Lezárult a Kereszténydemokrata Néppárt ellenőrzése - Az Állami Számvevőszék megállapításai

2017.06.29. Jogi Fórum / ÁSZ

Az Állami Számvevőszék törvényi felhatalmazás alapján kétévente ellenőrzi a központi költségvetésből rendszeres támogatásban részesülő pártok gazdálkodását. A Kereszténydemokrata Néppárt 2014-2015. évi gazdálkodásának ellenőrzése során az ÁSZ megállapította, hogy a párt gazdálkodásának szabályozási környezetét összességében a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította ki. A könyvvezetés és gazdálkodás során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és belső előírásokat összességében betartották. A KDNP a 2014–2015. évi pénzügyi kimutatásokat elkészítette és közzétette, mellyel biztosította gazdálkodásának, vagyoni helyzetének áttekinthetőségét.

A politikai élet tisztasága érdekében különösen indokolt a pártok gazdálkodásának ellenőrzése. Az Állami Számvevőszék törvényi előírás alapján kétévente ellenőrzi a költségvetési támogatást kapott pártok gazdálkodását. Ezért az ÁSZ kiemelt szerepet tölt be és felelősséget visel a pártok feletti társadalmi kontroll érvényesítésében.

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) a törvényi előírásoknak megfelelően 2014-ben közel 186 millió Ft, 2015-ben 153 millió Ft költségvetési támogatásban részesült. Az ÁSZ a pártalapítvány 2014-2015. évi gazdálkodásának ellenőrzése során értékelte, hogy a közzétett pénzügyi kimutatások megfeleltek-e a törvényi előírásoknak, illetve a könyvvezetés és gazdálkodás során betartották-e a vonatkozó jogszabályi és belső előírásokat; a párt a működéséhez szabályszerűen igénybe vehető forrásokat használt-e fel.


Az ÁSZ megállapította, hogy a KDNP gazdálkodásának törvényességi kerete biztosított volt, amely megteremtette a közpénzekkel való átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás alapjait. Gazdálkodására vonatkozó belső szabályozás keretében a párt elkészítette a számviteli politikát, az eszközök és források értékelési szabályzatát, a leltározási és a pénzkezelési szabályzatot. A KDNP könyvvezetése és nyilvántartási rendszere megfelelt a jogszabályi és belső előírásoknak, azonban a könyvviteli elszámolását közvetlenül alátámasztó bizonylatok nem tartalmazták az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy aláírását, valamint 2015-ben a bevételek könyvviteli elszámolását közvetlenül alátámasztó bizonylatok az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozást.

A KDNP ellenőrzési rendszere összességében az előírásoknak megfelelően működött, azonban a párt elnöke által megbízott személy, megyei pénztárak esetében a főpénztáros nem a Pénzkezelési szabályzatban előírt gyakorisággal végezte a pénztárellenőrzéseket. A 2014. évben a megyei és alapszervezeti pénztárakban nem végeztek, a 2015. évben hat megyei szervezetnél és 30 helyi szervezetnél végeztek pénztárellenőrzést. A megyei pénzügyi ellenőrző bizottságok az ellenőrzött időszakban nem végezték el az alapszabályban előírt ellenőrzési feladataikat.


A KDNP pénzügyi kimutatása megfelelt a jogszabályi előírásoknak, közzétételi kötelezettségét részben szabályszerűen teljesítette, mivel a pénzügyi kimutatást a Hivatalos Értesítőben a jogszabályban előírt határidőn belül, saját honlapján azonban a határidőn túl tette közzé.


A KDNP szabályszerűen számolta el és használta fel működéséhez a forrásokat, köztük a költségvetésből jutatott és egyéb támogatásokat, adományokat. Bevételei a jogszabály szerinti engedélyezett forrásokból – tagdíjfizetésből, központi költségvetési támogatásból, adományokból és egyéb bevételekből – származtak. A párt a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások értékének megállapításáról az előírásoknak megfelelően igazolható módon gondoskodott.

A gazdálkodással összefüggő tevékenységének keretében a kiadások kifizetése során a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait betartotta.


A KDNP a törvényi előírásoknak megfelelően használta fel a vagyonát. Hosszú lejáratú kötelezettségeit a rendelkezéseknek megfelelően használta fel, törlesztési kötelezettségét mindkét évben teljesítette. Ingatlanjait saját működési feltételei biztosítására használta; a tulajdonában álló ingatlanokat díj ellenében nem hasznosította és nem idegenítette el.


Az ÁSZ a jelentésében négy javaslatot fogalmazott meg, továbbá a szabályszerű feladatellátás elősegítésének biztosítása érdekében figyelemfelhívó levéllel fordult a Kereszténydemokrata Néppárt elnökéhez.

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK