Lezárult hat budapesti kerület önkormányzatának utóellenőrzése - Az Állami Számvevőszék megállapításai

2017.07.12. Jogi Fórum / ÁSZ

Az Állami Számvevőszék folyamatosan végzi a budapesti kerületi önkormányzatok vagyongazdálkodásának utóellenőrzését. A témacsoport keretében legutóbb Budapest Főváros XI., XIII., XIV., XVII., XIX. és XXII. kerületi önkormányzatainak utóellenőrzései zárultak le, melyek a korábbi ellenőrzések javaslatainak hasznosítására készített intézkedési tervek végrehajtását értékelték. Az utóellenőrzések megállapították, hogy a XI., a XVII. és a XXII. kerületi önkormányzatok végrehajtották az intézkedési tervben meghatározott feladatokat, míg a XIII., XIV. és XIX. kerületek önkormányzatainál a korábban azonosított hiányosságok részben továbbra is fennállnak.

Az ÁSZ kiemelt figyelmet fordít ellenőrzési megállapításai fokozottabb hasznosulására. A rendszeres utóellenőrzések visszacsatolást adnak mind a döntéshozók, mind az ellenőrzött szervezetek számára, ezáltal hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtásához és a közpénzügyek rendezettségének javulásához. Az Állami Számvevőszék ütemezetten végzi a fővárosi önkormányzatok vagyongazdálkodásának utóellenőrzését, melynek keretében korábban már lezárult a III. és a IV. kerület értékelése. A két utóellenőrzés tapasztalatairól az itt olvashat részletes cikket.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata utóellenőrzése

 Az Önkormányzat az intézkedési tervben meghatározott két feladatból egyet határidőben, egyet határidőn túl hajtott végre, ezáltal az ÁSZ korábbi ellenőrzése során feltárt kockázatokat csökkentette.


Az utóellenőrzés megállapította, hogy a jegyző az intézkedési tervben meghatározott határidőben létrehozta a jogszabályban előírt külső ellenőrzések nyilvántartását, és gondoskodott a továbbiakban annak folyamatos vezetéséről. A vezetett nyilvántartás tartalma megfelelt a jogszabályban előírt tartalmi követelményeknek.


A jegyző Újbuda Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának (ügyrendjének) a belső ellenőrzést végző szervezeti egység jogállásának és feladatainak meghatározásával történő kiegészítéséről az intézkedési tervben meghatározott határidőn túl gondoskodott.

Az Önkormányzat az intézkedési tervben rögzített feladatok végrehajtásáról vezette a jogszabályi előírásnak megfelelő nyilvántartást.

Az ellenőrzésről szóló részletes sajtó-összefoglalót ide kattintva érheti el.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat utóellenőrzése

 Az Önkormányzat az intézkedési tervben meghatározott két feladatból egyet határidőben, egyet részben hajtott végre, ezáltal az ÁSZ korábbi ellenőrzése során feltárt kockázatokat csökkentette.


Az utóellenőrzés megállapította, hogy a polgármester az intézkedési tervben meghatározottaknak megfelelően gondoskodott az Angyalföld Fejlesztéséért Közalapítványtól átvett, közterületen elhelyezett köztéri berendezési tárgyak tulajdonba vételéről és annak képviselő-testület általi utólagos jóváhagyásáról.


A jegyző a leltározás végrehajtására, a felvett leltárak kiértékelésére vonatkozó feladatot részben hajtotta végre, mivel a 2013. és 2014. évekre vonatkozóan intézkedett a leltározás kiértékelését is magában foglaló leltározás jogszabályban és a leltározási szabályzatban előírtak szerinti elvégzéséről, azonban 2015-ben nem gondoskodott a felvett leltárak kiértékeléséről. Ennek következtében nem valósult meg maradéktalanul a szabályszerű és elszámoltatható vagyongazdálkodás, továbbá a közpénzekkel történő felelős gazdálkodás.

A jegyző az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról a jogszabály szerinti nyilvántartást éves bontásban vezette, azonban annak tartalma nem felelt meg a jogszabályban előírtaknak.


Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a jegyzőhöz annak érdekében, hogy intézkedjen az Önkormányzat vagyonnyilvántartásának szabályszerűségében és a felelős vezetői magatartásban rejlő kockázatok megszüntetése iránt. A Számvevőszék továbbá külön levéllel fordult a polgármesterhez annak érdekében, hogy a jegyző részére megküldött figyelemfelhívó levélben foglaltak végrehajtásra kerüljenek.

Az ellenőrzésről szóló részletes sajtó-összefoglalót ide kattintva érheti el.

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata utóellenőrzése

Az Önkormányzat három feladatot határidőben, kettőt határidőn túl hajtott végre. Gondoskodott a jogszabályi előírásoknak megfelelő vagyonkimutatás elkészítéséről, a hivatásetikai alapelvek eljárási szabályzatban történő rögzítéséről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról, amely tartalmazta a vagyonkezelői jog megszerzésének, gyakorlásának és a vagyonkezelés ellenőrzésének részletes szabályait. Intézkedett a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzések, építési beruházások, szolgáltatások, közbeszerzési eljárások közérdekű adatainak közzétételéről és az ingatlanvagyon-kataszter felfektetéséről. A végrehajtott intézkedéseken keresztül az Önkormányzat erősítette a szervezet belső kontrollját, csökkentve ezzel a működésével kapcsolatos kockázatokat.

Az Önkormányzat egyet részben, illetve egy feladatot nem hajtott végre. Részben gondoskodott a behajthatatlan adó és elengedett követelések hatályos jogszabályi előírásnak megfelelő elszámolásáról, valamint nem tett intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy az üzemeltetésre átadott eszközökről hitelesített leltárak álljanak rendelkezésre. A jegyző az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról a jogszabály szerinti nyilvántartást nem vezette.


Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a jegyzőhöz annak érdekében, hogy intézkedjen az Önkormányzat vagyonnyilvántartásának szabályszerűségében és a felelős vezetői magatartásban rejlő kockázatok megszüntetése iránt. A Számvevőszék továbbá külön levéllel fordult a polgármesterhez annak érdekében, hogy a jegyző részére megküldött figyelemfelhívó levélben foglaltak végrehajtásra kerüljenek.

Az ellenőrzésről szóló részletes sajtó-összefoglalót ide kattintva érheti el.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata utóellenőrzése

 Az utóellenőrzés megállapította, hogy az Önkormányzat az intézkedési tervben meghatározott feladatait maradéktalanul végrehajtotta. Az intézkedési tervben előírt hat feladatból ötöt határidőben, egyet határidőn túl teljesítettek.

Az utóellenőrzés szerint a jegyző az intézkedési tervben meghatározott határidőt követően gondoskodott az informatikai biztonsági szabályzat hatályba léptetéséről, és ennek keretében a külső hozzáférések biztonsági követelményeinek, valamint a frissítések elvégzésére vonatkozó jogosultságok meghatározásáról.


Az Állami Számvevőszék jelentésében a szabálytalanságok megszüntetése, illetve a kockázatok kezelése érdekében megfogalmazott javaslatokat az Önkormányzat hasznosította, amelynek következtében a vagyongazdálkodás szabályszerűsége javult.

Az ellenőrzésről szóló részletes sajtó-összefoglalót ide kattintva érheti el.

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata utóellenőrzése

Az utóellenőrzés megállapította, hogy az Önkormányzat az intézkedési tervben meghatározott kilenc feladat közül négyet határidőben, egyet határidőn túl hajtott végre, négy feladat végrehajtása nem történt meg.


Az utóellenőrzés szerint a jegyző az intézkedési tervben meghatározott határidőt követően gondoskodott a számviteli politika kiegészítéséről a befektetett eszközök üzembe helyezésének dokumentálási szabályait érintően.


A jegyző az intézkedési tervben részére előírt feladatok ellenére nem biztosította a vagyonnyilvántartás keretében az ingatlanvagyon-kataszter adatainak egyezőségét a földhivatali ingatlan-nyilvántartás azonos tartalmú adataival, valamint az ingatlanok számviteli nyilvántartása szerinti bruttó értékének adataival. Nem gondoskodott továbbá a jegyző a korábban felvett kölcsön fedezetének fedezeti körből történő kivonásáról, a mérlegben kimutatott, üzemeltetésre átadott eszközök állományi értékének az üzemeltető, kezelő által készített és hitelesített leltárral történő alátámasztásáról, valamint a leltározással kapcsolatos szabályok betartásáról sem.

Az Állami Számvevőszék jelentésében a szabálytalanságok megszüntetése, illetve a kockázatok kezelése érdekében megfogalmazott javaslatokat az Önkormányzat részben nem hasznosította. Ennek következtében a vagyongazdálkodás területén továbbra is fennálló hiányosságok miatt a vagyongazdálkodás szabályszerűsége, valamint az elszámoltathatóság nem biztosított.


Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a polgármesterhez a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetése érdekében.

Az ellenőrzésről szóló részletes sajtó-összefoglalót ide kattintva érheti el.

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata utóellenőrzése

 Az utóellenőrzés megállapította, hogy a Vagyongazdálkodási Iroda és a Gazdasági Iroda vezetője határidőre elkészítette és a képviselő-testület határidőben elfogadta a polgármester által beterjesztett, az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását.


A Közigazgatás-fejlesztési és Szervezési Iroda vezetője szintén határidőben elkészítette és a képviselő-testület határidőben elfogadta a jegyző által beterjesztett hivatásetikai szabályzatot. A jogszabályban előírt, a köztisztviselőkre vonatkozó hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát és az etikai eljárás szabályait a szabályzat tartalmazta.

A végrehajtott intézkedésekkel szabályozták a közpénzekkel és az önkormányzati vagyonnal történő vagyonkezelésre vonatkozó joggyakorlást, valamint erősödött a belső kontrollrendszer és a vezetői irányítási rendszer.


Az Önkormányzat az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról a jogszabály által előírt nyilvántartást nem vezette.

Az ellenőrzésről szóló részletes sajtó-összefoglalót ide kattintva érheti el.

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK