Befejeződött két állami közlekedési társaság ellenőrzése - Az Állami Számvevőszék megállapításai

2017.07. 5. Jogi Fórum / ÁSZ

Az Állami Számvevőszék befejezte a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. és a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 2012. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlása mindkét társaság esetében szabályszerű volt. A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. vagyongazdálkodása átlátható volt, a társaság gondoskodott a vagyon értékének megőrzéséről, állagának megóvásáról. A HungaroControl Zrt. vagyongazdálkodása összességében szintén szabályszerű volt, és a társaság működésének szabályozottsága, a pénzügyi, számviteli, adatszolgáltatási és ellenőrzési feladatok ellátása is megfelelt az előírásoknak.

Az Állami Számvevőszék az államháztartáson kívül működő közfeladat-ellátó rendszerek ellenőrzésével hozzájárul ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható módon használják fel. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését; ennek keretében került sor a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. és a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. ellenőrzésére is.

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. ellenőrzése


A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. közhasznú szervezet, mely jogelődjeivel együtt közel 80 éves múltra tekint vissza. Az állami tulajdonban lévő társaság felett a tulajdonosi jogköröket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) gyakorolta, a társaság az NFM egyik kutatóbázisa. A társaság közhasznú tevékenysége keretében ellátott közfeladatai a közúti közlekedésről szóló törvényben és egyéb ágazati jogszabályokban meghatározott állami feladatok voltak. A társaság a közlekedési terület egészét érintő tudományos tevékenységet, kutatást, oktatást, környezetvédelmet, fogyasztóvédelmet érintő, továbbá minőségellenőrzési, minőségbiztosítási és terméktanúsítási feladatokat látott el, valamint műszaki vizsgálatokat végzett. Közhasznú tevékenységét vállalkozási tevékenységgel egészítette ki. A társaságnak vagyonkezelésbe vett állami eszköze nem volt, tevékenységét saját vagyonával látta el.


Az ellenőrzés megállapította, hogy az NFM a társaságban fennálló társasági részesedése tekintetében a tulajdonosi joggyakorlásra vonatkozó előírásokat, feladatokat, hatásköröket, jogosultságokat meghatározta és az előírásoknak megfelelően gyakorolta a tulajdonosi jogokat.

A társaság belső szabályzataiban kialakította a vagyona megőrzését, gyarapítását szolgáló, szabályszerű vagyongazdálkodás feltételeit. Rendelkezett közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási stratégiával, továbbá az NFM által jóváhagyott éves üzleti tervekben meghatározta a tervezett beruházásokat, felújításokat, közbeszerzéseket. Az ellenőrzött időszakban összességében az értékcsökkenést meghaladó összegű beruházás, felújítás a vagyon értékének megőrzését, a tervszerű karbantartás a vagyon állagmegóvását biztosította. A vagyonnyilvántartás átlátható és naprakész, a mérleg leltárral alátámasztott volt. Az éves beszámolókat, közhasznúsági mellékleteket az előírások szerinti formában, tartalommal és határidőben elkészítették, a tulajdonosi jóváhagyást követően közzétették és letétbe helyezték.


A ráfordításokat és a bevételeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően számolták el. A közhasznú és vállalkozási tevékenységek bevételeit és ráfordításait megfelelően elkülönítették. A végzett szolgáltatások önköltségét utókalkuláció módszerével a számviteli törvény és az önköltségszámítási szabályzat előírása ellenére nem állapították meg.


Az ÁSZ a társaság ügyvezetőjének kettő javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.


A HungaroControl légiforgalmi szolgáltatásokat nyújt a magyar légtérben és (a NATO felkérése alapján, a Koszovó feletti magas légtérben is), a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végzi és léginavigációs kutatás-fejlesztéssel is foglalkozik. Egyedüli részvényese a Magyar Állam, alapítói és tulajdonosi jogait pedig a Nemzeti Fejlesztési Miniszter gyakorolja. A több mint 700 főt foglalkoztató HungaroControl Zrt. feladatait vagyonkezelésbe vett és saját tulajdonú eszközökkel látta el. Saját tőkéje a 2012. január 01. és 2015. december 31. közötti időszakban folyamatosan nőtt, a jegyzett tőke változatlan összege (20 milliárd 201,6 millió Ft) mellett. A társaság nyereségesen gazdálkodott.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) a társasági részesedés feletti, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) a társaság kezelésébe adott nemzeti vagyon feletti tulajdonosi jogokat szabályszerűen gyakorolta. Az NFM a tulajdonosi joggyakorlás szabályait a jogszabályok előírásaival összhangban lévő alapító okiratban és a belső szabályzatokban határozta meg. Az MNV Zrt. vagyonkezelési szerződésben rögzítette a vagyongazdálkodásra vonatkozó jogokat, a felelős gazdálkodáshoz szükséges követelményeket, valamint elszámolási szerződésben határozta meg a vagyonkezelt eszközökön végzett beruházások, felújítások számviteli elszámolásának szabályait.


A HungaroControl Zrt. működésének szabályozottsága megfelelt a jogszabályi és a belső szabályozásban foglalt előírásoknak. A társaságnál a pénzügyi-számviteli és ellenőrzési feladatok ellátása szabályszerű volt. A bevételek és ráfordítások elszámolása az előírások szerint történt, a végzett szolgáltatások önköltségét utókalkulációval támasztották alá. A társaság a jogszabályi és belső szabályozásban előírt beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségét szabályszerűen teljesítette, valamint intézkedett a belső ellenőrzés és a tulajdonosi ellenőrzés javaslatainak végrehajtásáról.


A társaság kialakította a szabályszerű vagyongazdálkodás feltételeit és az előírásoknak megfelelően gondoskodott a saját és a kezelésében lévő állami vagyon értékének, állagának megőrzéséről. A vagyonkezelt eszközök és a működtetésükből származó bevételek, felmerült ráfordítások és költségek elkülönített nyilvántartását biztosították. Az ÁSZ feltárta ugyanakkor, hogy a lekötött tartalék összegét 2014-ben annak ellenére csökkentették a vagyonkezelt eszközökön végzett beruházások, felújítások aktivált értékével, hogy a 2014. évi elszámolás MNV Zrt. részéről történő írásbeli elfogadására a mérlegkészítés időpontjáig nem került sor. A társaság a beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó adatszolgáltatást szabályszerűen teljesítette.


Az ÁSZ az ellenőrzés megállapításai alapján javaslatot nem fogalmazott meg.

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK