Balog Arnold: Fiatalkoruak fogházai - A Jogtudományi Közlöny 1908.évi 41.számából

2016.10. 4. Jogi Fórum / Összefogás a Börtönügyért Egyesület

A Jogtudományi Közlöny 1908. évi 41. számában jelent meg Balog Arnold írása Fiatalkoruak fogházai címmel.

„Fiatalkoruak fogházai.
 

      A büntető törvény novellájának 27. § a értelmében a 18 éven alóliak büntetése a fiatalkoruak részére felállított külön fogházban hajtandó végre. Ilyen külön fogházaink ezidő szerint még nincsenek. Mivel pedig a novellát életbe léptető rendelet a fiatalkoruakra vonatkozó rendelkezések életbeléptét 1910 január i-ére tette, addig az ideig pedig nincs kilátás arra, hogy megfelelő fogházak elkészüljenek: már most kell megfelelően gondoskodni arról, hogy az ország különböző vidékein több fogház kizárólag fiatalkoruak részére alakittassák át.
      Az igazságügyi kormány az erre vonatkozó előmunkálatokat már meg is tette és folyamatban van azon törvényszéki fogházak kijelölése, amelyekben a vizsgálati foglyokon kivül 1910 január 1-től csakis fiatalkoruakra szabott fogházbüntetések fognak végrehajtatni.
      Ez a dolog természete szerint sok nehézséggel fog járni. Azon törvényszéki fogházakból, amelyek fiatalkoruak fogházaivá nyilvánittatnak, az összes elitélteket más törvényszéki fogházakba kell szállitani, ami már magában véve is nagyon költséges és emellett a foglyokra megszégyenitő és a javitás czéljával össze nem egyeztethető. Másrészről pedig mivel a dolog természete szerint fiatalkoruak fogházává csak kevés törvényszéki fogház lesz nyilvánitható, a fogházra itélt fiatalkoruaknak a rövid szabadságvesztés büntetés kiállása végett rendőri vagy fogházőri felügyelet mellett hosszú utakat kell megtenniök, amig a kijelölt fogházba érnek, viszont a fiatalkoruak fogházából ismét jelentékeny utat kell megtenniök, amig állandó lakóhelyükre mennek.
      Ezt a megoldást a magunk részéről még ideiglenesen se tudjuk megnyugvással elfogadni és jobbnak tartottuk volna, ha a törvény ezen rendelkezése csak 1912-ben lépett volna hatályba, mintsem ilyen hercze-hurcza legyen a szépen kigondolt és nemes intenczióju jogszabály végrehajtásából.
      Különösen nyugtalanitó a budapesti fiatalkoruak sorsa. Nem tudnánk belenyugodni abba, hogy Budapesten az állam ne rendezne be a fiatalkoruak részére külön fogházat. Budapest területén két számbavehető szabadságvesztési intézet van: az alkotmány utczai fogház, amely kevésbbé alkalmas, és a kőbányai gyüjtőfogház, amely az ország legmodernebbül épitett letartóztatási intézete, és amely a fiatalkoruak gyüjtőfogházának minden tekintetben megfelelne. Reméljük, hogy a hivatalos körök nem ragaszkodnak ahhoz, hogy ez az intézet jelenlegi rendeltetésének megfelelően általános fogháznak tartassék fenn és átengedik a gyüjtőfogházat a fiatalkoruak fogháza czéljára.
      A magunk részéről sokkal inkább el tudnánk nézni azt a szintén nem kivánatos állapotot, hogy a felnőtt elitéltek tegyék meg az elkerülhetetlen ide-oda utazást, mintsem hogy Budapesten egyáltalán ne létesittessék fiatalkoruak részére fogház. Tudvalevő, hogy Budapest területén van a legtöbb fiatalkoru elitélt és ezeknek izolálása a büntetés végrehajtása alatt, felügyelete a büntetés végrehajtása után, fontos büntetőjogi politikai érdek. Nemcsak azért, mert a budapesti rendőrség szabadon bocsájtásuk után szemmel tarthatja ezeket a fiatalkoruakat, de főképp mert itt állnak a legjobban szervezett patronage intézetek (Gyermekvédő Liga, Gyermekvédő Egyesület, Rabsegélyző Egylet stb.) rendelkezésre, amelyek a büntetés végrehajtása után a fiatalkoruak megjavitása érdekében erkölcsi és anyagi támogatás és munkaalkalom nyujtása által üdvös hatást fejthetnek ki.
      A vidéki fogházak a büntetés végrehajtása alatt sem nyujthatnak oly jól megszervezett alkalmat a fogházi munkára, mint a budapesti gyüjtőfogház, ami különösen a Budapestről odaszállitandó fiatalkoruakra fontos, akik a mezei munkához nincsenek szokva, és akik már polgári foglalkozásukra nézve is többnyire az iparos munkásság köréből kerülnek ki.
      A budapesti fogházak valószinüleg a feltételes elitélés alkalmazása folytán amugy sem lesznek annyira benépesitve, hogy az egyik budapesti fogház ne volna fiatalkoruak részére fentartható, és a pestvidéki törvényszék uj fogháza is nemsokára felépül, ugy hogy már ezért sem kell helyszüke miatt aggódni.
      De akármint lesz is a mostani berendezkedés, mindez csak átmeneti lehet és hozzá kell mielőbb látni több fiatalkoruaknak szánt fogház épitéséhez. Ugy tudjuk, eddig csak a gyulafehérvári ily fogház építése van elhatározva, de még ez a fogház sem épül és az előkészületek lassusága mellett nem is lehet arra számitani, hogy öt éven belül ez a fogház rendeltetésének átadható lehessen.
      A törvény nem lesz addig végrehajtható, amig legalább is minden kir. tábla székhelyén fel nem állittatik egy-egy fogház fiatalkorúak részére.”

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS