Befejeződött két pártalapítvány ellenőrzése - Az Állami Számvevőszék megállapításai

2017.06.13. Jogi Fórum / ÁSZ

Az Állami Számvevőszék törvényi felhatalmazás alapján kétévente ellenőrzi a központi költségvetésből támogatásban részesülő pártalapítványok gazdálkodását. A témacsoport keretében az ÁSZ ezúttal a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány és a Barankovics István Alapítvány 2014-2015. évi gazdálkodását értékelte. Az ellenőrzések megállapították, hogy a pártalapítványok gazdálkodásának törvényessége biztosított volt, a könyvvezetés és a gazdálkodás során a jogszabályi előírásokat betartották. A 2014–2015. évi tevékenységről szóló jelentéseket és annak részeként a számviteli beszámolókat mindkét pártalapítvány elkészítette és közzétette.

Az Állami Számvevőszék az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és az ingyenes vagyonjuttatások ellenőrzésével hozzájárul ahhoz, hogy a közpénzeket a civil szervezetek is átlátható módon használják fel. Az ÁSZ jogszabályi előírások alapján kétévente ellenőrzi a költségvetésből támogatásban részesülő pártalapítványok gazdálkodásának törvényességét

A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány ellenőrzése

A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 2014-ben 570 millió 671 ezer Ft, 2015-ben 529 millió 700 ezer Ft költségvetési támogatásban részesült. Az ÁSZ a pártalapítvány 2014-2015. évi gazdálkodásának ellenőrzése során értékelte a gazdálkodás törvényességét, az éves számviteli beszámolók és az éves jelentések jogszabályi előírásoknak való megfelelését, továbbá, hogy a könyvvezetés és gazdálkodás során betartotta-e a vonatkozó jogszabályi és belső előírásokat.

A pártalapítvány gazdálkodásának törvényessége biztosított volt, gazdálkodása szervezeti kereteinek kialakítása és a gazdálkodására vonatkozó belső szabályozás a jogszabályi előírásoknak megfelelt, ami megteremtette a közpénzekkel való átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás alapjait. Az alapító okirat – a jogszabályban meghatározott kötelező tartalmi elemeken túl – rögzítette a kuratórium döntési jogköreit és felelősségét a vagyon kezeléséért, a pénzügyi, szakmai és gazdasági tevékenységért, továbbá rendelkezett arról, hogy a pártalapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére a háromtagú felügyelő bizottság jogosult. A pártalapítvány a gazdálkodására vonatkozó belső szabályozás keretében elkészítette az eszközök és források értékelésének szabályait is tartalmazó számviteli politikát, a pénzkezelési, továbbá a leltározási szabályzatot. A pártalapítvány alapcélja ellátásához kapcsolódó gazdálkodási tevékenysége szabályszerű volt.

A pártalapítvány könyvvezetése és gazdálkodása során a jogszabályi rendelkezéseket és belső előírásokat betartotta, a 2014. és a 2015. évre vonatkozóan a költségvetési terveket elkészítette, így a kiszámítható, tervezhető gazdálkodás feltételeit biztosította. A támogatások elfogadása, elszámolása és felhasználása megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A pártalapítvány kiadásainak elszámolása – a beruházásokra, felújításokra fordított összegek felhasználása, valamint az anyagjellegű- és személyi jellegű költségek, ráfordítások kifizetése – szabályszerű volt. A pártalapítvány által nyújtott támogatásokról az alapító okirat és a szervezeti és működési szabályzatban előírtaknak megfelelően minden esetben a kuratórium döntött, a támogatottakkal támogatási szerződést kötöttek, a kifizetett összegek könyvekben történő elszámolása és azok nyilvántartása a belső szabályozásoknak megfelelt. A támogatások felhasználásának ellenőrzése megtörtént, azok elfogadásáról a kuratórium döntött.

A pártalapítvány a 2014. és a 2015. évi tevékenységéről szóló jelentéseket és annak részeként a számviteli beszámolókat a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítette el, jelentési, beszámolási és közzétételi kötelezettségének határidőben, az előírt módon tett eleget, ezáltal biztosította a gazdálkodásának, vagyoni helyzetének, valamint a közpénzek felhasználásának átláthatóságát. A vagyon védelme 2014-ben és 2015-ben biztosított volt, az alapító okiratban meghatározott célok megvalósításához szükséges vagyon rendelkezésére állt, amelyet a pártalapítvány a pártalapítványi törvényben meghatározott célokkal összhangban használt fel. A felügyelő bizottság a gazdálkodással kapcsolatos feladatait az alapító okiratban előírtaknak megfelelően végezte.

Az ÁSZ a jelentésében javaslatokat nem fogalmazott meg, a szabályszerű feladatellátás elősegítésének biztosítása érdekében figyelemfelhívó levéllel fordult a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány elnökéhez.

A Barankovics István Alapítvány értékelése

A Barankovics István Alapítvány a törvényi előírásoknak megfelelően 2014-ben 61 millió 618 ezer Ft, 2015-ben 53 millió 800 ezer Ft költségvetési támogatásban részesült. Az ÁSZ a pártalapítvány 2014-2015. évi gazdálkodásának ellenőrzése során értékelte a gazdálkodás törvényességét, az éves számviteli beszámolók és az éves jelentések jogszabályi előírásoknak való megfelelését, továbbá, hogy a könyvvezetés és gazdálkodás során betartotta-e a vonatkozó jogszabályi és belső előírásokat.

A pártalapítvány gazdálkodása szervezeti kereteinek kialakítása és a gazdálkodására vonatkozó belső szabályozás a jogszabályi előírásoknak megfelelt, ami megteremtette a közpénzekkel való átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás alapjait. Gazdálkodására vonatkozó belső szabályozás keretében elkészítette az eszközök és források értékelésének szabályait is tartalmazó számviteli politikát, a pénzkezelési, továbbá a leltározási szabályzatot. A pártalapítvány alapcélja ellátásához kapcsolódó gazdálkodási tevékenysége szabályszerű volt.

A pártalapítvány 2014-ben és 2015-ben a jogszabályi és a belső szabályozási előírásoknak megfelelően elkészítette a költségvetési terveket, így biztosította a kiszámítható, tervezhető gazdálkodás feltételeit. A támogatásokat szabályszerűen fogadta el, azok elszámolása összességében megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

A beruházások, felújítások, költségek, ráfordítások és a pártalapítvány által adott támogatások elszámolása összességében szabályszerű volt. Rendelkezésre álltak a jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségelszámolást megalapozó számlák, az utalványozás dokumentumai és a támogatói szerződések. A ráfordítások könyvviteli elszámolását közvetlenül alátámasztó bizonylatok azonban nem tartalmazták a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, illetve a készpénzes kifizetések esetében az ellenőr aláírását, valamint a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozást.

A pártalapítvány a 2014. és a 2015. évi tevékenységéről szóló éves jelentéseket elkészítette és határidőben közzétette. A jelentések részeként bemutatta a támogatások felhasználását cél szerinti tevékenységek és működési költségek szerint. Számviteli beszámolóját az üzleti év utolsó napjára elkészítette, azonban a 2015. évi közzétett számviteli beszámoló eredménykimutatása – a megelőző év vonatkozásában feltárt jelentős összegű hibát okozó gazdasági esemény téves könyvelése következtében – nem helyesen tartalmazta a mérleg szerinti eredményt. A 2014. évi éves beszámoló közzétételi és letétbe helyezési kötelezettségének a jogszabályi előírásoknak megfelelően határidőben, a 2015. évi éves beszámoló vonatkozásában határidőn túl tett eleget. A pártalapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére háromtagú felügyelő bizottságot hozott létre, aki feladatait az előírtaknak megfelelően végezte.

Az ÁSZ a jelentésében három javaslatot fogalmazott meg, továbbá a szabályszerű feladatellátás elősegítésének biztosítása érdekében figyelemfelhívó levéllel fordult a Barankovics István Alapítvány elnökéhez.

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK