Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. ellenőrzése - Lezárult az Állami Számvevőszék vizsgálata

2016.08.16. Jogi Fórum / ÁSZ

Az Állami Számvevőszék befejezte az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (OFA NKft.) vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének 2012. január 13. és 2014. december 31. közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a tulajdonosi joggyakorló Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az állami vagyon értékének megőrzéséhez, gyarapításához, valamint a felelős vagyongazdálkodáshoz szükséges követelményeket meghatározta. Hiányosságot tárt fel az ellenőrzés azonban az NGM tulajdonosi joggyakorlásánál, valamint az OFA NKft. esetében az OFA Közalapítványtól átvett vagyon elszámolásával összefüggésben. Az OFA NKft. a számviteli törvény alapján egyszerűsített éves beszámolót készített, így mentesült az önköltség számítás rendjére vonatkozó szabályzat készítésének kötelezettsége alól.

Az Állami Számvevőszék úgynevezett témacsoportos ellenőrzés keretében állami tulajdonú gazdálkodó szervezeteket ellenőriz, ennek keretében került sor az OFA NKft. ellenőrzésére is. A miskolci székhelyű, 100%-os állami tulajdonban lévő társaság az OFA Közalapítvány jogutódja, a Magyar Állam képviseletében az NGM alapította. Az OFA NKft. közhasznú tevékenysége keretében elsődlegesen a munkaerő-piaci, felnőttképzési programok indítását és azok megvalósítását végzi. Felkérésre közreműködik továbbá csoportos létszámleépítések esetén a foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében, javításában. A társaság vagyonkezelési szerződésben rögzített állami vagyonnal az ellenőrzött időszakban nem rendelkezett, vagyona 2014-ben 22 milliárd 636 millió Ft volt.

A tulajdonosi jogokat az NGM a MNV Zrt.-vel kötött szerződés alapján gyakorolta, alapító okiratban fogalmazta meg a vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó jogokat és a felelős gazdálkodáshoz szükséges követelményeket. Ugyanakkor az OFA NKft.-vel megkötött támogatási szerződések a támogatás felhasználása tekintetében ellentmondást tartalmaztak. Az NGM vagyonváltozást eredményező döntései a 2014. évi tőkeemeléshez kapcsolódóan nem feleltek meg az MNV Zrt.–vel kötött megbízási szerződésben és az államháztartási törvényben foglaltaknak, mivel tőkeemelésre nem az MNV Zrt. útján került sor, azt az NGM saját forrásából valósította meg.


Az OFA NKft. vagyongazdálkodási tevékenységének szabályozását hiányosan alakította ki, számlarendje nem teljes körűen felelt meg a számviteli törvény előírásainak. Nem határozták meg a számlák tartalmát, növekedésének és csökkenésének jogcímeit, a számlákat érintő gazdasági eseményeket, azok más számlákkal való kapcsolatát, a főkönyvi számlák és az analitikus nyilvántartások kapcsolatát, valamint a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet. A társaság vagyonnyilvántartása és vagyonváltozást eredményező döntései nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak, ugyanis mérlegében az OFA Közalapítványtól átvett vagyont nem apportként mutatta ki. Továbbá a társaság a közhasznú feladatellátásra kötött támogatási szerződésekben foglaltakkal ellentétben a támogatásokat nem kizárólag működési célra használta fel.

A bevételek és ráfordítások elszámolása részben volt megfelelő, mivel 2013-ban a 100 ezer Ft bekerülési érték alatti beszerzések, 2012-ben az OFA NKft. tulajdonában álló ingatlan értékcsökkenését nem a jogszabályi előírások szerint számolták el. Az OFA NKft. vagyongazdálkodási tevékenysége során 2012-ben nem készített befektetési szabályzatot. Az ellenőrzött időszakban az alapításkor átvett vagyon szabálytalan elszámolása következtében a társaság beszámolói a 2012-2014. években nem a valós vagyoni állapotot tükrözték, mivel a jegyzett tőke összegét 1 milliárd 436 millió Ft-tal alacsonyabb értéken mutatták ki. A könyvvizsgáló a beszámolókat ennek ellenére hitelesítő záradékkal látta el, továbbá a felügyelőbizottság sem tett eleget a beszámolókra vonatkozó írásbeli jelentéstételi kötelezettségének. Az OFA NKft. közbeszerzési kötelezettségének az ellenőrzött időszakban részben tett eleget, mert 2012-ben a közbeszerzési értékhatárt figyelmen kívül hagyva, közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül kötött szerződést. A szabálytalanságot 2013-ban feltárták és intézkedtek a szerződés megszüntetéséről. A társaság honlapjának tartalma nem felelt meg törvényi előírásoknak, mivel nem tették közzé a szervezeti és személyzeti adatokat, az SZMSZ-t, valamint a 2013. év kivételével az üzleti terveket. Az OFA NKft. az ellenőrzött időszakban adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött.


Az ÁSZ a társaság ügyvezetőjének hét, a nemzetgazdasági miniszternek három javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK