Rickl Gyula: Fiatalkoruak fogházai - A Jogtudományi Közlöny 1908.évi 42.számából

2016.10.24. Jogi Fórum / Összefogás a Börtönügyért Egyesület

A Jogtudományi Közlöny 1908. évi 42. számában jelent meg Rickl Gyula írása Fiatalkoruak fogházai címmel.

„Fiatalkoruak fogházai.
 

      A lapunk folyó évi 41. számában fennebbi czim alatt megjelent vezérczikkre illetékes helyről a következő sorokat kaptuk:
      T. Szerkesztő ur !
      Az igazságügyi kormány a folyó évi 20,001., 20,002., 20,003. I. M. számú rendeletek (közölve Igazságügyi Közlöny XVII. évf. 1908 augusztus 26-án megjelent 8. szám) kibocsájtása óta is több irányban folytatja azokat a tárgyalásokat és megteszi azokat az intézkedéseket, amelyek a büntető novellának hatályba lépése alkalmából, illetőleg végrehajtása czéljából szükségeseknek mutatkoznak. Kiváló sulyt helyez az igazságügyi kormány arra, hogy az 1908. évi XXXVI. tcz.-nek a fiatalkoruakra vonatkozó második fejezete minél hamarabb teljes mértékben végrehajtható legyen.
      Ami a fiatalkoruak részére 1910 január 1-jével felállitandó külön fogházakat (büntető novella 27. §.) illeti, azokra nézve a következő felvilágosításokat adhatjuk:
      A börtönügyi osztálynak szándéka, hogy 1910 január hó 1-től kezdve a budapest—kőbányai gyüjtőfogházat successive fiatalkoru elitéltek elhelyezésére használja fel. Minthogy a gyüjtőfogháznak kőfalakkal teljesen külön választott több szárnya van, a fiatalkoruak más elitéltektől az első hónaptól kezdve teljesen elválaszthatók. A gyüjtőfogházban jelenleg elhelyezett felnőtt elitéltek részben a vidéken levő országos letartóztató intézetekbe (amelyekben évek óta több száz elitélt befogadására van üres hely) részben a pestvidéki törvényszéknek Budán épülő uj fogházába fognak szállittatni.
      A kőbányai gyüjtőfogházban 800 fiatalkoru helyezhető el, és több mint 600, teljesen modernül berendezett magánzárka áll most is rendelkezésre. Ez az intézet a soproni fegyintézettel együtt az országnak legjobban berendezett és felszerelt letartóztató intézete.
      A fiatalkoruak részére való átengedése mellett szólnak a következő érvek is: [A székesfővárosban előreláthatólag viszonylagosan több fiatalkorut itélnek majd fogházra mint a vidéken; mert a külvárosok fiatalkoru büntetteseivel szemben lesz legtöbbször szükség a büntető novella 26. §-ában jelzett «szigorúbb intézkedésre». A székesfővárosban lesz található a legjobban képzett fogházi személyzet, valamint kiváló psychiaterek, illetőleg idegorvosok és moralpædagogusok, akikre a fiatalkoruak megfigyelése és véleményadás végett az osztályozás és individualizáczió körül majd legtöbb szükség lesz. Végre ugyanitt müködik már jelenleg is három Patronage-Egyesület, melyeknek tagjai, valamint a hozzájuk csatlakozó uj erők a fiatalkoruak felügyelete és a kisérleti kihelyezés körül fognak kiváló szolgálatokat tenni.
      Az országnak a Királyhágón tul fekvő biróságai által elitélt fiatalkoruak a Gyulafehérvárott erre a czélra épülő uj fogházba lesznek szállithatók. E fogház költségeire az igazságügyi tárcza költségvetésében három éven át összesen 900,000 K van már felvéve.
      Intézkedések történtek aziránt is, hogy a fiatalkoruak részére Kassán néhány év előtt berendezett fogház ezentul rendeltetésének megfelelőbben használtassék fel. Ezt a Kassán legujabban megindult patronage-munkásság hathatósan elő fogja segiteni.
      A börtönügyi osztálynak terve, hogy a fiatalkoruak részére minden főügyészség székhelyén külön fogházat fog berendezni. Erre természetesen a többi hivatott tényezők, különösen a költségvetés szempontjából a törvényhozás hozzájárulása lesz szükséges.
      Amikor a büntetőtörvénykönyvek hatályba léptek, a büntetésvégrehajtás czéljaira a börtönügy követelményeinek megfelelő egyetlen letartóztató vagy javitó intézet sem állt rendelkezésre. A börtönügyi osztály nyugodtan állithatja, hogy ezidő szerint sokkal megfelelőbb intézetekkel, alkalmasabb személyzettel és jóval nagyobb pénzügyi erővel foghat azoknak a fontos feladatoknak betöltéséhez, amelyek a büntető novella végrehajtása körül reá várnak.

      Rickl Gyula.

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS