Budapest III. és IV. kerület Önkormányzatainak utóellenőrzései - Az Állami Számvevőszék megállapításai

2017.05.29. Jogi Fórum / ÁSZ

Az Állami Számvevőszék folyamatosan végzi a budapesti kerületi önkormányzatok vagyongazdálkodásának utóellenőrzését. Elsőként Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata utóellenőrzései zárultak le, melyek a korábbi ellenőrzések javaslatainak hasznosítására készített intézkedési tervek végrehajtását értékelték. Az ÁSZ megállapította, hogy Budapest IV. kerület Önkormányzata vagyongazdálkodásának szabályszerűsége javult a végrehajtott feladatok következtében. Budapest III. kerület Önkormányzat esetében a végre nem hajtott feladatok kockázatot jelentenek a gazdálkodás szabályszerűsége és elszámoltathatósága, a közpénzekkel történő felelős gazdálkodás biztosításában.

Az ÁSZ kiemelt figyelmet fordít ellenőrzési megállapításai fokozottabb hasznosulására. A rendszeres utóellenőrzések visszacsatolást adnak mind a döntéshozók, mind az ellenőrzött szervezetek számára, ezáltal hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtáshoz és a közpénzügyek rendezettségének javulásához.


Az Önkormányzatok vagyongazdálkodásának szabályszerűségét az ÁSZ 2009. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra vonatkozóan ellenőrizte. Az ennek eredményeként nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésekben megfogalmazott javaslatokra az önkormányzatok feladatokat határoztak meg intézkedési tervükben. Az utóellenőrzések célja ezzel összhangban annak értékelése volt, hogy az intézkedési tervekben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezetek végrehajtották-e.

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Az utóellenőrzés megállapította, hogy az Önkormányzat az intézkedési tervben meghatározott 11 feladat közül kettőt határidőben, kettőt határidőn túl, kettőt részben teljesített. Két feladat jogszabályváltozások miatt okafogyottá vált, három feladatot nem hajtott végre. A végre nem hajtott feladatok kockázatot jelentenek a gazdálkodás szabályszerűsége és elszámoltathatósága, a közpénzekkel történő felelős gazdálkodás biztosításában.

A végrehajtott intézkedéseken keresztül az Önkormányzat erősítette a szervezet belső kontrollját, csökkentve ezzel a működésével kapcsolatos kockázatokat.

Az Önkormányzat kettőt részben, illetve három feladatot nem hajtott végre. Nem szabályozta a szervezeten belülről érkező közérdekű bejelentések eljárásrendjét, a bejelentést tevők megfelelő védelmének biztosítását, továbbá a belső kontrollok ellenőrzési nyomvonalát nem egészítette ki a dokumentumok nyilvántartási helyével. Nem történt meg az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok és gépjárművek mennyiségi felvétellel történő leltározása. Az Önkormányzat nem készítette el a vagyonkezelői jog létesítésére meghatározott vagyonelemek körére vonatkozó rendelet-tervezetet; valamint nem gondoskodott a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tekintetében az európai uniós forrásból megvalósított feladatok végrehajtása, valamint a közbeszerzési eljárások lebonyolítása kockázatának értékeléséről sem. A jegyző 2014-ben nem a jogszabályban előírt tartalommal vezette a nyilvántartást az intézkedési tervben rögzített feladatok végrehajtásáról.

Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a polgármesterhez, hogy intézkedjen a jogszabálysértő gyakorlat, illetve a vagyongazdálkodás szabályszerűségében és elszámoltathatóságában, a felelős vezetői magatartásban és a közpénzekkel történő felelős gazdálkodásban rejlő kockázatok megszüntetése érdekében.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata utóellenőrzése


Az utóellenőrzés megállapította, hogy az Önkormányzat az intézkedési tervben meghatározott kilenc feladat közül hetet határidőben, egyet határidőn túl, egyet részben hajtott végre. A vagyongazdálkodás szabályszerűsége javult.


A polgármester az intézkedési tervben meghatározott határidőben beterjesztette a Képviselő-testület számára a térítésmentes átvételre és átadásra vonatkozó előterjesztéseket. A jegyző intézkedett a vagyonkimutatás hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő szabályszerű elkészítéséről, a Fővárosi Önkormányzat részére vagyonkezelésbe adott ingatlanok jogszabályoknak megfelelő számviteli nyilvántartásáról, az immateriális javak, tárgyi eszközök számviteli politikában előírtaknak megfelelő üzembe helyezéséről és a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásáról. A jegyző intézkedett továbbá az Értékelési szabályzat módosításáról és az év végi értékelések eszerinti végrehajtásáról, a megszűnt Újpesti Média Kht. adatainak a számviteli nyilvántartásokból történő kivezetéséről, valamint a Hivatásetikai Kódex elkészítéséről és a Képviselő-testület számára történő előterjesztéséről.

A jegyző az intézkedési tervben meghatározott határidőn túl intézkedett az ingatlanvagyon-kataszter adatainak a számviteli nyilvántartásban szereplő adatokkal való egyezőségének megteremtéséről, valamint a későbbiekben az egyeztetés negyedévente történő biztosításáról.


A jegyző nem intézkedett teljes körűen az Önkormányzat két gazdasági társasága számára üzemeltetésre átadott eszközök december 31-i fordulónapra történő évenkénti leltározásának végrehajtásáról, mert a gazdasági társaságok által az előírt határidőben elkészített és átadott leltárak nem teljes körűen feleltek meg a leltározási szabályzatban előírtaknak.


A jegyző az intézkedési terv feladatainak végrehajtásáról a jogszabály előírásainak megfelelő tartalmú nyilván-tartást vezetett, ezzel biztosította az intézkedések végrehajtásának átláthatóságát.


Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a polgármesterhez annak érdekében, hogy intézkedjen az Önkormányzat vagyonnyilvántartásának szabályszerűségében és a felelős vezetői magatartásban rejlő kockázatok megszüntetése iránt.

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK