper kikötőjébe hajón érkeztek meg. Az áru vámkezelésével egy magyar vállalkozás egy szlovén vámügynököt bízott meg, amely a koperi vámhivatalban megindította a vámeljárást, amelynek részeként az árut egy bécsi vámhivatalnál kellett volna bemutatni nyilvántartásban vétel céljából.

Az említett magyar vállalkozás fuvarozói minőségben egy magyar alfuvarozót bízott meg az árunak Koperból Bécsbe, illetve a vámeljárás lefolytatása után Rómába történő szállításával. Az alfuvarozó az árut Bécsbe szállította és ott a vámeljáráshoz szükséges iratokat átadta a fuvarozó képviselőjének, akitől később azt a tájékoztatást kapta, hogy a vámkezelés megtörtént. Ezt követően az alfuvarozó az árut továbbszállította Olaszországba.

A valóságban azonban a kérdéses árut sohasem mutatták be Bécsben vámeljárásra, ami miatt a szlovén vámhatóság 11 000 euró összegű vám, áfa és késedelmi kamat megfizetésére kötelezte a szlovén vámügynököt. Ez utóbbi megfizette az említett összeget, amelynek megtérítését most az alfuvarozótól kéri a magyar bíróság előtt, mivel a fuvarozót időközben felszámolták.

Az ügyben eljáró Kúria azt szeretné megtudni az Európai Bíróságtól, hogy a Közösségi Vámkódex értelmében az alfuvarozó köteles-e hitelt érdemlően meggyőződni arról, hogy a fuvarozó az árut vámkezelés céljából ténylegesen bemutatta-e a vámhivatalnál, és ennek elmulasztása esetén – a fuvarozóhoz hasonlóan – felelősséggel tartozik-e a vámkezelés elmaradásából keletkező károkért.

Yves Bot főtanácsnok (Franciaország) a mai napon megtett indítványában kifejti, hogy a Közösségi Vámkódex szerinti „fuvarozó” fogalma főszabály szerint kiterjed azon alfuvarozóra is, aki annak tudatában végzi az áru fuvarozását, hogy az vámeljárás hatálya alatt áll.

A főtanácsnok szerint az ilyen alfuvarozó köteles az árunak a rendeltetési vámhivatalnál sértetlenül történő bemutatására, de csak addig, amíg az áru fizikailag ténylegesen a birtokában van. Amennyiben tehát az alfuvarozó az árut a rendeltetési vámhivatal parkolójáig szállította, és az ezen árura vonatkozó dokumentumokat átadta a fuvarozó képviselőjének a célból, hogy az teljesítse a vámeljárás befejezésének az alakiságait, úgy az alfuvarozó a dokumentumok átadásával mentesül az árunak a vámhivatalnál történő bemutatására vonatkozó kötelezettsége alól.

A főtanácsnok továbbá hangsúlyozza, hogy e kötelezettség alól mentesülve az alfuvarozó a szállítás folytatását megelőzően nem köteles ellenőrizni, hogy a fuvarozó a vámeljárás befejezése céljából valóban bemutatta‑e az árut a rendeltetési vámhivatalnál. Az alfuvarozó felelőssége ugyanakkor megállapítható lehet, ha olyan információk birtokában folytatta a szállítást, amelyek bizonyíthatják, hogy a vámeljárás nem szabályszerűen fejeződött be.

FONTOS: A főtanácsnok véleménye nem köti a Bíróságot. A főtanácsnok feladata, hogy teljesen pártatlanul és függetlenül eljárva a rábízott ügy jogi megoldására vonatkozó javaslatot terjesszen a Bíróság elé. Az Európai Bíróság bírái most kezdik meg az ügyben a tanácskozást. Az ítéletet későbbi időpontban hozzák meg.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
VÁM