A rövidtartamú szabadságbüntetés Angliában - Gruber Lajos írása a Jogtudományi Közlöny 1890.évi 39. számából

2016.09.26. Jogi Fórum / Összefogás a Börtönügyért Egyesület

A Jogtudományi Közlöny 1890. évi 39. számában jelent meg Gruber Lajos írása A rövidtartamú szabadságbüntetés Angliában címmel. Ebből közlünk részleteket.

A rövidtartamú szabadságbüntetés Angliában.
— Összevetve a magyarországi viszonyokkal. —

Az angol progressiv büntetési rendszer a végrehajtás minden stadiumában szem előtt tartja azon jogi elvet, hogy a büntetés arra van rendelve, hogy «malum passionis pro malo actionis» legyen. Ugyanazért még az egy hónapi fogházat tul nem haladó büntetésnél is a foglyok munkáltatásánál csakis arra vannak tekintettel, hogy fentartsák a büntetés elrettentő hatását. Az ezen osztályhoz tartozó foglyokat Du Cane, az angol börtönügy jelenlegi vezetőjének, megjegyzése szerint kizárólag fárasztó, unalmas, haszontalan, érdektelen és egyhangú munkával foglalkoztatják. Mint tulajdonképeni durva munkát itt leginkább a taposó malmot, valamint a hajtóforgatást alkalmazzák. Azon foglyokat, a kiket nem itéltek el durva munkára és a kiknek egészségi állapota ezen munka alkalmazását meg nem engedi, csepütépéssel, kőtöréssel vagy egyéb ipari munkával foglalkoztatják.

A «first-class misdemeanants» (első osztályu elitéltek) alatt azon foglyok értendők, kik durva munka nélküli fogházbüntetésre lettek itélve, és kiknél a biró jobb bánásmódot tart megfelelőnek, mint a minőben a közönséges foglyok részesülnek. Általában csak a biró belátásától függ, vajon akar-e valamely vádlottat első osztályu elitéltnek nyilvánitani, vagy sem. A büntetésnek ezen neme megfelel a mi elzárásunknak és igen sok kiváltsággal jár; ennél ugyanis az elzártak a nekik kijelölt zárkát saját költségükön jobban ékesithetik fel, vagy ha jobban fölékesitett zárkák léteznek az intézetben, behurczolkodhatnak azokba megállapitott összeg fizetése ellenében; maguk élelmezhetik magukat és meghatározott összegek fizetése ellenében ezen elzártak felmenthetők zárkáik tisztogatása és hasonló munkák alól. Ezen elitéltek bánásmódja egészen elütő attól, melyben a durva munkával összekötött fogházbüntetésre itéltek részesülnek. Az utóbbiaknak, a mennyire a büntetési idő ezt megengedi, négyféle büntetési fokon kell keresztül menni. A magasabb fokra való mindenkori előlépés a márkarendszer alapján történik, miután az illető büntetési fok részére megállapított számú márka ki lett érdemelve.

Az első büntetési fokon a foglyot naponkint 10 órán át durva munkával foglalkoztatják. Szigorú magánelzárásban tartják; iskolai oktatásban nem részesül és a szentiráson kivül más könyvet nem adnak neki a könyvtárból. Vasárnap az egész napon át zárkájában marad becsukva; e napon a szabadlevegőn való időzést megtiltják neki. Kemény fekhelyen fekszik matrácz nélkül («plank bed without a mattress»), 13 éven alóli gyermekek, a 60 éven tuli férfiak és valamennyi női fogoly azonban ezenkivül még szalmazsákot és vánkost is kapnak. A fogoly addig marad az első büntetési fokon, a mig 224 márkát ki nem érdemelt, tehát legalább négy hétig. Oly foglyok, kiknek büntetési tartama nem haladja tul a négy hetet, ennek következtében az egész idö alatt az első büntetési fokon maradnak. A meddig a fogoly az első büntetési fokon van, addig munkajutalomban nem részesül.

Ezenkívül az étrend is különbözőképen alakul a kitöltendő büntetés hosszúságához képest. Ezt szükségesnek tartották az angol kormány által a fogházi élelmezés tekintetében megkérdezett szakférfiak, hogy megőrizzék a büntetés szükséges szigorát és ezzel az elrettentő hatást. A rövidtartamu büntetéseknél a nyujtandó élelmezést a minimumra redukálják, mert nézetük szerint nem kárositják az egészséget, ha a fogolynak 7 napon átcsak a legszükségesebbet adják és ilynemü megszoritás szükséges, hogy a fogoly rövidtartamú büntetéseknél a büntetést bajnak tekintse. Ha a fogolynak annyi, vagy talán még több ételt adnának a fogházakban, mint a mennyit a szabad életben kapott, akkor a rövid büntetés — ugy mondanak a fentebb említett szakférfiak — sok embernél minden elrettentő hatást nélkülözne, sőt bizonyos körülmények között csak azért követnének el uj jogsértéseket, hogy kényelmes módon közköltségen élelmezéshez juthassanak.

Angliában a letartóztatottak számára négy különböző, osztályról osztályra javuló étrend létezik, a melyeknek azok a következő tábla szerint alá vannak vetve: … .

Dr. GRUBER LAJOS,
budapesti ügyvéd.”

A teljes tanulmány ITT olvasható!

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS