Lezárult a Magyar Szabványügyi Testület ellenőrzése - Az Állami Számvevőszék megállapításai

2016.08. 2. Jogi Fórum / ÁSZ

Befejezte az Állami Számvevőszék a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) 2012–2014 közötti időszakra vonatkozó gazdálkodási tevékenységének ellenőrzését. Az ellenőrzés megállapította, hogy az MSZT a költségvetési támogatásokat szabályszerűen használta fel és számolta el. Hiányosságot tárt fel az ÁSZ azonban a gazdálkodás területén. Az MSZT egyszerűsített éves beszámolói a 2012., 2013. években nem feleltek meg a jogszabályokban foglaltaknak, azok nem a valós állapotot tükrözték. Az ellenőrzés megállapította, hogy az MSZT közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, ezáltal az átláthatóság nem volt biztosított. Az ÁSZ az ellenőrzési tapasztalatai alapján felveti a szervezet jelenlegi formában történő feladatellátásának az indokoltságát.

A Magyar Szabványügyi Testület köztestület, a nemzeti szabványosítással összefüggő közfeladatokat látja el kizárólagos jogkörrel. A köztestületek tekintetében társadalmi elvárás a közpénzek értékelvű, rendeltetésszerű felhasználása, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságának megteremtése, amelyhez az ÁSZ az államháztartásból nyújtott támogatások ellenőrzésével járul hozzá. Az MSZT létrehozását a nemzeti szabványosításról szóló törvény rendelte el, törvényességi felügyeletét, ellenőrzését a nemzetgazdasági miniszter látja el. Az MSZT vagyona a 2012. év végi 1,9 milliárd Ft-ról 2014. év végére 1,7 milliárd Ft-ra, (10,5%-kal) csökkent.

Az ellenőrzés megállapította, hogy az MSZT gazdálkodására vonatkozó belső szabályzatokat elkészítették, azonban gazdálkodásának szabályozottsága nem felelt meg teljes körűen a jogszabályi előírásoknak. A számlarend nem tartalmazta a céltartalékok számlát, továbbá a pénzkezelési és értékelési szabályzat elavult jogszabályra történő hivatkozást tartalmazott. A folyamatba épített ellenőrzési rendszert működtetése során a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás adatai között nem teljes körűen volt biztosított az egyeztetés és ellenőrzés. A nemzeti szabványosítással összefüggő közfeladatának ellátása céljából, az államháztartásból ingyenesen tulajdonába juttatott vagyont az MSZT 2014-ben értékesítette.

Az MSZT beszámoló készítési kötelezettségének minden évben eleget tett, azonban az egyszerűsített éves beszámolóiban a nem megfelelő célra feloldott céltartalék miatt keletkezett hibák összege 2012. és 2013. években jelentős összegűnek minősültek. Ennek következtében az MSZT egyszerűsített éves beszámolói 2012. és 2013. években nem a valós állapotot tükrözték. Az MSZT 2014. évi beszámolója az eltérő célra képzett céltartalék feloldása miatt részben felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Az ellenőrzött időszakban a mérleg tagolása a kötelezettségek tekintetében nem felelt meg a jogszabályban előírt egyszerűsített éves beszámoló szerinti tagolásnak, továbbá a tagdíjakat nem az egyéb bevételek között számolták el, továbbá a kiegészítő mellékletben a pénzügyi műveletek bevételeit a jogszabályban előírtak ellenére az egyéb bevételek között mutatták be. A gazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendjét összességében szabályszerűen kialakították, az igénybe vett és egyéb szolgáltatások, a személyi jellegű ráfordítások költségei elszámolása összességében megfelelt a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásainak.

A költségvetési támogatások felhasználása és elszámolása az ellenőrzött időszakban szabályszerű volt, az MSZT a támogatási szerződésekben rögzített formában számolt el a támogató Nemzetgazdasági Minisztérium felé.

Az MSZT közzétételi szabályzattal rendelkezett, azonban a szabályzat mellékletében található közzétételi lista, valamint az MSZT honlapjának kialakítása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Az MSZT a közérdekű adatok közzétételére vonatkozó kötelezettségét nem teljes körűen teljesítette. Az MSZT a nemzeti szabványosításról szóló törvényben előírt dokumentumokat nem teljes körűen küldte meg a törvényességi ellenőrzést ellátó nemzetgazdasági miniszternek, ezáltal akadályozta a köztestület elszámoltathatóságát.

Az ÁSZ az MSZT elnökének egy, az MSZT ügyintéző szervezete vezetőjének 11 javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK