Az államadósság-kezelő rendszer ellenőrzése és utóellenőrzése - Az Állami Számvevőszék megállapításai

2016.07.14. Jogi Fórum / ÁSZ

Az Állami Számvevőszék befejezte az államháztartás központi alrendszerének adósságát kezelő rendszer teljesítményellenőrzését a 2012-2014. közötti időszakra vonatkozóan. Az ellenőrzés megállapította, hogy az Államadósság Kezelő Központ Zrt. feladatellátása alapvetően az Alapító által jóváhagyott államadósság-kezelési stratégia megvalósítását szolgálta. Ugyanakkor az ellenőrzés számos olyan hiányosságot tárt fel, amelyek kockázatot jelentettek az államadósság-kezelési stratégia megalapozottsága és eredményes megvalósítása tekintetében. Az ellenőrzéssel párhuzamosan az ÁSZ elvégezte az államadósság-kezelő rendszert érintő korábbi ellenőrzésének utóellenőrzését is.

Az államháztartás központi alrendszere adósságának kezelése érdekében végzett pénzügyi műveletekről az államháztartásért felelős miniszter az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK Zrt.) útján gondoskodik. Az ÁKK Zrt. állami tulajdonú gazdasági társaság, kizárólagos tulajdonosa a Magyar Állam, amelynek nevében a tulajdonosi jogokat az államháztartásért felelős miniszter gyakorolja. Az adósságkezelésnek – az adósságkezelési stratégiában meghatározott – feladata azt volt, hogy a költségvetés finanszírozási szükségletét hosszú távon minimális költséggel, elfogadható kockázatok vállalása melletti egységes szemléletben finanszírozza.

Az ellenőrzés megállapította, hogy az államháztartásért felelős miniszter ÁKK Zrt. feletti alapítói és tulajdonosi joggyakorlása összességében az államadósság-kezelési stratégia eredményes megvalósítását szolgálta. Az adósságkezeléssel kapcsolatos döntéshozatali rendszerét is alapvetően az eredményesség szempontjainak figyelembevételével alakította ki. Ugyanakkor a monitoring rendszer keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) ellenőrzésre jogosult szerve nem ellenőrizte az ÁKK Zrt. adósságkezelési és finanszírozási tevékenységét, és az ÁKK Zrt. Felügyelő Bizottsága sem végzett ellenőrzést. Az ellenőrzések elmaradása az ellenőrzési időszakban kockázatot jelentett az Alapító által meghatározott célok, célértékek teljesítése, a teljesítés nyomon követése tekintetében, mivel hiányzott az a kontroll, ami a feladatellátás esetleges hiányosságait, hibáit feltárta volna. 2015-ben a NGM belső ellenőrzési szervezeti egysége ellenőrizte az ÁKK Zrt. belső kontrollkörnyezetét.

Az ÁKK Zrt. adósságkezeléssel kapcsolatos feladatellátása összességében eredményesen szolgálta az Alapító által jóváhagyott államadósság-kezelési stratégia megvalósítását, az abban kitűzött stratégiai célokat teljesítették, gondoskodtak az államháztartás központi alrendszere finanszírozási igényének teljesítéséről. Az államadósság összetétele a kisebb kockázat irányába változott. Ugyanakkor az adósságkezelési tevékenység költséghatékonyságát mérő értékelési rendszert nem alakított ki az ÁKK Zrt. annak ellenére, hogy az államháztartásért felelős miniszter azt kifejezetten kérte, határidők megjelölésével. Az adósságkezelési tevékenység költséghatékonyságát mérő rendszer kialakításának hiányában a költségek és azok alakulásának nyomon követése, értékelése és elemezése nem volt biztosított. Így kockázatot jelentett annak az államadósság kezelési stratégiában megfogalmazott célnak az elérése tekintetében, miszerint hosszú távon minimális költséggel kell a finanszírozást végezni.

Az ÁSZ a nemzetgazdasági miniszternek és az ÁKK Zrt. Igazgatósága elnökének fogalmazott meg javaslatokat, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

Az államadósság-kezelő rendszer utóellenőrzése

Az Állami Számvevőszék 2012-ben hozta nyilvánosságra az államháztartás központi alrendszerének adósságáról és éven túli kötelezettségvállalásának ellenőrzéséről szóló jelentését. Az abban foglalt megállapításai alapján a nemzetgazdasági miniszter négy pontból álló intézkedési tervet készített. A most befejezett utóellenőrzés keretében az ÁSZ az intézkedési terv végrehajtását értékelte. Az ÁSZ megállapította, hogy a négy előírt intézkedésből két intézkedés határidőben teljesült. A további két intézkedés végrehajtásáról a nemzetgazdasági miniszter az ellenőrzési időszakot követően intézkedett.

A 2011. július 1-jétől hatályos új számvevőszéki törvény alapján a számvevőszéki jelentések intézkedést igénylő megállapításaihoz és javaslataihoz kapcsolódóan az ellenőrzött szervezet vezetője köteles intézkedési tervet összeállítani és azt az ÁSZ részére megküldeni. Az intézkedési tervben foglaltak megvalósítását az Állami Számvevőszék utóellenőrzés keretében ellenőrizheti.

Az ÁSZ még 2012-ben értékelte az államadósság alakulását, finanszírozási szerkezetének, a kamatkiadások és a hosszú távú kötelezettségvállalások alakulását, az adósságkezelési tevékenységgel kapcsolatos döntéshozatali rendszert, és az adósságkezelési tevékenység eredményességét. A feltárt hiányosságok megszüntetésére az ÁSZ a nemzetgazdasági miniszter részére négy javaslatot fogalmazott meg, aki ennek alapján négy intézkedést tartalmazó intézkedési tervet hagyott jóvá. Az utóellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az intézkedési tervben foglaltakat végrehajtották-e. Az ellenőrzés a 2012. évi számvevőszéki jelentés közzétételének napjától az utóellenőrzés megkezdése napjáig tartó időszakra (a 2012. augusztus 23. és 2015. november 24. közötti időszak) terjedt ki.

Az utóellenőrzés megállapította, hogy az intézkedési tervben előírt négy feladat közül kettő határidőre teljesült, további egy feladatot részben, egy feladatot pedig nem hajtottak végre az utóellenőrzés megkezdéséig. A Nemzetgazdasági Minisztérium az intézkedési tervben szereplő feladatok végrehajtásához kapcsolódó nyilvántartási kötelezettségének hiányosan tett eleget.

Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a nemzetgazdasági miniszterhez a végre nem hajtott feladatokkal összefüggésben, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg. A nem végrehajtott és részben teljesült feladat végrehajtásáról a nemzetgazdasági miniszter az utóellenőrzési időszakot követően intézkedett.

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK